Terug
Gepubliceerd op 08/01/2021

2021_GRMW_00015 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijk Malem - werkingsjaren 2021-2023 - Futsal Besiktas - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2021_GRMW_00015 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijk Malem - werkingsjaren 2021-2023 - Futsal Besiktas - Goedkeuring 2021_GRMW_00015 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijk Malem - werkingsjaren 2021-2023 - Futsal Besiktas - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 18.153,43

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent wil de komende jaren stevig inzetten op het uitbreiden van het jeugd(welzijns)werk met focus op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, en lanceerde daarom in september 2020 een 'Open Call Jeugd(welzijns)werk'.

De Open Call bevatte 7 (sub-)categorieën waarvoor organisaties zich kandidaat konden stellen:

 • Categorie 1: Mobiel jeugdwelzijnswerk en extra jeugdwelzijnswerkers 
  • Categorie 1A: Mobiele jeugdwelzijnswerkers 
  • Categorie 1B: Extra jeugdwelzijnswerkers
 • Categorie 2: Versterken van (zelf)organisaties en professionaliseren jeugdwerkorganisaties 
  • Categorie 2A: Versterken van (zelf)organisaties
  • Categorie 2B: Professionaliseren jeugdwerkorganisaties 
 • Categorie 3: Vrijetijdsaanbod in specifieke wijken 
 • Categorie 4: Bruggenbouwers: bruggen naar jeugdhulp
  • Categorie 4A: Mentaal welzijn in het jeugd(welzijns)werk  
  • Categorie 4B: Bijzondere jeugdzorg en jeugd(welzijns)werk.

Organisaties konden tot en met 4 oktober 2020 een dossier indienen. Op 7 en 8 oktober vonden de jury's plaats. In zitting van 22 oktober 2020 gaf het college van burgemeester en schepenen de Jeugddienst het mandaat om gesprekken te voeren met een aantal geselecteerde organisaties om subsidieovereenkomsten voor 2021 - 2023 af te sluiten.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Futsal Besiktas diende een aanvraag in voor de Open Call onder categorie 3:  vrije tijd. Na advies van de jury en de Jeugddienst werd echter beslist om Futsal Besiktas vzw te verschuiven naar categorie 2A, gezien zij ook een zelforganisatie zijn en ze op die manier kunnen begeleid worden.

Er wordt een subsidieovereenkomst afgesloten met vzw Futsal Besiktas, met zetel Ooievaarstraat 125, 9000 Gent, waarvoor de vzw volgende prestaties met bijhorende indicatoren realiseert:

1. De uitvoerder organiseert een kwalitatief vrijetijdsaanbod in de wijk Malem

2. De uitvoerder zet in op samenwerkingsverbanden met de verschillende partners uit de wijk

3. De uitvoerder bouwt een vrijwilligerswerking uit.

De overeenkomst gaat in op 01/01/2021 en eindigt op 31/12/2023. De subsidiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd met 0,85 %.

Overzicht van de uitgaven

Dienst

Jeugddienst

budgetplaats

3406300FU

 

budgetpositie

6491000

categorie

E subsidies

subsidiecode

NIET_RELEVANT

2021

5.400 euro

2022

6.045,90 euro

2023

6.097,29 euro

2024

610,24 euro

Totaal

18.153,43 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34054 Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Besluit

De commissie onderwijs, welzijn en participatie (owp) legt het volgende voor aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijk Malem - werkingsjaren 2021-2023 - met vzw Futsal Besiktas, Ooievaarstraat 125, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen