Terug
Gepubliceerd op 08/01/2021

2021_GRMW_00102 - Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme 2020-2025 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Astrid De Bruycker
2021_GRMW_00102 - Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme 2020-2025 - Goedkeuring 2021_GRMW_00102 - Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme 2020-2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 artikel 41, § 1, en artikel 56, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het bestuursakkoord staat dat de Stad Gent het voortouw blijft nemen in de strijd tegen discriminatie en racisme. De Stad Gent investeert al jaren in een sterk antidiscriminatie en antiracismebeleid. Van 2015 tot 2019 was er het in het kader van de European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR) een 10-punten-actieplan. De evaluatie hiervan vind je in bijlage.  Wat voorligt is het ontwerp van het Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme voor de jaren 2020 - 2025.

Dit plan wordt geregisseerd door de Dienst Welzijn & Gelijke kansen. Het opstellen van dit plan verliep via een participatief traject in samenwerking met verschillende stadsdiensten, de politie, Unia, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en het bredere middenveld. Daarnaast werd het ontwerp van actieplan voorgelegd aan de volgende adviesraden: Stedelijke Adviesraad voor Etnisch-Culturele Diversiteit Ad Rem, Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap SAPH, de Seniorenraad en de Jeugdraad.  De Seniorenraad verwijst naar de gegeven adviezen op de beleidsnota Gelijke Kansen en Welzijn. De Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap SAPH heeft haar adviezen mondeling doorgegeven op het moment van de toelichting op de adviesraad. Van de Stedelijke Adviesraad voor Etnisch-Culturele Diversiteit Ad Rem en de Jeugdraad werd een schriftelijk advies ontvangen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Wat voorligt is een actieplan om aan de doelstelling van het bestuursakkoord, nl om te strijden tegen discriminatie en racisme, inhoud te geven voor de periode 2020-2025. 

Het ontwerp van actieplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Aan het college werd gevraagd goedkeuring te geven aan de antwoorden op de ontvangen adviezen van de Stedelijke Adviesraad voor Etnisch-Culturele Diversiteit Ad Rem en de Jeugdraad.

Adviezen

Jeugdraad Gunstig advies
Stedelijke Adviesraad voor Ethnisch-Culturele Diversiteit Ad Rem Gunstig advies

Activiteit

AC35152 Positieve beeldvorming en antidiscriminatie

Besluit

De commissie onderwijs, welzijn en participatie (owp) legt het volgende voor aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

Keurt goed het actieplan antidiscriminatie en antiracisme 2020-2025, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme 2020
  • Evaluatie Actieplan ECCAR 2015-2019
  • Presentatie actieplan_Commissie OWP