Terug
Gepubliceerd op 08/01/2021

2021_GRMW_00064 - Subsidieovereenkomst 2021- 2025 met vzw Jong houdende de realisatie van lokaal jeugdwelzijnswerk - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2021_GRMW_00064 - Subsidieovereenkomst 2021- 2025 met vzw Jong houdende de realisatie van lokaal jeugdwelzijnswerk - Goedkeuring 2021_GRMW_00064 - Subsidieovereenkomst 2021- 2025 met vzw Jong houdende de realisatie van lokaal jeugdwelzijnswerk - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 14.930.264,98

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Eerder goedgekeurde subsidieovereenkomsten en evaluatie:

 • Op 16 december 2008 keurde de gemeenteraad de "Subsidieovereenkomst tussen het Stadsbestuur van Gent en vzw Jong voor het realiseren van het lokaal jeugdwelzijnswerk voor de werkingsjaren 2009-2013" goed.
 • Op 14 december 2009 keurde de gemeenteraad het "Addendum overdracht spelotheek-medewerk(st)er" bij de subsidieovereenkomst tussen het Stadsbestuur van Gent en vzw Jong voor het het realiseren van het lokaal jeugdwelzijnswerk voor de werkingsjaren 2009-2013" goed.
 • Op 21 oktober 2013 keurde de gemeenteraad het "Addendum overdracht spelotheek-medewerk(st)er" bij de subsidieovereenkomst tussen het Stadsbestuur van Gent en vzw Jong voor het het realiseren van het lokaal jeugdwelzijnswerk voor de werkingsjaren 2009-2013" goed.
 • Op 23 september 2013 keurde de gemeenteraad de "Subsidieovereenkomst tussen de Stad Gent en Uit de Marge vzw in het kader van mobiel jeugdwerk in de Brugse Poort - werkperiode augustus - december 2013" goed.
 • Bovenstaande subsidieovereenkomst(en) en bijbehorende addenda liepen af op 31 december 2013.
 • Op 16 december 2013 keurde de gemeenteraad de "Subsidieovereenkomsten 2014 (1e semester) tussen het Stadsbestuur Gent en respectievelijk de vzw Jong en de vzw Habbekrats" goed.
 • Op 23 juni 2014 keurde de gemeenteraad de "Subsidieovereenkomst 2014-2019 tussen het Stadsbestuur Gent en Vzw Jong goed. Deze overeenkomst werd verlengd voor het jaar 2020.

In de laatst afgewerkte evaluatie (2020) werd de subsidieovereenkomst 2014-2019 positief geëvalueerd.

De Stad Gent wil de komende jaren stevig inzetten op het uitbreiden van het jeugd(welzijns)werk met focus op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, en lanceerde daarom in september 2020 een 'Open Call Jeugd(welzijns)werk'.

De Open Call bevatte 7 (sub-)categorieën waarvoor organisaties zich kandidaat konden stellen:

 • Categorie 1: Mobiel jeugdwelzijnswerk en extra jeugdwelzijnswerkers 
  • Categorie 1A: Mobiele jeugdwelzijnswerkers 
  • Categorie 1B: Extra jeugdwelzijnswerkers
 • Categorie 2: Versterken van (zelf)organisaties en professionaliseren jeugdwerkorganisaties 
  • Categorie 2A: Versterken van (zelf)organisaties
  • Categorie 2B: Professionaliseren jeugdwerkorganisaties 
 • Categorie 3: Vrijetijdsaanbod in specifieke wijken 
 • Categorie 4: Bruggenbouwers: bruggen naar jeugdhulp
  • Categorie 4A: Mentaal welzijn in het jeugd(welzijns)werk  
  • Categorie 4B: Bijzondere jeugdzorg en jeugd(welzijns)werk

Organisaties konden tot en met 4 oktober 2020 een dossier indienen. Op 7 en 8 oktober vonden de jury's plaats. In zitting van 22 oktober 2020 gaf het college van burgemeester en schepenen de Jeugddienst het mandaat om gesprekken te voeren met een aantal geselecteerde organisaties om subsidieovereenkomsten af te sluiten.

Vzw Jong ontvangt bovenop de structurele middelen (2021-2025), ook extra middelen via de Open Call voor de inzet van een jeugdwelzijnswerker in Scheldeoord en een mobiele jeugdwerker in de Bloemekenswijk. In 2023 volgt een grondige evaluatie van de overeenkomst, die eventueel kan resulteren in een bijsturing voor de jaren 2024-2025 op basis van een addendum. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Onderhavige overeenkomst legt de financiële en inhoudelijke afspraken vast met het oog op de bijdrage van vzw Jong aan een kind- en jeugdvriendelijke stad, in casu jeugdwelzijnswerk voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties

Deze subsidieovereenkomst

 • biedt een langdurige garantie van de afgesproken lokale middelen voor de sector mits uitvoering van de acties;
 • bepaalt de lokale subsidies voor de uitvoerder, waarbij de middelen en bijhorende opdrachten uit de eerdere addenda spelotheekmedewerk(st)ers en de middelen voor het project mobiel jeugdwerk gecontinueerd worden;
 • bevat de extra middelen die vanuit de open call jeugdwelzijnswerk werden toegewezen aan de uitvoerder;
 • bepaalt de inhoudelijke verwachtingen, resultaten en indicatoren;
 • en bepaalt de opvolgings-, evaluatie- en planningsafspraken.

Overzicht van de uitgaven

 

Stadsbreed

Scheldeoord

Bloemekeswijk

Totaal

Dienst

 

 

 

Jeugddienst

budgetplaats

 

 

 

 

 

3405400JO

 

budgetpositie

 

 

 

6491000

categorie

 

 

 

E subsidies

subsidiecode

 

 

 

NIET_RELEVANT

2021

2.478.121,37 euro

38.880 euro

38.880 euro

2.555.881,37 euro

2022

2.815.669,04 euro

44.175,89 euro

44.175,89 euro

2.904.020,82 euro

2023

2.886.342,33 euro

45.284,7 euro

45.284,7 euro

2.976.911,73 euro

2024

2.958.789,52 euro

46.421,35 euro

46.421,35 euro

3.051.632,22 euro

2025

3.033.055,14 euro

47.586,53 euro

47.586,53 euro

3.128.228,2 euro

2026

304.049,99 euro

4.770,33 euro

4.770,33 euro

313.590,65 euro

Totaal

14.476.027,39 euro

227.118,80 euro

227.118,80 euro

14.930.264,99 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34054 Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Besluit

De commissie onderwijs, welzijn en participatie (owp) legt het volgende voor aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst tussen het Stadsbestuur van Gent en Vzw Jong, Antwerpsesteenweg 195, 9040 Gent, voor het realiseren van het lokaal jeugdwelzijnswerk voor de werkingsjaren 2021-2025, zoals toegevoegd in bijlage.

 

Bijlagen

 • Financiële bijlage
 • Subsidieovereenkomst vzw Jong 2021-2025
 • Evaluatie vzw Jong werkjaar 2019 aanvullingen