Terug
Gepubliceerd op 08/01/2021

2021_GRMW_00024 - Overeenkomst betreffende de procedure voor de toekenning van subsidies voor inkomenstarief in de kinderopvang van baby's en peuters - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2021_GRMW_00024 - Overeenkomst betreffende de procedure voor de toekenning van subsidies voor inkomenstarief in de kinderopvang van baby's en peuters - Goedkeuring 2021_GRMW_00024 - Overeenkomst betreffende de procedure voor de toekenning van subsidies voor inkomenstarief in de kinderopvang van baby's en peuters - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van de kinderopvang van baby's en peuters, artikels 7 en 8.
  • Het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang.
  • Het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 houdende de subsidies en de eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters, artikels 11 t/m 36/1.

Voorgestelde uitgaven

€ 2.666.095,09

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Er is dringende nood aan bijkomende kinderopvangplaatsen voor baby's en peuters in de stad Gent die betaalbaar, kwaliteitsvol en toegankelijk zijn en op de instandhouding van het bestaande aanbod aan opvangplaatsen op het grondgebied van de stad Gent.

In uitvoering van de meerjarenprogrammatie van de Vlaamse overheid voor de periode 2021-2024, waarbij voor de Stad Gent een voorafname 5 %  van het voor het Agentschap Opgroeien beschikbare budget wordt voorzien voor de subsidiering van minimaal 125 opvangplaatsen, zet de Stad Gent eigen middelen  in voor de subsidiëring van kinderopvangplaatsen van baby’s en peuters in de stad Gent vanaf de vroegste realisatiedatum tot ze door het Agentschap Opgroeien worden overgenomen. Met het sluiten van een overeenkomst betreffende de procedure voor de toekenning van subsidies voor inkomenstarief in de kinderopvang van baby's en peuters met de Vlaamse overheid en Opgroeien Regie, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel, wordt ernaar gestreefd om zo snel mogelijk bijkomende plaatsen kinderopvang, die werken volgens het inkomenstarief, te realiseren. 

De wijze van subsidiëren is volledig gebaseerd op het subsidiesysteem voorzien in artikel 7 en 8 van het Decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van de kinderopvang van baby's en peuters, en het artikel 11 tot en met 36/1 van het Subsidiebesluit van 22 november 2013. Meer bepaald zal de Stad Gent een subsidie voor het werken met inkomenstarief geven, naar analogie met de subsidie inkomenstarief (trap 2) die Opgroeien Regie toekent. De subsidie wordt door het Agentschap Opgroeien Regie uitbetaald aan de organisator en gefactureerd aan de Stad Gent.

Met het oog op het hanteren van afgesproken doelstellingen en criteria in het uitbreidingsbeleid dringt zich de  noodzaak op om afspraken te maken over de voorwaarden waaronder Opgroeien Regie de subsidiëring van de door de Stad gepresubsidieerde plaatsen overneemt. De criteria die de Stad Gent zal hanteren voor het beoordelen van de aanvragen, in bijlage bij dit besluit, werden afgestemd met Opgroeien Regie en positief geadviseerd door de adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang Gent.

Er wordt met Opgroeien Regie maximaal gestreefd naar gemeenschappelijke oproepen tot uitbreiding van het aantal kinderopvangplaatsen met de subsidie voor inkomenstarief in de stad Gent.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In de overeenkomst met de Vlaamse overheid en het Agentschap Opgroeien Regie betreffende de procedure voor de toekenning van subsidies voor inkomenstarief in de kinderopvang van baby's en peuters worden alle modaliteiten en de organisatie betreffende deze procedure vastgelegd.

De overeenkomst treedt in werking vanaf de datum van ondertekening door beide partijen en geldt voor onbepaalde duur.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Kinderopvang 
Budgetplaats 3441700PF 
Categorie* E Subs. 
Subsidiecode 6492000 
2020
2021 493.072,50 
2022 496.801,43 
2023 500.562,05 
2024 504.354,64 
2025 508.179,47 
Totaal 2.666.095,09 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34417 Regisseren van aanvragen voor voorschoolse kinderopvang in Gent

Besluit

De commissie onderwijs, welzijn en participatie (owp) legt het volgende voor aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde overeenkomst met de Vlaamse overheid en het Agentschap Opgroeien Regie, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel, betreffende de procedure voor de toekenning van subsidies voor inkomenstarief in de kinderopvang voor baby's en peuters.

Artikel 2

Keurt goed de criteria waarmee de Stad Gent de aanvragen tot subsidiëring zal beoordelen, zoals gevoegd in bijlage.