Terug
Gepubliceerd op 08/01/2021

2021_GRMW_00025 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor 'De Plantrekkerij' (artistieke projecten) in Nieuw Gent - Werkingsjaren 2020-2023 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2021_GRMW_00025 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor 'De Plantrekkerij' (artistieke projecten) in Nieuw Gent - Werkingsjaren 2020-2023 - Goedkeuring 2021_GRMW_00025 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor 'De Plantrekkerij' (artistieke projecten) in Nieuw Gent - Werkingsjaren 2020-2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 30.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad heeft op 23/06/2020 de subsidieovereenkomst goedgekeurd met Larf! vzw, Kazemattenstraat 17, 9000 Gent, voor de uitvoering van De Plantrekkerij (artistieke projecten) in Nieuw Gent.

Dit addendum heeft als doel om de omschrijving van de actie en de prestaties van deze overeenkomst uit te breiden, waarbij het uitvoeren van het Europese project Speed-You-Up met NEET-jongeren (Youth not in employment, education or training) in de wijk Nieuw Gent wordt toegevoegd.

Speed-You-Up is het letterwoord dat staat voor Students and NEET young people, Professionals and Educators work on Employability and Entrepreneurial skills in the battle against school Dropout and Youth UnemPloyment. 

Het project ging van start op 1 februari 2020 en loopt tot 30 september 2022 en wordt geleid door de Arteveldehogeschool. Het project telt in totaal 13 partners uit België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In Vlaanderen nemen de Stad Gent met het Onderwijscentrum Gent, de Stad Oostende met het Economisch huis en de Stad Sint-Niklaas met het Welzijnshuis deel aan dit project. Voor de Stad Gent kadert dit project binnen de Brede School Secundair Onderwijs en de brede leer-en leefomgeving van jongeren.

Het project versterkt en werkt complementair met het bestaande aanbod in de wijk Nieuw Gent voor jongeren tussen 15 en 24 jaar, meer bepaald 'De Plantrekkerij', onderwerp van de oorspronkelijk subsidieovereenkomst. 

De Plantrekkerij is een project van Larf! voor en van ondernemende jongeren uit Nieuw Gent die het voortouw willen nemen voor hun generatiegenoten uit de buurt. Dit project sluit inhoudelijk aan bij de doelstellingen van het Speed-You-up-project. Het biedt kansen tot toeleiding naar werk, onderwijs, onderneming & cultuur, is ingebed in een lokale context en geniet het vertrouwen van Neet-jongeren in Nieuw Gent.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor de periode van 01/02/2021 tot en met 30/09/2022 wenst het Onderwijscentrum Gent een bijkomende samenwerking op te zetten met Larf! vzw.

De overeenkomst omvat het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van coachingsessies met NEET-jongeren, hun toeleiding naar specifieke oefensituaties ( werk, wijkgericht projectwerk, studie, …) en het organiseren van het slotmoment van het Speed-You-Up-project met ruimte voor evaluatie & beleidsaanbevelingen.

Overdracht van middelen: 30.000 euro 

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Onderwijscentrum Gent Onderwijscentrum Gent 
Budgetplaats 3444700SU 3444700WK
Categorie*

E subs.

E subs.
Subsidiecode

NIET_RELEVANT

NIET_RELEVANT

2021
€ 13.500,00

2022€ 15.000,00
2023
€ 1.500,00
Totaal

€ 28.500,00

€ 1.500,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34447 Activeren scholen en partners met het oog op een breed aanbod binnen en buiten de school(m)uren

Besluit

De commissie onderwijs, welzijn en participatie (owp) legt het volgende voor aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

Keurt goed het addendum bij de subsidieovereenkomst met Larf! vzw, met maatschappelijke zetel te Kazemattenstraat 17, 9000 Gent, voor 'De Plantrekkerij' (artistieke projecten) in Nieuw Gent - Werkingsjaren 2020-2023, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen