Terug
Gepubliceerd op 08/01/2021

2021_GRMW_00100 - Nieuw Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2021_GRMW_00100 - Nieuw Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven - Goedkeuring 2021_GRMW_00100 - Nieuw Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Tot op heden loopt de subsidiering van jeugdwerkinitiatieven via 6 verschillende subsidiereglementen:

 • Reglement betreffende de betoelaging van jeugdbewegingen, jongerenbewegingen en ander lokaal jeugdwerk

 • Reglement betreffende de betoelaging van jeugdhuizen

 • Reglement betreffende de betoelaging van atelierwerkingen

 • Reglement betreffende de betoelaging van vakantiekampinitiatieven

 • Reglement betreffende de betoelaging van speelpleinwerkingen

 • Reglement betreffende de toelage aan startende eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven

Na bevraging van het middenveld is een nieuw reglement opgemaakt dat 4 van deze reglementen vervangt:

 • Reglement betreffende de betoelaging van jeugdbewegingen, jongerenbewegingen en ander lokaal jeugdwerk

 • Reglement betreffende de betoelaging van jeugdhuizen

 • Reglement betreffende de betoelaging van atelierwerkingen

 • Reglement betreffende de toelage aan startende eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven

Het nieuwe reglement streeft vereenvoudiging en verbreding na: naast het klassieke jeugdwerk, kunnen ook nieuwe vormen van jeugdwerk in aanmerking komen voor subsidiëring.

Op 21 april 2020 werd door ADREM op vraag van de jeugddienst een advies uitgebracht op het eerste ontwerp van dit nieuwe reglement (zie bijlage). In dit advies zijn een aantal opmerkingen/aanbevelingen opgenomen. Meerdere punten uit het advies van ADREM werden meegenomen in de definitieve versie van het reglement. Dit betrof vaak formele of technische opmerkingen. Op enkele punten werd gemotiveerd afgeweken van het advies. Een gecoördineerd antwoord op het advies van ADREM, dat in bijlage is gevoegd, is aan de adviesraad bezorgd. Belangrijkste punten zijn:

-  Het behouden van het onderscheid in aantal deelnemers in het Reglement voor erkenning als jeugdwerkinitiatief (10 deelnemers) en het Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven (15 deelnemers)

-  Het behouden van het onderscheid in definitie van jeugdwerk in het Reglement voor erkenning als jeugdwerkinitiatief (voor of door jongeren) en het Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven (voor en door jongeren)

-  Afwijking van de suggestie om ook een extra stimulans te voorzien voor interculturele en intergenerationele activiteiten (ingepast in de stimulanssubsidie ‘Buurtgericht samenwerken en/of uitwisseling’)

Op 15 oktober 2020 bracht de Jeugdraad positief advies uit op het reglement.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Samen met de vernieuwing van het erkenningsreglement voor jeugdwerkinitiatieven streven we naar een administratieve vereenvoudiging in het erkennings- en subsidiereglement.

We merken op dat de onderverdeling in werksoorten ('jeugdbeweging', 'jeugdhuis', 'atelierwerking', ...) niet meer inspeelt op de vele nieuwe jeugdwerkvormen die onze stad telt. Het nieuwe reglement kent een nieuwe opdeling waarin de huidige werksoorten en de nieuwe jeugdwerkvormen vervat zitten. Door deze onderverdeling zijn de verschillen m.b.t. de betoelaging tussen de werksoorten ook minder hoog.

Vanuit het middenveld kregen we bovendien de opmerking dat er nood is aan een meer hedendaags en vooral sterker subsidiemodel die de (financiële) draagkracht van de werkingen verhoogt. Momenteel is er een zeer grote financiële kloof tussen de “kleine” verenigingen en de verenigingen met een hoog deelnemers- of ledenaantal, ondanks dat de kosten voor dergelijke verenigingen (EGW, huur, verzekeringen, kampkosten, Sabam, billijke vergoeding, …) vaak even hoog zijn. Hierdoor geven kleine initiatieven (zonder draagkrachtige achterban/netwerk) aan dat het vaak moeilijk(er) wordt om verder te overleven. Er wordt veel energie en tijd gestoken in de zoektocht naar extra middelen, wat bijzonder moeilijk is voor minder draagkrachtige groepen. Hierdoor is er minder tijd om te focussen op het jeugdwerk zelf, het werven van leden en vrijwilligers, … Het nieuwe reglement verkleint deze kloof.

Hiertoe werd een nieuw subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven opgemaakt. Dit subsidiereglement treedt in werking de dag van goedkeuring door de gemeenteraad.

De Jeugddienst is belast met het toezicht op de uitvoering van dit subsidiereglement.

Adviezen

AD REM Gunstig onder voorwaarden
Jeugdraad Gunstig advies

Activiteit

AC34063 Ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuurinitiatieven

Besluit

De commissie onderwijs, welzijn en participatie (owp) legt het volgende voor aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

Heft volgende reglementen op:

 • ‘Stedelijk reglement betreffende de toelage aan startende eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven’, goedgekeurd in de gemeenteraad van 01 juli 2009.

 • ‘Reglement betreffende de toekenning van een toelage aan jeugdbewegingen, jongerenbewegingen en ander lokaal jeugdwerk’ , goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 november 2016.

 • ‘Stedelijk reglement betreffende de toekenning van toelagen aan jeugdhuizen’, goedgekeurd in de gemeenteraad van 14 december 2015.

 • ‘Stedelijk reglement betreffende de toekenning van toelagen aan atelierwerkingen’, goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 november 2004.

Artikel 2

Keurt goed het subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven, zoals toegevoegd bij dit besluit.


Bijlagen