Terug
Gepubliceerd op 08/01/2021

2021_GRMW_00053 - Samenwerkingsovereenkomst contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie-optie1 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens
2021_GRMW_00053 - Samenwerkingsovereenkomst contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie-optie1 - Goedkeuring 2021_GRMW_00053 - Samenwerkingsovereenkomst contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie-optie1 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde op 14 december 2020 een subsidieovereenkomst met de Eerstelijnszone Gent vzw goed, waarbij reeds een subsidie van 60.000 euro werd toegewezen aan de stad. Deze overeenkomst was gebaseerd op een Besluit van de Vlaamse Regering dat voorzag in extra middelen voor de zorgraden die inzetten op lokale contact- en bronopsporing (VR 2020 1009 DOC.0995). 

De Vlaamse Regering keurde op 13 november 2020 een besluit goed tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken. Dit gaat dus over een tweede subsidie, die ditmaal rechtstreeks aan de lokalen besturen wordt toegekend. Deze subsidie moet worden aangewend voor de extra inzet op preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantainecoaching en contactonderzoek. De lokale besturen werken in al deze opdrachten ondersteunend en/of aanvullend op de centrale contactopsporing en de reeds bestaande initiatieven op het niveau van de eerstelijnszone. 

De lokale besturen kiezen in het kader van dit besluit tussen de volgende opties, met bijhorende financiering:

Optie 1:  complementaire inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantaine-coaching, analyse van clusters en zorg voor kwetsbare personen of groepen: een forfaitaire financiering op basis van het aantal inwoners van de gemeente: 0,125 euro per inwoner en per maand.

Optie 2: alle voorgaande opdrachten, aangevuld met de aanvullende inzet in contactonderzoek: krijgen voorgaande forfaitaire subsidie en daarnaast nog een variabele subsidie van 100 euro per afgehandeld ticket/werkorder van een nieuwe indexpatiënt, inclusief de werkorders/tickets van een evenwaardig aantal hoog risicopatiënten.

Op basis van hun keuze engageren de lokale besturen zich om verschillende taken op te nemen in hun gemeente en hiervoor de nodige personeelscapaciteit en middelen te voorzien. De Vlaamse Regering zal deze bijkomende inspanningen financieel ondersteunen.

Deze subsidie heeft betrekking op de periode van 1 november 2020 tot en met 31 maart 2021.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Stad Gent kiest voorlopig voor optie 1, met de bedoeling om op te schalen naar optie 2 zodra aan de randvoorwaarden wordt voldaan.

Om van de subsidie te kunnen genieten, moet de gemeente aan volgende voorwaarden voldoen : 

-    Uiterlijk op 11 december 2020 laat de gemeente via digitale aangifte weten dat zij bijkomende engagementen wil opnemen in strijd tegen de COVID-19-pandemie en welke optie zij verkiest.

-    Uiterlijk op 31 januari 2021 dient de gemeente via het digitaal loket de ondertekende samenwerkingsovereenkomst met alle bijlagen (samenwerkingsovereenkomst, verwerkersovereenkomst, eventueel protocol, afsprakenkader, aanvraagformulieren voor de accounts in de verschillende dataplatformen) in.

-    Uiterlijk op 1 juni 2021 bezorgt de gemeente via het digitaal loket van ABB het evaluatieverslag zoals bedoeld in artikel 11 van het besluit en artikel 6 van deze overeenkomst.  Op basis van het evaluatieverslag wordt door de Vlaamse overheid gecontroleerd en beoordeeld of de engagementen werden nagekomen en of ze de uitbetaling van de volledige forfaitaire subsidie rechtvaardigen.

Om deze subsidie te verkrijgen werd een  samenwerkingsovereenkomst contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie - optie 1, opgemaakt, te sluiten met het Agentschap Zorg en Gezondheid, gevestigd te Koning Albert II laan 35/33, 1030 Schaarbeek. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd beginnend ten vroegste op 1 november 2020 en uiterlijk eindigend op 31 maart 2021.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*      
Budgetplaats      
Categorie*      
Subsidiecode      
2020      
2021      
2022      
2023      
2024      
2025      
Later      
Totaal      

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Welzijn en Gelijke Kansen 
Budgetplaats 342260000 
Categorie*  
Subsidiecode  
2020  
2021 164.750 
Later  
Totaal 164.750 

Verwachte ontvangsten

€ 164.750,00

Activiteit

AC34226 Toegankelijke en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg

Besluit

De commissie onderwijs, welzijn en participatie (owp) legt het volgende voor aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II laan 35/33, 1030 Schaarbeek, met betrekking tot de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie - optie 1.


Bijlagen

 • Samenwerkingsovereenkomst AZG contact- en bronopsporing optie 1
 • Besluit VR subsidie lokale besturen contact- en bronopsporing Covid-19-pandemie.pdf
 • bijlage 1_afsprakenkader gemeenten_zorgraden Gent
 • bijlage 2_verwerkingsovereenkomst
 • bijlage 3A_toegang Interne Controletoren_EL
 • bijlage 3A_toegang Interne Controletoren_HC
 • bijlage 3A_toegang Interne Controletoren_LVZ
 • bijlage 3B_toegang uvs_EL
 • bijlage 3B_toegang uvs_HC
 • bijlage 3B_toegang uvs_NR
 • bijlage bij bijlage 3B_geheimhoudingsverklaring_EL
 • bijlage bij bijlage 3B_geheimhoudingsverklaring_HC
 • bijlage bij bijlage 3B_geheimhoudingsverklaring_NR
 • bijlage 4_protocol verdere maatregelen