Terug
Gepubliceerd op 08/01/2021

2021_GRMW_00030 - Addendum bij de subsidieovereenkomst in het kader van uitbouwen dialoog mensen in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld - werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2021_GRMW_00030 - Addendum bij de subsidieovereenkomst in het kader van uitbouwen dialoog mensen in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld - werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring 2021_GRMW_00030 - Addendum bij de subsidieovereenkomst in het kader van uitbouwen dialoog mensen in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld - werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 25.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De evaluatie van het project integrale aanpak problematiek jongeren met Intra-Europese migratie-achtergrond (2016-2019) leert dat de opdracht van specifieke hulpverlening niet bij de lokale overheid ligt. Wel beschikt de stad over de mogelijkheden om bij te dragen tot stabiliteit in de levensomstandigheden van precaire doelgroepen en tot het creëren van ruimte voor hulpverlening in die leefwerelden. Als stad realiseren we die verbinding met hulpverlening door het creëren van veilige, warme plekken (“safe spaces”) zowel in de fysieke ruimte (via huur en inrichting van een plek) als in de sociale ruimte (via prestaties voor begeleiding en/of vorming door derden). 

Binnen die doelgroep van jongeren in precaire situaties blijken autochtone jongeren in generatiearmoede, levend met een inkomen onder de armoedegrens, vaak dak- en thuisloos en vaak met een instellingsverleden bijzondere aandacht te vragen. Ze krijgen moeilijk aansluiting bij het reguliere vrijetijdsaanbod, een sociaal netwerk en de arbeidsmarkt. 

Als rust- en activeringsplek (“safe space”), specifiek gericht op deze autochtone jongeren in generatiearmoede, biedt een actie van Jongerenonthaal een antwoord. De jeugdwelzijnswerker, present in de leefwereld van de jongeren in het bijzonder op de safe spaces ondersteunt de jongeren op verschillende levensdomeinen om hen weerbaarder en sterker te maken in hun eigen positie in de maatschappij.   De jeugdwelzijnswerker zal hierbij de 4 functies van kwalitatief jeugdwelzijnswerk vervullen.

De deelwerking Jong Gent in Actie (JGIA) van vzw BMLIK zal dit Jongerenonthaal realiseren.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

JGIA bereikte met hun Jongerenonthaal, gestart tijdens de eerste lockdown van de coronacrisis in het voorjaar van 2020, een 50-tal jongeren, waarvan een flink aantal in meer precaire leefsituaties. De grootste groep jongeren verblijft wel nog bij ouders of voogd, doch in een context van (door corona) toenemende armoede. Een ander belangrijk deel van hun jongeren zijn dak- en thuisloos of hebben een instellingsverleden.

Met het Jongerenonthaal realiseert JGIA twee onthaal- en ontmoetingsmomenten per week. Met de gerichte subsidie voor het Jongerenonthaal garanderen we de (logistieke) organisatie van deze ontmoetingsmomenten, de ondersteuning van jongeren door een jeugdwelzijnswerker op die momenten en de samenwerking hierrond met andere partners zoals vzw LEJO, Jeugdstraathoekwerk, Schoolspotters en vzw JONG. 

Op 17 februari 2020 keurde de gemeenteraad de subsidieovereenkomst voor uitbouwen dialoog mensen en jongeren in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld - werkingsjaren 2020-2022 - met de Beweging voor Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen (BMLIK), vzw, Nieuwe bosstraat 3, 9000 Gent goed. Het huidige addendum is hier een aanvulling op. 

In de omschrijving van de actie en de prestaties zoals vermeld in artikel 2, prestatie 5 (“vrijetijdsaanbod”) van de basisovereenkomst worden extra prestaties voor de realisatie van “safe space” voor precaire jongeren via kwalitatief jeugdwelzijnswerk toegevoegd. 

Het addendum gaat in op 01/01/2021 en eindigt op 31/12/2021. 

Overzicht van de uitgaven

Dienst

Jeugddienst

Dienst Outreachend werken

Totaal

budgetplaats

3405400JG

 

35013IE00

 

budgetpositie

6491000

6491000

 

categorie

E subsidies

E subsidies

 

subsidiecode

NIET_RELEVANT

NIET_RELEVANT

 

2021

9.000 euro

13.500 euro

22.500 euro

2022

1.000 euro

1.500 euro

2.500 euro

Totaal

10.000 euro

15.000

25.000 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34054 Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Besluit

De commissie onderwijs, welzijn en participatie (owp) legt het volgende voor aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

Keurt goed het addendum bij de subsidieovereenkomst in het kader van uitbouwen dialoog mensen in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld - werkingsjaren 2020-2022, zoals gevoegd in bijlage.
 

Bijlagen