Terug
Gepubliceerd op 15/09/2021

2021_GR_00019 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed gelegen te Gent, Hurstweg 8, en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 21/09/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms
2021_GR_00019 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed gelegen te Gent, Hurstweg 8, en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring 2021_GR_00019 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed gelegen te Gent, Hurstweg 8, en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, titel VIII 'Huur'.

Voorgestelde uitgaven

€ 62.364,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1 en artikel 41, 23°;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 1°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Tussen de Stad Gent en de nv Gia Cataro, Wiedauwkaai 52A, 9000 Gent, werd op 23 mei 2011 een huurovereenkomst afgesloten waarbij een gedeelte van het gebouw gelegen te Gent, Wiedauwkaai 52 (op heden gekend als Hurstweg 8), in huur werd gegeven aan de Stad Gent, voor een periode van 9 jaar, met ingang van 1 juli 2011 en eindigend op 30 juni 2020. Deze overeenkomst werd, ingevolge artikel 3 §1, alinea 2, stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van 9 jaar, met ingang van 1 juli 2020 en eindigend op 30 juni 2029.

De overeenkomst is tijdens deze nieuwe periode van 9 jaar om de 3 jaar opzegbaar, en voor het eerst eind juni 2023, met een opzegtermijn van 1 jaar. Dienst Vastgoed en Sportdienst bekijken de komende maanden of de overeenkomst vanaf 1 juli 2023 zal opgezegd worden, dan wel of de Stad ook na 1 juli 2023 blijft huren.

De nv Gia Cataro droeg in 2015 het onroerend goed gelegen te Gent, Hurstweg 8 over aan de nv Galveston. 

Op 23 januari 2012 sloot de Stad Gent op haar beurt een huurovereenkomst af met de vzw Boxing Club Golden Gloves Gent, Molenstraat 163, 9032 Wondelgem, waarbij een gedeelte van het gebouw gelegen te Gent, Hurstweg 8, in huur werd gegeven aan de vzw Boxing Club Golden Gloves Gent, voor een periode van 9 jaar, ingaande op 1 juli 2011 en eindigend op 30 juni 2020.

Op 22 juni 2020 werd voormelde huurovereenkomst d.d. 23 januari 2012 tussen partijen hernieuwd voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 juli 2020 en eindigend op 30 juni 2021. 

De vzw Boxing Club Golden Gloves Gent richtte opnieuw een vraag tot hernieuwing van de huurovereenkomst tussen partijen. De Sportdienst wil deze vzw een locatie blijven aanbieden. 

De jaarlijkse huurvergoeding van 67.960,00 euro wordt vanaf 1 juli 2021 voor 90% (of 61.164,00 euro) gesubsidieerd door de Sportdienst, onder bepaalde voorwaarden. De vzw Boxing Club Golden Gloves Gent dient dus nog 10% van de huurvergoeding, of 6.796,00 euro per jaar, te betalen, alsook een forfait voor de nutsvoorzieningen voor een bedrag van 1.200,00 euro per jaar.

In april 2021 heeft de gemeenteraad goedkeuring verleend aan de kwijtschelding van huurgelden en bijdragen voor nutsvoorzieningen voor de non-profitsector, en dit tot en met april 2022. Dit betekent dat de vzw Boxing Club Golden Gloves Gent t.e.m. april 2022 geen huurgelden en vergoeding voor nutsvoorzieningen aan de Stad dient te betalen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Partijen besloten een ontwerpovereenkomst op te maken voor een nieuwe periode van 1 jaar ingaande op 1 juli 2021 en eindigend op 30 juni 2022. De Sportdienst werkt sedert vorig jaar aan een kader rond vergoedingen en huursubsidies, welk het komend jaar zal gefinaliseerd worden. Een eventuele hernieuwing/verlenging na 30 juni 2022 zal aan de voorwaarden van dat kader moeten voldoen. 

Door middel van dit besluit wordt aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd het sluiten van de huurovereenkomst goed te keuren en aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de nominatieve subsidie, gekoppeld aan deze huurovereenkomst en ten behoeve van vzw Boxing Club Golden Gloves Gent, goed te keuren. 

Overzicht van de uitgaven

Dienst SportdienstThemagebouwen
Budgetplaats 344740000 349480000
Categorie* E subs. E
Subsidiecode XHU.HUUNIET_RELEVANT
2021 30.582,00 600,00
2022 30.582,00600,00
Totaal 61.164,00 1.200,00

Overzicht van de inkomsten

Dienst Sport Sport Vastgoed
Budgetplaats 344740000
344740000
347250002
Categorie* E subs. E E
Subsidiecode XHU.HUU NIET_RELEVANT NIET_RELEVANT
2021 30.582,00  3.398,00 600,00
2022 30.582,00 3.398,00 600,00
Totaal 61.164,00 *6.796,00 *1.200,00


* Omwille van de kwijtschelding van huurgelden, andere gebruiksvergoedingen en forfaitaire bijdragen in het verbruik van de nutsvoorzieningen voor alle non-profit organisaties tot en met 15 april 2022 zal er respectievelijk 1.415,83 euro huurgeld en 250,00 euro forfait voor nutsvoorzieningen (in 2022) aangerekend worden. 

Verwachte ontvangsten

€ 69.160,00

Activiteit

AC34726 Ontwikkelen en opmaken van beleidsvoorstellen m.b.t. de vastgoedportefeuille Groep Gent - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een nominatieve subsidie aan de vzw Boxing Club Golden Gloves Gent, Molenstraat 163, 9032 Wondelgem, voor het bedrag van 61.164,00 euro per jaar voor de huur van een deel van het onroerend goed gelegen te 9000 Gent, Hurstweg 8, en dit onder de volgende voorwaarden: 

1. er moet duidelijk worden bewezen dat de betrokken huurder niet zelf over de financiële middelen beschikt om de geschatte huurwaarde van het te huren pand geheel of gedeeltelijk te financieren;

2. de huurder moet beschikken over een erkenning als Gentse sportclub volgens de vigerende reglementering;

3. de Stad beschikt jaarlijks over 10 'stadsdagen';

4. de huurder moet instaan voor een degelijke jeugdwerking;

5. de huurder moet zich profileren als een open vereniging die toegankelijk is voor kinderen/jongeren/initiatieven uit de buurt en bij wie het welzijn van de leden centraal staat;

6. de Stad wordt als ondersteunende overheid vermeld in alle communicatie van de vzw;

7. de huurder is bereid om gezamenlijke initiatieven met de Sportdienst te ontwikkelen (cfr. kampen, ...).


Bijlagen