Terug
Gepubliceerd op 08/01/2021

2021_GRMW_00065 - Subsidieovereenkomst voor stadsbreed kwalitatief jeugdwelzijnswerk voor tieners/jongeren in meest precaire situaties met focus op tienerouders - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2021_GRMW_00065 - Subsidieovereenkomst voor stadsbreed kwalitatief jeugdwelzijnswerk voor tieners/jongeren in meest precaire situaties met focus op tienerouders - Goedkeuring 2021_GRMW_00065 - Subsidieovereenkomst voor stadsbreed kwalitatief jeugdwelzijnswerk voor tieners/jongeren in meest precaire situaties met focus op tienerouders - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 223.647,34

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent wil de komende jaren stevig inzetten op het uitbreiden van het jeugd(welzijns)werk met focus op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, en lanceerde daarom in september 2020 een 'Open Call Jeugd(welzijns)werk'. De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 25 mei 2020 de subsidieovereenkomst voor Mobiele tienermoederwerkster - werkingsjaren 2020-2022 - met LEJO vzw goed, voor een jaarlijks toegekende subsidie van 30.315 euro voor gepaste hulpverlening aan tienermoeders in Gent. 

De Open Call bevatte 7 (sub-)categorieën waarvoor organisaties zich kandidaat konden stellen:

 • Categorie 1: Mobiel jeugdwelzijnswerk en extra jeugdwelzijnswerkers 
  • Categorie 1A: Mobiele jeugdwelzijnswerkers 
  • Categorie 1B: Extra jeugdwelzijnswerkers
 • Categorie 2: Versterken van (zelf)organisaties en professionaliseren jeugdwerkorganisaties 
  • Categorie 2A: Versterken van (zelf)organisaties
  • Categorie 2B: Professionaliseren jeugdwerkorganisaties 
 • Categorie 3: Vrijetijdsaanbod in specifieke wijken 
 • Categorie 4: Bruggenbouwers: bruggen naar jeugdhulp
  • Categorie 4A: Mentaal welzijn in het jeugd(welzijns)werk  
  • Categorie 4B: Bijzondere jeugdzorg en jeugd(welzijns)werk

Organisaties konden tot en met 4 oktober 2020 een dossier indienen. Op 7 en 8 oktober vonden de jury's plaats. In zitting van 22 oktober 2020 gaf het college van burgemeester en schepenen de Jeugddienst het mandaat om gesprekken te voeren met een aantal geselecteerde organisaties om subsidieovereenkomsten voor 2021 - 2023 af te sluiten.

Eén van de geselecteerde organisaties binnen categorie 1A was Lejo vzw voor Mobiele jeugdwelzijnswerkers.

Daarnaast voorziet Dienst Outreachend Werk budget voor trajectbegeleiding.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De subsidie bedraagt 73.200 euro per jaar.

Voor de opdracht mobiel jeugdwelzijnswerk (43.200€ per jaar (niet-geïndexeerd)) wordt de toegekende subsidie bij meerjarige subsidieovereenkomsten jaarlijks verhoogd met 2,51%.

 Voor de methodiek trajectbegeleiding (30.000€ per jaar (niet-geïndexeerd)) wordt de toegekende subsidie bij meerjarige subsidieovereenkomsten jaarlijks verhoogd met 0,85%.

 De overeenkomst gaat in op 01/01/2021 en eindigt op 31/12/2023.


VZW LEJO realiseert hiervoor de volgende prestaties:

1. Realiseren van stadsbreed kwalitatief jeugdwelzijnswerk voor meest precaire tieners/jongeren met focus op tienerouders, met een combinatie van mobiel jeugdwelzijnswerk en trajectbegeleiding.
2. Realiseren van de vrijetijdsfunctie via mobiel jeugdwelzijnswerk & realiseren van rust/activeringsmomenten (“safe spaces”)
3. Realiseren van welzijnsfunctie via trajectbegeleiding
4. Realiseren van de brug en signaalfunctie
Overzicht van de uitgaven

Volgende budgetten zijn nodig en beschikbaar: 

 

 

Dienst

Jeugddienst

Dienst Outreachend werken

Totaal

budgetplaats

3405400JG

 

35013IE00

 

budgetpositie

6491000

6491000

 

categorie

E subsidies

E subsidies

 

subsidiecode

NIET_RELEVANT

NIET_RELEVANT

 

2021

38.880 euro

27.000 euro

65.880,00 euro

2022

44.175,89 euro

30.229,50 euro

74.405,39 euro

2023

45.284,7 euro

30.486,45 euro

75.771,15 euro

2024

4.539,59 euro

3.051,22 euro

  7.590,80 euro

Totaal

132.880,18 euro

90.767,17 euro

223.647,34 euro

 

De toelage wordt na goedkeuring door het College overgemaakt aan crediteur 420358606 (Lejo) op rekeningnummer BE41 8900 1466 4310.

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34054 Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Besluit

De commissie onderwijs, welzijn en participatie (owp) legt het volgende voor aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor stadsbreed kwalitatief jeugdwelzijnswerk voor tieners/jongeren in meest precaire situaties met focus op tienerouders voor de werkingsjaren 2021 - 2023, met vzw Lejo, Antwerpsesteenweg 701 te 9040 Gent, zoals gevoegd in bijlage. 

Bijlagen