Terug
Gepubliceerd op 08/01/2021

2021_GRMW_00052 - Hernieuwd afsprakenkader IVA Stedelijk Onderwijs Gent - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2021_GRMW_00052 - Hernieuwd afsprakenkader IVA Stedelijk Onderwijs Gent - Goedkeuring 2021_GRMW_00052 - Hernieuwd afsprakenkader IVA Stedelijk Onderwijs Gent - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Decreet van 22 december 2017, artikel 2, § 2

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet van 22 december 2017, artikel 40, § 1

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Stedelijk Onderwijs Gent is een 'intern verzelfstandigd agentschap' (verder: 'IVA') van de Stad. De gemeenteraad besliste op 25 februari 2013 tot oprichting van het IVA.

Elke interne verzelfstandiging (op lokaal niveau) situeert zich volledig binnen de rechtspersoon van het lokaal bestuur, waardoor IVA's nooit een eigen rechtspersoonlijkheid hebben. Dit in tegenstelling tot de externe vormen van verzelfstandiging, met name de autonome gemeentebedrijven en de extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm.

Tot en met 31 december 2018 bepaalde de Vlaamse overheid met het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 de basisregels voor interne verzelfstandiging. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Vlaamse regelgever besliste echter, in het licht van de vereenvoudiging van de regelgeving, om de intern verzelfstandigde agentschappen niet meer op te nemen in het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Dit betekent dat de Stad nog steeds kan kiezen voor interne verzelfstandiging, maar daarbij niet langer verplicht is om een decretaal voorgeschreven formule te volgen. De Stad kan dus zelf een regeling op maat uitwerken. Deze mogelijkheid wordt expliciet bevestigd door de Memorie van Toelichting bij het Decreet Lokaal Bestuur en kadert in de verhoogde autonomie die de Vlaamse overheid wenst te bieden aan lokale besturen.

De Stad Gent kiest inzake haar onderwijsbeleid voor het behoud van deze interne verzelfstandigingsvorm, met name een intern verzelfstandigd agentschap als een dienst zonder eigen rechtspersoonlijkheid met een zekere operationele en financiële autonomie, door de Stad belast met beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang.

Voorliggend hernieuwd IVA kader vervangt, herneemt waar mogelijk en actualiseert waar nodig de eerdere afspraken die de Stad maakte in verband met deze IVA in resp. het oprichtingsbesluit d.d. 25 februari 2013 en de beheersovereenkomst. 

Dit hernieuwde IVA kader voor het Stedelijk Onderwijs Gent (SOG) bevat in hoofdzaak:

        - de omschrijving van de beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang van het SOG;

        - de situering van de werkzaamheden van SOG binnen de strategische en operationele doelstellingen van de Stad;

        - de taken van de directeur van het SOG, die deel uitmaakt van het directieteam van het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd;

        - de operationele autonomie op financieel vlak;

        - jaarlijks wordt het financieel resultaat van het SOG berekend en gerapporteerd. Er wordt na afloop van een boekjaar, net zoals andere stadsdiensten, geen financieel resultaat verdeeld; 

        - afspraken over de ondersteunende dienstverlening;

        - organisatiebeheersing en audit;

        - rapportering en evaluatie. Zo zal de gemeenteraad jaarlijks via de directeur van het SOG gerapporteerd worden over de uitvoering van de taakstelling van het SOG en de taken van de directeur.

Om deze reden wordt dit hernieuwde IVA afsprakenkader tussen de Stad en het Stedelijk Onderwijs Gent voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

 

 

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De commissie onderwijs, welzijn en participatie (owp) legt het volgende voor aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

keurt goed het hernieuwd afsprakenkader IVA Stedelijk Onderwijs Gent (SOG), zoals opgenomen in de bijlage "Naar een hernieuwd afsprakenkader IVA Stedelijk Onderwijs Gent: taakstelling IVA, opdrachten directeur IVA, operationele autonomie en rapportering" inclusief het principe dat na afloop van een boekjaar, net zoals andere stadsdiensten, geen financieel resultaat verdeeld wordt.