Terug
Gepubliceerd op 08/01/2021

2021_GRMW_00061 - Subsidieovereenkomst voor het professionaliseren van de eigen organisatie, het voorzien van een vrijetijdsaanbod en jeugdwelzijnswerk in de wijk Brugse Poort en mobiel jeugdwelzijnswerk in Malem-Rooigem - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2021_GRMW_00061 - Subsidieovereenkomst voor het professionaliseren van de eigen organisatie, het voorzien van een vrijetijdsaanbod en jeugdwelzijnswerk in de wijk Brugse Poort en mobiel jeugdwelzijnswerk in Malem-Rooigem - Goedkeuring 2021_GRMW_00061 - Subsidieovereenkomst voor het professionaliseren van de eigen organisatie, het voorzien van een vrijetijdsaanbod en jeugdwelzijnswerk in de wijk Brugse Poort en mobiel jeugdwelzijnswerk in Malem-Rooigem - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 387.567,18

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent wil de komende jaren stevig inzetten op het uitbreiden van het jeugd(welzijns)werk met focus op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, en lanceerde daarom in september 2020 een 'Open Call Jeugd(welzijns)werk'. De gemeenteraad keurde op 19 oktober 2020  de subsidieovereenkomst met Organisatie Broeders van Liefde vzw, De Sleutel en Averroes vzw goed,  waarbij een bedrag van 262.645,03 euro wordt toegekend voor het project Outreachende Vroegbegeleiding via Werkvloeruitwisseling voor de periode van 1 november 2020 tot en met 31 december 2023.

De Open Call bevatte 7 (sub-)categorieën waarvoor organisaties zich kandidaat konden stellen:

 • Categorie 1: Mobiel jeugdwelzijnswerk en extra jeugdwelzijnswerkers 
  • Categorie 1A: Mobiele jeugdwelzijnswerkers 
  • Categorie 1B: Extra jeugdwelzijnswerkers
 • Categorie 2: Versterken van (zelf)organisaties en professionaliseren jeugdwerkorganisaties 
  • Categorie 2A: Versterken van (zelf)organisaties
  • Categorie 2B: Professionaliseren jeugdwerkorganisaties 
 • Categorie 3: Vrijetijdsaanbod in specifieke wijken 
 • Categorie 4: Bruggenbouwers: bruggen naar jeugdhulp
  • Categorie 4A: Mentaal welzijn in het jeugd(welzijns)werk  
  • Categorie 4B: Bijzondere jeugdzorg en jeugd(welzijns)werk

Organisaties konden tot en met 4 oktober 2020 een dossier indienen. Op 7 en 8 oktober vonden de jury's plaats. In zitting van 22 oktober 2020 gaf het college van burgemeester en schepenen de Jeugddienst het mandaat om gesprekken te voeren met een aantal geselecteerde organisaties om subsidieovereenkomsten voor 2021 - 2023 af te sluiten.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Binnen categorie 2A: Versterken van zelforganisaties wordt een subsidieovereenkomst afgesloten met Averroes vzw.

Averroes vzw realiseert hiervoor de volgende prestaties met bijhorende indicatoren:

1. De uitvoerder organiseert een kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de Brugse Poort met aandacht voor de 4 functies van het jeugdwelzijnswerk.

2. De uitvoerder zet in op samenwerkingsverbanden met de verschillende partners uit de Brugse Poort.

3. De uitvoerder realiseert een flexibel inzetbare mobiele jeugdwelzijnswerker in Malem-Rooigem.

4. De uitvoerder groeit als professionele en duurzame organisatie.

De overeenkomst gaat in op 01/01/2021 en eindigt op 31/12/2023. De subsidiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd met 2,51%.

Aangezien de uitvoerder deze overeenkomst nog wilde overleggen met de Raad van Bestuur, werd de Gemeenteraad van december niet gehaald. 

Overzicht van de uitgaven

 

Brugse Poort (JWW)

Malegem/Rooigem

Brugse Poort (ZO)

Totaal

Dienst

 

 

 

Jeugddienst

budgetplaats

 

 

 

 

 

3405400AV

 

budgetpositie

 

 

 

6491000

categorie

 

 

 

E subsidies

subsidiecode

 

 

 

NIET_RELEVANT

2021

48.600 euro

24.300 euro

40.500 euro

113.400 euro

2022

55.219,86 euro

27.609,93 euro

46.016,55 euro

128.846,34 euro

2023

56.605,87 euro

28.302,94 euro

47.171,57 euro

132.080,38 euro

2024

5.674,48 euro

2.837,24 euro

4.728,74 euro

13.240,46 euro

Totaal

166.100,22 euro

83.050,11 euro

138.416,86 euro

387.567,18 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34054 Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Besluit

De commissie onderwijs, welzijn en participatie (owp) legt het volgende voor aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor werkingsjaren 2021-2023 tussen het stadsbestuur van Gent en Averroes vzw, Meibloemstraat 78, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.
 

Bijlagen