Terug
Gepubliceerd op 08/01/2021

2021_GRMW_00066 - Projectovereenkomst in het kader van de ESF-oproep m.b.t. Projectnummer 502 : Nieuwe krachten voor de Gentse Kinderopvang - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2021_GRMW_00066 - Projectovereenkomst in het kader van de ESF-oproep m.b.t. Projectnummer 502 : Nieuwe krachten voor de Gentse Kinderopvang - Goedkeuring 2021_GRMW_00066 - Projectovereenkomst in het kader van de ESF-oproep m.b.t. Projectnummer 502 : Nieuwe krachten voor de Gentse Kinderopvang - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2

Voorgestelde uitgaven

€ 553.452,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 25.06.2020 lanceerde ESF zijn oproep 502 : 'Nieuwe krachten voor de Kinderopvang' 

De oproep heeft als doel  de instroom van kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven in de functie van kinderbegeleiders in de kinderopvang voor baby’s en peuters stimuleren en versterken. De oproep wil hiermee een antwoord bieden op het knelpuntkarakter van de functie van kinderbegeleider van baby’s en peuters in Vlaanderen en Brussel. Door het creëren van een meer divers personeelsbestand in de kinderopvang wenst deze oproep ook bij te dragen aan een meer toegankelijke kinderopvang voor kansengroepen.

Tot de doelgroep van kandidaten voor deze oproep behoren werkzoekenden en niet-beroepsactieven met interesse in de functie van kinderbegeleider voor baby’s en peuters. Deze oproep wenst een geïntegreerd opleidings- en  begeleidingstraject te creëren voor personen waarvoor de bestaande opleidingen drempels opwerpen omwille van het ontbreken van essentiële randvoorwaarden zoals opvang voor kinderen van het gezin of andere uiteenlopende persoonlijke en contextuele redenen. De werkzoekenden en niet-beroepsactieve personen hebben een zekere afstand tot de arbeidsmarkt en beschikken over het potentieel om mits een maatgerichte opleiding en begeleiding binnen een periode van maximum 2 jaar de kwalificatie te behalen en als kinderbegeleider in het normaal  economisch circuit aan de slag te gaan. In het projectbudget wordt max.40% gedragen door een ESF-subsidie en 60% door cofinanciering, aangevuld met een Vlaamse co-financiering.

Op 30.09.2020 werd in naam van Stad Gent een aanvraag voor het project 'Nieuwe krachten voor de Gentse Kinderopvang' door stedelijke Dienst Kinderopvang ingediend. De projectaanvraag kwam tot stand in nauwe samenwerking met de stedelijke Dienst Werk en in afstemming met het Lokaal Overleg Kinderopvang en VDAB.

Op 27.11.2020 kreeg het project (met als projectnummer 10005) een positieve beslissing.

Het project loopt van 01.12.2020 tot 31.12.2022 en bestaat uit een partnerschap van stedelijke Diensten Kinderopvang & Werk, Arteveldehogeschool en CVO Groeipunt in samenwerking met VDAB. De inhoud van het project en de rol van iedere partner zijn opgenomen in de samenvatting in bijlage.

Het goedgekeurde totale projectbudget bedraagt maximaal 1 074 843,82 euro waarvan
ESF subsidie €429.937,53 (40%)
Co-financiering ikv ESFsubsidie €521.391,71 (48,51%)
Vlaamse co-financiering Onderwijs Vlaanderen €123.514,59 (11,49%)

De uitgaven van de Stad betreft de inzet van :
- 0,4 VTE consulent voor het opnemen van het promotorschap en inhoudelijke coördinatie van het project (door Dienst Kinderopvang - volledige looptijd))
- 0.5 VTE consulent voor het opnemen van de jobcoaching in ondersteuning van 15 deelnemende kandidaten (door Dienst Werk - volledige looptijd)
- 0.5 VTE consulent voor het opnemen van de jobcoaching in ondersteuning van 15 deelnemende kandidaten (door Dienst Werk - van 01.07.2021 tot einde project) 

De ontvangsten voor de Stad, via ESF- en Vlaamse middelen dekt 100% van deze personeelsinzet. Echter, de financiering van het project gebeurt op basis van geclaimde kosten / gerapporteerde tijdsinvestering  en wordt per rapportperiode (is per jaar) verrekend. De vermelde bedragen zijn dus maximum bedragen waarvoor de nodige verantwoordingsstukken moeten worden ingediend. 

De vereiste inbreng in co-financiering wordt gerealiseerd door een samenwerking met opleider CVO Groeipunt en meer specifiek de opleidingstak die instaat voor het organiseren
van de opleiding BinK (Begeleider in de Kinderopvang). De acties die onderdeel zijn van het project worden gezamenlijk gerealiseerd met personeelsinzet door het partnerschap dat het project indiende. Er zal daarom per partner een projectovereenkomst worden afgesloten met daarin de engagementen en middelen die hier vanuit het project tegenover kunnen staat.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Stad Gent wil een beleid voeren 
* dat de kwaliteit in de sector kinderopvang ondersteunt en versterkt
* waarbij we antwoorden formuleren die bijdragen tot het wegwerken van het knelpuntkarakter van de profielen 'begeleider in de kinderopvang'
* dat een meer divers personeelsbestand creëert
* dat een toegankelijke kinderopvang realiseert voor kansengroepen
 * waarbij werkzoekenden kwaliteitsvolle jobs aangeboden krijgen en organisaties actief in de sector kinderopvang de juiste mensen vinden om zich te kunnen vestigen  en te groeien.


Overzicht van de uitgaven

Dienst* Kinderopvang
Budgetplaats PKK
Categorie*
Subsidiecode ESF.NKK 
2019  
2020
Totaal

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Kinderopvang
Budgetplaats
Categorie* Exploitatie 
Subsidiecode ESF.PKK 
2019
2020
Totaal  

Verwachte ontvangsten

€ 553.452,00

Activiteit

AC35158 Professionaliseren, innoveren en kwaliteit verhogen van de kinderopvang

Besluit

De commissie onderwijs, welzijn en participatie (owp) legt het volgende voor aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

keurt de projectovereenkomst in het kader van de ESF-oproep 502 ; Projectnummer 10005;  Nieuwe Krachten voor de Gentse Kinderopvang, goed.


Bijlagen