Terug
Gepubliceerd op 15/09/2021

2021_GR_00163 - Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot onroerende goederen gelegen te Oostakker, Lourdesstraat - Goedkeuring

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 21/09/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms
2021_GR_00163 - Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot onroerende goederen gelegen te Oostakker, Lourdesstraat - Goedkeuring 2021_GR_00163 - Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot onroerende goederen gelegen te Oostakker, Lourdesstraat - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop'.

Voorgestelde uitgaven

€ 1.163,03

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, § 2, 11°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent zal samen met Farys de riolering en de wegbedding van de Lourdesstraat in Oostakker vervangen. Voor de aanleg van fietspaden langs beide zijden van de straat is het huidige gabarit van de weg te smal en dient er aldus een strook grond van de aangelanden verworven te worden. Deze grondstroken zijn al lange tijd aangelegd als voetpad en zijn zo reeds geïntegreerd in het openbaar domein.

Hiertoe werden de stroken grond geschat door een onafhankelijke schatter en werden er vervolgens verkoopbeloftes opgemaakt. De stad is reeds van alle vereiste innames eigenaar, behalve van onderstaand goed: 

Gent - 17de afdeling (Oostakker) - inneming 6

Een perceel grond gelegen te Gent (Oostakker), Lourdesstraat, thans gekend bij het kadaster of het geweest zijnde onder Gent, zeventiende afdeling, sectie B, deel van het perceelnummer 1674G2, met een oppervlakte volgens meting van 25 m², zijnde inneming 6 op het opmetingsplan, voor de prijs van 1.163,03 euro.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de verkoopbelofte die hiertoe werd opgemaakt, goed te keuren.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* TDW 
Budgetplaats 349125100 
Categorie*
Subsidiecode nvt 
2021 1.163,03 
Totaal 1.163,03 

Overzicht van de inkomsten

Niet van toepassing

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Beslist tot het lichten van de optie, aan de Stad Gent verleend door de verkopers bij de bij dit besluit gevoegde en er integraal deel van uitmakende verkoopbelofte, tot aankoop van onderstaand onroerend goed gelegen te Oostakker, Lourdesstraat, kadastraal bekend of het geweest zijnde:
  • Stad Gent - Gent zeventiende afdeling, sectie B, deel van pereelnummer 1674G2, met een oppervlakte volgens meting van 25 m², voor de prijs van 1.163,03 euro.

Bijlagen

  • Plan inneming 6
  • Verkoopbelofte inneming 6
  • 20170308_VE_Schattingsverslag Lourdesstraat_Inneming 6.pdf