Terug
Gepubliceerd op 08/01/2021

2021_GRMW_00099 - Nieuw reglement voor erkenning als jeugdwerkinitiatieven - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2021_GRMW_00099 - Nieuw reglement voor erkenning als jeugdwerkinitiatieven - Goedkeuring 2021_GRMW_00099 - Nieuw reglement voor erkenning als jeugdwerkinitiatieven - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent erkent jeugdwerkinitiatieven volgens de normen en voorwaarden bepaald in het stedelijk reglement betreffende de erkenning als jeugdwerkinitiatief dat werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 september 2017. Vanuit het middenveld kregen we de opmerking dat er nood is aan een meer hedendaags reglement dat aangepast is aan de reële situatie in het werkveld.

Op 21 april 2020 werd door ADREM op vraag van de jeugddienst een advies uitgebracht op het eerste ontwerp van dit nieuwe reglement (zie bijlage). In dit advies zijn een aantal opmerkingen/aanbevelingen opgenomen. Meerdere punten uit het advies van ADREM werden meegenomen in de definitieve versie van het reglement. Dit betrof vaak formele of technische opmerkingen. Op enkele punten werd gemotiveerd afgeweken van het advies. Een gecoördineerd antwoord op het advies van ADREM, dat in bijlage is gevoegd, is aan de adviesraad bezorgd. Belangrijkste punten zijn:

-  Het behouden van het onderscheid in aantal deelnemers in het Reglement voor erkenning als jeugdwerkinitiatief (10 deelnemers) en het Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven (15 deelnemers)

-  Het behouden van het onderscheid in definitie van jeugdwerk in het Reglement voor erkenning als jeugdwerkinitiatief (voor of door jongeren) en het Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven (voor en door jongeren)

Op 15 oktober 2020 bracht de Jeugdraad positief advies uit op het reglement.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De herwerking van het erkenningsreglement beoogt:

  1. administratieve vereenvoudiging
    • in het huidig erkenningsreglement wordt onderscheid gemaakt tussen eerstelijns en tweedelijns jeugdwerk en tussen plaatselijk en niet-plaatselijk jeugdwerk: deze terminologie en bijhorend onderscheid tussen verschillende vormen van jeugdwerk wordt afgeschaft omdat ze te verwarrend en weinig nuttig zijn.
  2. drempels te verlagen voor erkenning als jeugdwerkinitiatief: verschillende verenigingen raken momenteel niet erkend omdat ze niet voldoen aan de huidige voorwaarden, terwijl ze wel zinvolle vrijetijdsbesteding bieden aan kinderen en jongeren, en wiens maatschappelijk doel overeenstemt met de beleidsdoelstellingen van de Stad Gent, met name het realiseren van een kind- en jeugdvriendelijke stad. De huidige voorwaarden zijn nog sterk gebaseerd op klassieke vormen van jeugdwerk. Met de nieuwe voorwaarden komen ook nieuwe vormen van jeugdwerk in aanmerking voor erkenning.

Dit reglement treedt in werking de dag van goedkeuring door de gemeenteraad. Jeugdwerkinitiatieven die erkend zijn voor het werkjaar 2020-2021 behouden hun erkenning. De Jeugddienst is belast met het toezicht op de uitvoering van dit reglement.

Adviezen

AD REM Gunstig onder voorwaarden
Jeugdraad Gunstig advies

Activiteit

AC34063 Ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuurinitiatieven

Besluit

De commissie onderwijs, welzijn en participatie (owp) legt het volgende voor aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

Heft op het reglement tot erkenning als jeugdwerkinitiatief, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25/09/2017.

Artikel 2

Keurt goed het 'Reglement voor erkenning van jeugdwerkinitiatieven', zoals gevoegd bij dit besluit.


Bijlagen