Terug
Gepubliceerd op 08/01/2021

2021_GRMW_00029 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor de werking van de KAA Gent Foundation voor de periode 2020-2025 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2021_GRMW_00029 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor de werking van de KAA Gent Foundation voor de periode 2020-2025 - Goedkeuring 2021_GRMW_00029 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor de werking van de KAA Gent Foundation voor de periode 2020-2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 83.050,11

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent wil de komende jaren stevig inzetten op het uitbreiden van het jeugd(welzijns)werk met focus op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, en lanceerde daarom in september 2020 een 'Open Call Jeugd(welzijns)werk'.

De Open Call bevatte 7 (sub-)categorieën waarvoor organisaties zich kandidaat konden stellen:

 • Categorie 1: Mobiel jeugdwelzijnswerk en extra jeugdwelzijnswerkers 
  • Categorie 1A: Mobiele jeugdwelzijnswerkers 
  • Categorie 1B: Extra jeugdwelzijnswerkers
 • Categorie 2: Versterken van (zelf)organisaties en professionaliseren jeugdwerkorganisaties 
  • Categorie 2A: Versterken van (zelf)organisaties
  • Categorie 2B: Professionaliseren jeugdwerkorganisaties 
 • Categorie 3: Vrijetijdsaanbod in specifieke wijken 
 • Categorie 4: Bruggenbouwers: bruggen naar jeugdhulp
  • Categorie 4A: Mentaal welzijn in het jeugd(welzijns)werk  
  • Categorie 4B: Bijzondere jeugdzorg en jeugd(welzijns)werk

Organisaties konden tot en met 4 oktober 2020 een dossier indienen. Op 7 en 8 oktober vonden de jury's plaats. In zitting van 22 oktober 2020 gaf het college van burgemeester en schepenen de Jeugddienst het mandaat om gesprekken te voeren met een aantal geselecteerde organisaties om subsidieovereenkomsten voor 2021 - 2023 af te sluiten. Eén van de geselecteerde organisaties binnen categorie 3 was vzw Voetbal in de Stad, voor een vrijetijdsaanbod door de KAA Gent Foundation aan de Watersportbaan. 

De subsidie bedraagt 27.000 euro per jaar, en wordt jaarlijks geïndexeerd met 2,51 %. De werking loopt van 01/01/2021 tot 31/12/2023. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op 23 juni 2020 keurde de gemeenteraad de subsidieovereenkomst voor de werking van de KAA Gent Foundation voor werkingsjaren 2020 - 2025 met KAA Gent cvba so en vzw Voetbal in de Stad, beiden met maatschappelijke zetel Ottergemsesteenweg Zuid 808, 9000 Gent, goed. Het huidige addendum is hier een aanvulling op. 

Aan de omschrijving (artikel 1) wordt het volgende toegevoegd: 'Het realiseren van een kwalitatief vrijetijdsaanbod in de wijk Watersportbaan door middel van een sociaal-sportieve methodiek.' De looptijd gaat van 01/01/2021 tot en met 31/12/2023.

Aan de initiële prestaties (artikel 2) worden drie prestaties met indicatoren toegevoegd: 

 1. De uitvoerder organiseert een kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijk Watersportbaan
 2. De uitvoerder zet in op samenwerkingsverbanden met de verschillende partners uit de wijk Watersportbaan.
 3. De uitvoerder zet in op een sterk vrijwilligersbeleid met zowel jongeren als andere buurtbewoners.

Overzicht van de uitgaven

Dienst

Jeugddienst

budgetplaats

3406300KG 

budgetpositie

6491000

categorie

E subsidies

subsidiecode

NIET_RELEVANT

2021

24.300 euro

2022

27.609,93 euro

2023

28.302,94 euro

2024

2.837,24 euro

Totaal

83.050,11 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34054 Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Besluit

De commissie onderwijs, welzijn en participatie (owp) legt het volgende voor aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

Keurt goed het addendum bij de subsidieovereenkomst·voor de werking van de KAA Gent Foundation voor de periode 2020-2025 met KAA Gent cvba so en vzw Voetbal in de Stad, beiden met zetel Ottergemsesteenweg Zuid 808, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen