Terug
Gepubliceerd op 08/01/2021

2021_GRMW_00118 - Subsidieovereenkomst voor Hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden - werkingsjaar 2021 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens
2021_GRMW_00118 - Subsidieovereenkomst voor Hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden - werkingsjaar 2021 - Goedkeuring 2021_GRMW_00118 - Subsidieovereenkomst voor Hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden - werkingsjaar 2021 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 18.271,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Stad Gent zet in op hulpverlening aan zelfstandigen. Zo zette de Werkgroep Zelfstandigen de laatste jaren veel in op hulpverlening aan zelfstandigen, meer specifiek aan zelfstandigen in moeilijkheden.

Het argument dat zelfstandigen eerst hun economische activiteit stop moeten zetten vooraleer er een recht is op financiële steun (leefloon of equivalent leefloon), was te weinig genuanceerd. Van dit principe werd soms wel al afgeweken, doch dit diende steeds bij bijzonder verzoek aan het Bijzonder Comité Sociale Dienstverlening te worden voorgelegd.

Door het uitwerken van een nieuw standpunt rond financiële steun aan ondernemers in moeilijkheden, kwam de werkgroep tot de vaststelling dat vzw Dyzo een heel belangrijke rol kon spelen.

Voor de toekenning van financiële steun is het huidig algemeen uitgangspunt dat:

  • ondernemingen die zich in staat van discontinuïteit bevinden, het advies krijgen om de activiteit stop te zetten. De ondernemer wordt doorverwezen naar vzw Dyzo die hem de nodige begeleiding biedt om de onderneming stop te zetten. Het OCMW van Gent geeft geen financiële steun als de activiteit toch wordt verdergezet.  
  • zelfstandigen met een onderneming waarvan de continuïteit tijdelijk bedreigd is, kunnen onder voorwaarden gedurende een beperkte periode financieel ondersteund worden. Eén van deze voorwaarden is een verplichte begeleiding door vzw Dyzo die met hen een herstelplan opstelt. De financiële steun is beperkt tot de duur van het herstelplan met een maximum van 6 maanden. We gaan er namelijk vanuit dat een ondernemingsactiviteit die voldoende perspectieven heeft, in staat moet zijn om na 6 maanden van herstelmaatregelen een inkomen te genereren dat minstens gelijk is aan het (equivalent) leefloon waarop de zelfstandige recht zou hebben. Vzw Dyzo doet dan een maandelijks inkomensonderzoek en communiceert dit aan de maatschappelijk werker. Zo weet de maatschappelijk werker met welk bedrag er moet rekening gehouden worden bij het verlenen van een leefloon in opleg.

Stad Gent en OCMW Gent wensen door de samenwerking met vzw Dyzo, Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel, aan alle Gentse ondernemers in moeilijkheden de mogelijkheid te bieden zich te laten begeleiden door vzw Dyzo. Deze organisatie verleent advies aan ondernemers in moeilijkheden en begeleidt hen. Vzw Dyzo doet dit door begeleiding op maat van ondernemers (individueel of samen met een tussenpersoon bv. OCMW), door ondersteuning van tussenpersonen (bv. via organiseren van vormingen voor OCMW’s of door adviesverlening aan OCMW’s via haar helpdesk), door studie van het doelpubliek en door sensibilisering van de maatschappij. Op deze manier wordt er aandacht besteed aan de keerzijde van de medaille, namelijk dat ondernemers ook moeilijkheden kunnen ondervinden. 

Gelet op al deze elementen werkte de werkgroep een algemeen kader uit voor hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden en werd er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen vzw Dyzo enerzijds, en OCMW Gent en Stad Gent anderzijds voor ‘Hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden’. Deze overeenkomst werd goedgekeurd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 september 2016. De samenwerking startte op 1 juli 2016 en werd gecontinueerd tot 31 december 2020.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De samenwerking met vzw Dyzo verliep ook in 2019 positief. De evaluatie van werkingsjaar 2019 is in bijlage toegevoegd. De nood aan deze hulpverlening blijft bovendien hoog.  Er wordt daarom een nieuwe subsidieovereenkomst afgesloten met vzw Dyzo, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, voor de duur van één jaar met ingang vanaf 1 januari 2021. 

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Economie Juridische Dienst 
Budgetplaats 354090000 B11110000 
Categorie* 6491000 6491000 
Subsidiecode
2021 8.221,95 euro  8.221,95 euro 
2022 913,55 euro  913,55 euro 
Totaal 9.135,5 euro  9.135,5 euro 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

ACB1111 Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding in de sociale dossiers

Besluit

De commissie onderwijs, welzijn en participatie (owp) legt het volgende voor aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor Hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden - werkingsjaar 2021 met Dyzo vzw, Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel, zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen