Terug
Gepubliceerd op 08/01/2021

2021_GRMW_00104 - Nieuw subsidiereglement voor de relance van organisaties actief op het vlak van armoedebestrijding, gelijke kansen, ontmoeting en burgerparticipatie ingevolge de coronacrisis - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Astrid De Bruycker
2021_GRMW_00104 - Nieuw subsidiereglement voor de relance van organisaties actief op het vlak van armoedebestrijding, gelijke kansen, ontmoeting en burgerparticipatie ingevolge de coronacrisis - Goedkeuring 2021_GRMW_00104 - Nieuw subsidiereglement voor de relance van organisaties actief op het vlak van armoedebestrijding, gelijke kansen, ontmoeting en burgerparticipatie ingevolge de coronacrisis - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, ยง 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Vlaamse regering besliste op 2 juni 2020 een noodfonds op te richten om noodlijdende organisaties tegemoet te komen. De Vlaamse regering stelt in haar motivatie voor het Noodfonds voorop dat 'corona er bij het Vlaamse verenigingsleven stevig inhakt'. De coronacrisis is een gezondheidscrisis en economische crisis maar evengoed een crisis van het samenleven. De Vlaamse regering geeft deze middelen aan lokale besturen omdat zij het dichtst bij de inwoners en verenigingen staan. Inspelend op de lokale omstandigheden die overal verschillend zijn, kunnen de steden en gemeenten best beslissen welke investeringen nodig zijn. Daarom besliste de Vlaamse regering om deze middelen toe te kennen met de grootst mogelijke autonomie en met zo min mogelijk planlast of administratieve verplichtingen. De lokale overheden kiezen vrij hoe ze de Noodfondsmiddelen inzetten voor het verenigingsleven. Het stadsbestuur besliste daarop om deze middelen toe te kennen aan de Gentse verenigingen uit de cultuur-, sport-, vrijetijds- en evenementensector.

Heel wat organisaties uit het sociale middenveld zijn niet onder te brengen in een specifieke sector zoals jeugd, sport of cultuur. Ze maken echter wezenlijk deel uit van het middenveld in onze stad. Doordat ze niet duidelijk tot één specifieke sector behoren, vallen ze soms tussen de mazen van het net. We stellen vast dat ook organisaties die actief zijn op het vlak van armoedebestrijding, gelijke kansen, ontmoeting en burgerparticipatie, inkomsten derven wegens geen of minder activiteiten of net meer kosten hebben omdat de coronacrisis hen voor bijkomende uitdagingen stelt.  Organisaties zijn voor het betalen van hun kosten afhankelijk van de inkomsten die ze genereren uit activiteiten. Door het wegvallen van die activiteiten en het ontbreken van een financiële buffer wordt het moeilijk om het hoofd boven water te houden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Om het voortbestaan en de goede werking te garanderen van sociale middenveldorganisaties die actief zijn op het vlak van armoedebestrijding, gelijke kansen, ontmoeting en burgerparticipatie én een subsidieovereenkomst voor het werkingsjaar 2021 met de Stad of met het OCMW hebben afgesloten die uiterlijk op de raad van juni 2021 werd goedgekeurd, voorziet de Stad een subsidie om hun algemene werking te ondersteunen.

Het bedrag van de subsidie bedraagt 20 % van de toelage die voor het werkingsjaar 2021 aan de aanvrager werd toegekend voor prestaties die bijdragen tot één of meerdere van volgende strategische doelstellingen van het meerjarenplan 2020-2025:

  • SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid
  • SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal
  • SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen
  • SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners

met een maximum van 5.000 euro per aanvrager.

Hiertoe werd het 'Subsidiereglement voor de relance van organisaties actief op het vlak van armoedebestrijding, gelijke kansen, ontmoeting en burgerparticipatie ingevolge de coronacrisis' opgemaakt.

Het reglement treedt in werking na bekendmaking en eindigt op 15 oktober 2021.

De Dienst Welzijn en Gelijke Kansen is belast met de controle van de uitvoering van dit reglement.

Activiteit

AC35150 Ondersteunen van verenigingen

Besluit

De commissie onderwijs, welzijn en participatie (owp) legt het volgende voor aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

Keurt goed het 'Subsidiereglement voor de relance van organisaties actief op het vlak van armoedebestrijding, gelijke kansen, ontmoeting en burgerparticipatie ingevolge de coronacrisis' zoals gevoegd in bijlage, met inwerkingtreding na bekendmaking.

Bijlagen