Terug
Gepubliceerd op 08/01/2021

2021_GRMW_00028 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van hulpverlening in de leefwereld van precaire gezinnen via presentiewerk bij zelforganisaties - werkingsjaar 2021 tot 2024 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2021_GRMW_00028 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van hulpverlening in de leefwereld van precaire gezinnen via presentiewerk bij zelforganisaties - werkingsjaar 2021 tot 2024 - Goedkeuring 2021_GRMW_00028 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van hulpverlening in de leefwereld van precaire gezinnen via presentiewerk bij zelforganisaties - werkingsjaar 2021 tot 2024 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 80.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De evaluatie van het project integrale aanpak problematiek jongeren met Intra-Europese migratie-achtergrond (2016-2019) leert dat de opdracht van specifieke hulpverlening niet bij de lokale overheid ligt. Wel beschikt de Stad over de mogelijkheden om bij te dragen tot stabiliteit in de levensomstandigheden van precaire doelgroepen en tot het creëren van ruimte voor hulpverlening in die leefwerelden. Als Stad realiseren we die verbinding met hulpverlening door het ondersteunen van presentiewerk bij laagdrempelige (zelf)organisaties, werkzaam met precaire gezinnen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De kernopdracht van het presentiewerk ligt in het uitbouwen van een ontmoetingsplaats met focus op de onthaal- en ontmoetingswerking, de vrijwilligerswerking en doelgroep participatie. Binnen de ontmoetingswerking met de precaire gezinnen is er ruimte voor het werken rond de ouder-kind relaties. 

Nog steeds wonen in Gent een beperkt aantal kinderen, tieners en jongeren in problematische (opvoedings)situaties – al of niet met een migratie-achtergrond. Deze situaties vloeien voort uit de vicieuze cirkels bij de precaire levensomstandigheden van hun gezin of familie op het vlak van wonen, werken, verblijfstatuut, gezondheid, enz…  Een gericht aanbod van hulpverlening is dan ook aangewezen.

De Fontein Gent startte in november 2013 aan het Edmond van Beverenplein 22 te 9000 Gent met een aanbod van ontvang, zorg en hygiëne huizen voor daklozen.

De Fontein Gent bereikt een toenemend aantal bezoekers in precaire leefsituaties. Daarbij bereikt De Fontein Gent een belangrijk aantal gezinnen in zeer precaire situaties. De voorbije jaren (2018-2019) doen 20 tot 30 verschillende precaire gezinnen jaarlijks een beroep op het aanbod.
Eveneens komen zij wekelijks op woensdagnamiddag naar DFG voor een aanbod naar kinderen en hun ouders (kleine vrije tijdsactiviteiten, schooltaakbegeleiding…). Met de gerichte subsidie realiseert De Fontein Gent zowel de professionele als vrijwillige inzet naar deze precaire gezinnen met aandacht voor de ouder-kind relaties.

Hiertoe werd een subsidieovereenkomst opgemaakt te sluiten met De Fontein Gent – Huis van Hygiëne – Orde van Malta, gelegen te Edmond van Beverenplein 22, 9000 Gent, vestigingseenheid van de vzw Belgische Vereniging van de Orde van Malta, met zetel te 1030 Schaarbeek, Huart Hamoirlaan 43.

De subsidie bedraagt 20.000 euro per jaar en de overeenkomst gaat in op 01/01/2021 en eindigt op 31/12/2024.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* OUT 
Budgetplaats AC35013 
Categorie*  
Subsidiecode  
2020  
2021 18000 
2022 20000 
2023 20000 
2024 20000 
2025 2000 
Later  
Totaal 80000 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35013 Organiseren van outreachend maatwerk voor de meest kwetsbare Intra-Europese Migranten

Besluit

De commissie onderwijs, welzijn en participatie (owp) legt het volgende voor aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde subsidieovereenkomst 'voor het realiseren van hulpverlening in de leefwereld van precaire gezinnen via presentiewerk bij zelforganisaties' met De Fontein Gent – Huis van Hygiëne – Orde van Malta, gelegen te Edmond van Beverenplein 22, 9000 Gent, vestigingseenheid van de vzw Belgische Vereniging van de Orde van Malta, met zetel te 1030 Schaarbeek, Huart Hamoirlaan 43, ten bedrage van € 80.000 voor het werkingsjaar 2021 tot 2024.


Bijlagen