Terug
Gepubliceerd op 28/10/2020

2020_BURG_00421 - Tijdelijke politieverordening burgemeester houdende de verplichting tot het dragen van een mondmasker in een straal van 200 meter rond de in- en uitgangen van scholen teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken - Goedkeuring

burgemeester
wo 28/10/2020 - 15:53 bureau burgemeester
Datum beslissing: wo 28/10/2020 - 17:01
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq

Voorzitter

Mathias De Clercq
2020_BURG_00421 - Tijdelijke politieverordening burgemeester houdende de verplichting tot het dragen van een mondmasker in een straal van 200 meter rond de in- en uitgangen van scholen teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken - Goedkeuring 2020_BURG_00421 - Tijdelijke politieverordening burgemeester houdende de verplichting tot het dragen van een mondmasker in een straal van 200 meter rond de in- en uitgangen van scholen teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Nieuwe Gemeentewet, artikel 134, § 1.

Ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 23 oktober 2020, artikel 28, tweede lid, 10°.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het lokaal bestuur, artikel 63.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het dragen van een mondmasker, of een alternatief in stof, speelt een belangrijke rol in de strategie ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

Er geldt thans reeds een mondmaskerverplichting op verschillende locaties waar veel mensen bijeenkomen of waar de social distancing niet kan gegarandeerd worden, op grond van federale, vlaamse, provinciale dan wel lokale besluiten of reglementen. 

Artikel 28, tweede lid, 10°, van het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 23 oktober 2020, biedt de lokale overheid de mogelijkheid om een mondmaskerplicht in te voeren voor elke private of publieke druk bezochte plaats door haar bepaald. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het ganse land kreunt op dit moment onder de zogenaamde tweede golf van de wereldwijde pandemie van het coronavirus COVID-19. Het aantal covid-patiënten in de ziekenhuizen, en niet in het minst op de afdelingen intensieve zorgen, blijft dermate sterk toenemen dat het ganse systeem onder immense druk komt te staan.

De huidige epidemiologische situatie vereist een drastische beperking van de sociale contacten: niet noodzakelijke contacten moeten vermeden worden, net zoals activiteiten die te nauwe contacten tussen individuen impliceren en / of een groot aantal personen samenbrengen. Bijeenkomsten vormen met andere woorden nog steeds een specifieke bedreiging voor de volksgezondheid. Enkel door onze sociale contacten zo veel als mogelijk te beperken, kunnen we er voor zorgen dat de ziekenhuizen de toevloed aan patiënten aankunnen.

Vanuit diverse diensten komen er signalen dat er rond de schoolpoorten nog steeds te vaak mensen in groepjes blijven hangen om wat bij te praten, waarbij niet altijd een mondmasker wordt gedragen. De algemene verplichting om een mondmasker te dragen wanneer men geen anderhalve meter afstand kan bewaren, is blijkbaar onvoldoende duidelijk om mensen hun gedrag te laten aanpassen. Dergelijke situatie vormt een onaanvaardbaar risico voor de openbare gezondheid in de huidige context, zeker aangezien de contacten rond de schoolpoorten heel vaak verschillende generaties bestrijken. 

Daarom wordt met voorliggende politieverordening de verplichting ingevoerd om een mondmasker te dragen in een gebied van 200m rond de in- en uitgangen van elke school op het grondgebied van de stad op schooldagen, ter vrijwaring van de openbare gezondheid.

Schoolbesturen zijn op basis van deze politieverordening gemachtigd om op eigen initiatief markeringen aan te brengen op het openbaar domein. Deze markeringen mogen enkel worden aangebracht teneinde de mondmaskerplicht nabij de schoolpoort kenbaar te maken en dienen dan ook gerelateerd te zijn aan voornoemde doelstelling.

Deze verordening geldt als algemene schriftelijke toestemming om af te wijken van de verbodsbepaling opgenomen in artikel 5bis, 1ste lid van het Politiereglement op de reinheid en de gezondheid in de gemeente, goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 september 1998 (en later gewijzigd).

Voormeld artikel bepaalt immers het volgende:

Het is verboden om opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes aan te brengen of aan te plakken of hierbij te helpen of bij te staan, op de openbare weg en op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn, behoudens op de daartoe door het stadsbestuur voorziene aanplakborden voor vrije affichage of voor zover hiertoe vooraf en schriftelijk de toestemming of vergunning werd verkregen van de burgemeester.

Van zodra de federale overheid de social distancing-maatregel afschaft, dienen alle markeringen binnen 10 werkdagen te worden verwijderd.

Artikel 134, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, de burgemeester politieverordeningen kan maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. Voornoemde verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd. Het bestrijden van de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 dient te worden beschouwd als een onvoorziene gebeurtenis in de zin van voormeld artikel.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Eenieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om op schooldagen de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof, of wanneer dit mogelijk is omwille van medische redenen met een gelaatscherm, binnen een straal van 200m van de in- en uitgangen van een school. 

Onder school wordt begrepen elke onderwijsinstelling (muziekschool, kleuterklassen, lagere en middelbare scholen, hogescholen, universiteiten, volwassenenonderwijs enzovoort).

Artikel 2

De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan de verplichting van artikel 1.

Artikel 3

Elke overtreding op deze politieverordening kan gesanctioneerd worden met de straffen bepaald door artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Artikel 4

Deze politieverordening gaat in op donderdag 29 oktober 2020 om 00.01u.

Artikel 5

Deze politieverordening zal conform artikel 134 § 1 Nieuwe Gemeentewet ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad.

Artikel 6

Deze politieverordening zal worden bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Decreet over het Lokaal Bestuur en wordt onmiddellijk van kracht.