Terug
Gepubliceerd op 08/01/2021

2021_GRMW_00027 - Naamswijziging van het Autonoom Centrum voor DBSO (CLW-Gent) in 'DuO²-Gent' - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2021_GRMW_00027 - Naamswijziging van het Autonoom Centrum voor DBSO (CLW-Gent) in 'DuO²-Gent' - Goedkeuring 2021_GRMW_00027 - Naamswijziging van het Autonoom Centrum voor DBSO (CLW-Gent) in 'DuO²-Gent' - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, zoals gewijzigd.

Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40§1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Deeltijds Onderwijs (DBSO) evolueerde sinds het decreet “Leren en Werken” (2008-2009) naar een voltijds engagement met volwaardige certificaten, getuigschriften en diploma’s. Bij de fusie met het deeltijds van het GO! werd afgesproken voortaan te spreken over CLW-Gent (Centrum voor Leren en Werken Gent). Officieel bleef de naam van het centrum: Autonoom Centrum voor DBSO. 

Met het decreet “Duaal Leren” wordt er steeds meer van 'een centrum' geëvolueerd in de richting van “een echte (voltijdse)  school” zonder echter de sterktes, missie, visie en waarden te negeren. Ook in de toekomst worden er kansen geboden aan alle jongeren en met een bijzondere aandacht voor kansengroepen.

Naast “Leren en Werken” is het centrum ook aanbieder van Duaal Leren. 

Op dit ogenblik is er een ruim aanbod aan duale opleidingen op het niveau van de 3de graad en het 7de specialisatiejaar. Om te kunnen tegemoet komen aan de huidige doelgroep zal vanaf het schooljaar 2021-2022 zestien duale opleidingen aangeboden worden op het niveau van de 2de graad.

Tegen 2025 zal “Leren en Werken” volledig zijn ingekanteld in “Duaal Leren”, wat betekent dat alle opleidingen binnen “Leren en Werken” zullen geconcordeerd zijn naar een duale variant.

DuO²-Gent (CLW Gent) als expertisecentrum duaal leren binnen de scholengemeenschap Artevelde:

Binnen het Centrum Leren en Werken stad Gent (CLW Gent) is er al heel wat expertise opgebouwd binnen het stelsel van Leren en Werken (DBSO). De afgelopen 10 jaar zijn er binnen deze onderwijsvorm heel wat hervormingen geweest om de kwalitatieve uitstroom te verhogen. Naast het modulair maken van bijna alle opleidingen en het kunnen uitreiken van graden en diploma’s, is de invoering van het duaal leren een volgende fase in het vergroten van een kwalitatieve uitstroom.

Duaal leren heeft zijn meerwaarde binnen onze inrichtende macht en het is belangrijk om binnen de beschikbare infrastructuur zo veel als mogelijk programmeringen aan te vragen. Naast het aanbod aan duale opleidingen binnen het huidige CLW-Gent is binnen het gewoon secundair onderwijs samenwerking met Hotelschool Gent en het Spectrum Gent een must in het kader van opleidingen die door beiden kunnen worden aangeboden.
Voor de volgende schooljaren geldt de afspraak om binnen het gewoon secundair onderwijs van de Scholengemeenschap Artevelde alle duale opleidingen aan te vragen en in te richten vanuit één expertise centrum voor duaal leren met name het huidige CLW Gent of het toekomstige DuO²-Gent. Met de Hotelschool en het Spectrum kunnen, indien vragende partij, afspraken worden gemaakt om op beide scholen lesuren van het CLW te investeren in praktijklessen van specifieke duale opleidingen. Jongeren die vanuit de Hotelschool of het Spectrum worden toegeleid naar een duale opleiding kunnen steeds terugkeren naar de voltijdse variant wanneer het niet zou lukken binnen duaal leren.

De profilering van het duaal leren in het gewoon secundair onderwijs binnen onze scholengemeenschap moet gebeuren vanuit één expertisecentrum voor duaal leren voor de ganse scholengemeenschap; een nieuwe naam voor het CLW-Gent is prioritair en meer dan wenselijk. Elke school die duale opleidingen kan aanbieden (CLW, Hotelschool, Spectrum) vermeldt dan het aanbod of een beperkt deel van het duale aanbod binnen hun eigen opleidingen, maar in samenwerking met het Expertisecentrum Duaal Leren Gent è DuO²-Gent. 

Daarnaast zijn er ook duale opleidingen binnen het BuSO en in de toekomst ook binnen het volwassenonderwijs. Ook hier is samenwerking met IBC en CVO Gent belangrijk.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Waarom de keuze voor DuO²-Gent:

DuO verwijst naar Duaal Onderwijs, maar ook naar de dubbele leerweg die wordt aangeboden, namelijk “duaal” en “leren en werken”. DuO staat ook voor de vorm van onderwijs, 2 dagen leren en 3 dagen werken.

Het ² is een versterking van “DuO” en visualiseert ook de slogan “Leren en werken in ’t kwadraat!”

“Duaal Leren” is eigenlijk een upgrade van “Leren en Werken”, de component “leren” en de component “werken” binnen duaal zijn veel meer met elkaar verstrengeld, vandaar “Leren en werken in ’t kwadraat!”


Activiteit

AC34434 Inrichten van een centrum voor leren en werken

Besluit

De commissie onderwijs, welzijn en participatie (owp) legt het volgende voor aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

Keurt goed dat met ingang van 1 september 2021 de naam van het Autonoom Centrum voor DBSO (CLW-Gent) wordt gewijzigd in "DuO²-Gent".