Terug
Gepubliceerd op 08/01/2021

2021_GRMW_00031 - Subsidieovereenkomst voor de coördinatie van het project 'Generatie Gaatjesvrij' voor werkingsjaren 2021-2023 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens
2021_GRMW_00031 - Subsidieovereenkomst voor de coördinatie van het project 'Generatie Gaatjesvrij' voor werkingsjaren 2021-2023 - Goedkeuring 2021_GRMW_00031 - Subsidieovereenkomst voor de coördinatie van het project 'Generatie Gaatjesvrij' voor werkingsjaren 2021-2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 184.555,80

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Voorliggende subsidieovereenkomst voor de coördinatie van het project 'Generatie Gaatjesvrij' met TOPunt vzw, Halvemaanstraat 96, 9040 Sint-Amandsberg, kadert in één van de beleidsprioriteiten binnen de beleidsnota gezondheid 2020-2025, nl. het verbeteren van de mondzorg, met extra focus op kwetsbare doelgroepen. De sociale ongelijkheid is duidelijk merkbaar bij mondzorg. Inzetten op een betere mondzorg en het verlagen van de drempel naar de tandarts, blijft bij deze doelgroepen een belangrijk aandachtspunt. Voor velen blijft de toegang tot mondzorg echter een pijnpunt. 

Een goede mondgezondheid is niet alleen belangrijk voor het gebit, maar voor het hele lichaam. Zo verhoogt een slechte mondgezondheid o.a. de kans op ontstekingen en besmettingen en op hart- en vaatziekten. Doordat het belang van de mondgezondheid voor de algehele gezondheid wordt onderschat, lopen mensen onnodig gezondheidsrisico’s. Leren dagelijks poetsen en jaarlijks voor een preventief consult naar de tandarts gaan, is de basis voor een gezonde mond. We geven extra aandacht aan de doelgroep kinderen omdat investeren in preventie op jonge leeftijd gezondheidswinst op latere leeftijd met zich meebrengt en omdat gezondheidsongelijkheden reeds van vroeg in het leven zichtbaar zijn. 

Daarom werd vanuit de stuurgroep mondzorg, voorgezeten door de Dienst Regie Gezondheid en Zorg van de Stad Gent, in samenwerking met de consultatiebureaus van Kind en Gezin, TOPunt Gent, Artveldehogeschool (opleiding mondhygiënisten), de wijkgezondheidscentra, Gentse tandartsen en Ugent, het project 'Generatie Gaatjesvrij' opgestart. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

We zetten in op een generatie die gaatjesvrij is op 18 jaar. Om dit waar te maken, zetten we met coördinatie vanuit TOPunt vzw in op een ketenaanpak. Kind & Gezin zal jaarlijks tijdens het 30-maandenconsult de tandjes van ongeveer 500 kinderen screenen. Tijdens dit consult én opnieuw tijdens het kleuterconsult (3-4 jaar) van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), bespreekt men mondzorg met de ouders, ondersteunt men ouders in het aanleren van de juiste mondzorg en leidt men kinderen toe naar de tandarts.  Gezondheidsgidsen kunnen helpen bij het maken van een afspraak en de begeleiding naar de tandarts. Aan deze momenten koppelen we wijkgerichte programma’s rond mondzorg, gericht naar ouders en scholen. We beginnen in een aantal wijken (o.a. Sluizeken-Tolhuis-Ham, Muide, Rabot, Ledeberg,…) die slecht scoren op tandartsbezoek. 

Om te slagen in een efficiënte ketenaanpak en een doeltreffende opvolging van kwetsbare kinderen en hun ouders, is een gedegen coördinatie van dit project nodig. De stuurgroep mondzorg besliste dat deze coördinatie het beste gebeurt binnen de omkadering van TOPunt Gent vzw, omdat dit de beste uitvalsbasis is om samen met de CLB’s de opvolging van kwetsbare kinderen in te plannen. Op die manier staat de coördinator dichter bij de dagelijkse werking van de CLB’s en kan de ketenaanpak efficiënt worden gecoördineerd.

Doel van deze overeenkomst is het aanstellen van een voltijdse projectcoördinator, die instaat voor het vlotte verloop van de samenwerking tussen Kind en Gezin, CLB, scholen, tandartsen, gezondheidsgidsen, ..., voor de opvolging van de kinderen en voor de communicatie van het project. 

De overeenkomst met TOPunt Gent vzw gaat in op 1 februari 2021 en eindigt op 31 december 2023. 

Overzicht van de uitgaven


Dienst*

Welzijn en Gelijke Kansen 

Budgetplaats

352140000

Categorie*

E subs

Subsidiecode

Niet_Relevant  

2021

54.000

202261.355,40

2023

62.895,42

20246.304,98

Totaal

184.555,80

 Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35454 Gezondheidsvaardigheden versterken

Besluit

De commissie onderwijs, welzijn en participatie (owp) legt het volgende voor aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde subsidieovereenkomst met Topunt Gent vzw, Halvemaanstraat 96, 9040 Sint-Amandsberg, waarbij een bedrag wordt toegekend van 60.000 euro per jaar, voor werkingsjaren 2021 tot en met 2023, voor de coördinatie van het project 'Generatie Gaatjesvrij'.