Terug
Gepubliceerd op 08/01/2021

2021_GRMW_00103 - Beleidsnota Wijkbeleid en beleidsparticipatie - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Astrid De Bruycker
2021_GRMW_00103 - Beleidsnota Wijkbeleid en beleidsparticipatie - Goedkeuring 2021_GRMW_00103 - Beleidsnota Wijkbeleid en beleidsparticipatie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 28 januari 2019 nam de gemeenteraad kennis van het bestuursakkoord voor de komende legislatuur.

De grote lijnen van de ontwerpbeleidsnota ‘Samen stad maken  begint in de wijken 2020-2025’ werden in 2019 en in het voorjaar van 2020 bilateraal afgetoetst tijdens gesprekken met adviesraden maar ook partnerorganisaties als de BBC (platform voor Burgerinitiatieven, Bewonersgroepen en Commons), de Zuidpoort en Samenlevingsopbouw. 

Tijdens twee publieke inspraakmomenten (een open gespreksforum op 9 mei 2019 en 100 % sociaal Gent op 12 oktober 2019) werd opnieuw gepolst naar kansen of ideeën. 

Per krachtlijn of project van de ontwerpbeleidsnota (o.a. Wijkbudget, commons, mensen in de armoede, tijdelijke invullingen, Samen aan Zet) gebeurden bevragingen. In vijf wijken werden buurtsalons georganiseerd. Het intensieve participatietraject wordt uiteengezet in de ontwerpbeleidsnota.

Op 2 oktober 2020 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de ontwerpbeleidsnota Wijkbeleid en Beleidsparticipatie ‘Samen stad maken begint in de wijken 2020-2025’, waarin de afspraken uit het bestuursakkoord geconcretiseerd werden wat het wijkbeleid, het stedelijke buurtwerk en beleidsparticipatie in Gent betreft.

De ontwerpbeleidsnota werd op 7 oktober 2020 ter bespreking voorgelegd aan de commissie Onderwijs, Welzijn en Participatie. 

Op basis van deze versie werd er formeel advies gevraagd aan de stedelijke adviesraden. Daarnaast kwam er spontaan advies van organisaties en initiatieven uit het middenveld. Op 22 oktober 2020 hadden over de ontwerpbeleidsnota twee debatcafés plaats - omwille van corona was dat in een light-format.

De bespreking in de commissie, de feedback van organisaties en initiatieven en formele adviezen van de Jeugdraad, de Stedelijke Adviesraad voor Etnisch culturele Minderheden Ad Rem, de Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking, Seniorenraad, de Stedelijke Adviesraad voor personen met een beperking en de Cultuurraad gaven aanleiding tot een aantal aanpassingen en verduidelijkingen aan de ontwerpnota. Er werd ook gemotiveerd waarom niet op adviezen kon worden ingegaan. Een aantal meer operationele voorstellen zullen door de betrokken diensten worden meegenomen in de uitvoering van geplande acties.

Alle geschreven reacties en de herwerking staan, net zoals bij de ontwerpnota, transparant opgesomd in een bijlage bij de beleidsnota.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Beleidsnota 'Samen stad maken – begint in de wijken 2020-2025' is de basis voor de uitrol van de beleidslijnen binnen de bevoegdheden Beleidsparticipatie en Buurtwerk en bevat acties op volgende terreinen:

Mijn wijk, mijn stad: de keuze voor nabijheid

  • Wijkbudget
  • Naar integraal wijkbeleid
  • Buurtwerk in de 19de eeuwse gordel
  • Zelfinitiatief voor ontmoeting en verbinding

Samen stad maken

  • Luisteren, praten en doen
  • Iedereen Mee
  • Sterke democratische besluitvorming
  • Participatie als stadscultuur.

Adviezen

Seniorenraad Gunstig advies

De opvolging van het advies werd transparant opgenomen in de terugkoppeling van het inspraakproces in de delen 4.2 en 4.3 van de beleidsnota. De adviesraad ontvangt in het voorjaar 2021 deze opvolging ook schriftelijk en wanneer opportuun ook met mondelinge toelichting.  

STANZ Gunstig advies

De opvolging van het advies werd transparant opgenomen in de terugkoppeling van het inspraakproces in de delen 4.2 en 4.3 van de beleidsnota. De adviesraad ontvangt in het voorjaar 2021 deze opvolging ook schriftelijk en wanneer opportuun ook met mondelinge toelichting.  

Cultuurraad Gunstig advies

De opvolging van het advies werd transparant opgenomen in de terugkoppeling van het inspraakproces in de delen 4.2 en 4.3 van de beleidsnota. De adviesraad ontvangt in het voorjaar 2021 deze opvolging ook schriftelijk en wanneer opportuun ook met mondelinge toelichting.  

AdRem Gunstig advies

De opvolging van het advies werd transparant opgenomen in de terugkoppeling van het inspraakproces in de delen 4.2 en 4.3 van de beleidsnota. De adviesraad ontvangt in het voorjaar 2021 deze opvolging ook schriftelijk en wanneer opportuun ook met mondelinge toelichting.  

Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap Gunstig advies

De opvolging van het advies werd transparant opgenomen in de terugkoppeling van het inspraakproces in de delen 4.2 en 4.3 van de beleidsnota. De adviesraad ontvangt in het voorjaar 2021 deze opvolging ook schriftelijk en wanneer opportuun ook met mondelinge toelichting.  

Jeugdraad Gunstig advies

De opvolging van het advies werd transparant opgenomen in de terugkoppeling van het inspraakproces in de delen 4.2 en 4.3 van de beleidsnota. De adviesraad ontvangt in het voorjaar 2021 deze opvolging ook schriftelijk en wanneer opportuun ook met mondelinge toelichting.  

Activiteit

AC35155 Initiëren en begeleiden van initiatieven die bijdragen aan sociale cohesie in de buurt

Besluit

De commissie onderwijs, welzijn en participatie (owp) legt het volgende voor aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

Keurt goed de bijgevoegde Beleidsnota Samen stad maken begint in de wijken 2020-2025.


Bijlagen

  • 20210106_NO_Beleidsnota Samen stad maken begint in de wijken 2020-2025.pdf