Terug
Gepubliceerd op 15/09/2021

2021_GR_00159 - Lichten van 2 opties tot aankoop van onroerende goederen gelegen te Gent, Rerum-Novarumplein; - Goedkeuring

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 21/09/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms
2021_GR_00159 - Lichten van 2 opties tot aankoop van onroerende goederen gelegen te Gent, Rerum-Novarumplein; - Goedkeuring 2021_GR_00159 - Lichten van 2 opties tot aankoop van onroerende goederen gelegen te Gent, Rerum-Novarumplein; - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop'.

Voorgestelde uitgaven

€ 201.290,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Met het Stadsvernieuwingsprogramma Nieuw Gent Vernieuwt,  bouwt de stad samen met Woningent aan een betere buurt,  waar het aangenaam is om te wonen en te leven. 

Binnen een termijn van ongeveer 10 jaar  worden de verouderde hoogbouwappartementen Saturnus, Jupiter, Mercurius, Orion, Aurora en Milenka  die nog dateren uit de jaren ‘70 vervangen en wordt ook de ruimte rondom aangepakt.   Er komt een nieuwe park met wandelpaden, sportvelden, ontmoetingsplaatsen, moestuinen, speelpleinen en luwteplekken.

De gemeenteraad keurde op 26 juni 2018 een samenwerkingsovereenkomst goed tot gezamenlijke realisatie met WoninGent , waarbij een aantal stadseigendommen in opstal worden gegeven en waarbij voor een aantal eigendommen van derden, de Stad deze zal verwerven om ze vervolgens aan Woningent terbeschikking te stellen.

Voor de projectzone aan het Rerum Novarumplein dienen de volgende eigendommen te worden verworven.

8ste afdeling sectie H – eigendom vande vzw onderwijspatrimonium Bisdom Gent

Een perceel grond gelegen aan het Rerum Novarumplein 187-188, kadastraal bekend 8ste afdeling sectie H  nr 680T2/deel met een gemeten oppervlakte van 197,25m² (lot 1 van het plan) en nr 680S2/deel met een gemeten oppervlakte van 61,34m² (lot 2 van het plan).

 Zoals dit goed staat afgebeeld en opgemeten isop een plan opgemaakt door mevrouw Marijke Brondeel landmeter-expert op 16/2/2021. 

De gebruiker, de school was aanvankelijk het project niet zo genegen omdat ze vooral vreesde aan visibiliteit in te boeten, wat zeer nadelig zou zijn voor een school die het al lastig heeft om haar leerlingenaantal te behouden. Het bouwconcept is daarom aangepast geweest en ook sloot de stad met de school een samenwerkingsovereenkomst over de heraanleg van de inkom van de school.

Beide zaken kon hen tot verkoop overhalen.  

Een ander aandachtspunt binnen deze verwerving is de aanwezigheid van het zijdelings poortje dat de pitazaak op de hoek van de Zwijnaardsesteenweg bedient.

Uit grondig nazicht bleek dat dit poortje er al meer dan 30jaar zit en het aldus een verworven recht betreft.

Woningent is  thans in overleg met de eigenaar en huurder om het eventueel te verplaatsen.  Maar mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal de toegang geincorporeerd worden in de nieuwbouw om aldus de toelevering van de handelszaak te vrijwaren


8ste afdeling sectie H Eigendom Vereniging der Parochiale Werken van de  Kristus-Koningparochie Gent

Een perceel grond gelegen aan het Rerum Novarumplein , 10, kadastraal bekend 8ste afdeling sectie H  nr 679W/deel met  een gemeten oppervlakte van 416.70m²

Dit goed  staat afgebeeld en is opgemeten op een plan opgemaakt door mevrouw Marijke Brondeel landmeter-expert op 9/2/2021.

Dit goed,  samen met een nog voor het project te verwerven aanpalende eigendom van de Kerkfabriek Christus Koning, waarmee de stad thans constructieve gesprekken voert, maken thans deel uit van de tuin verbonden aan  de pastorijwoning aan de Kikvorsstraat.

Deze pastorijwoning is verhuurd aan de Zuidpoort en voor hun bezoekers is die tuin zeer belangrijk.

Zolang de bouwwerken niet starten en de Zuidpoort de pastoriewoning nog steeds huurt, zal men nog verder deze grond kunnen gebruiken en zal de huidige situatie (hagen, afsluitingen, bomen…) ongewijzigd blijven. 

Wanneer de huurder van de pastoriewoning verandert, dient de stad hiervan op de hoogte  te worden gebracht zodat dan in functie van de nieuwe invulling/gebruiker van de pastoriewoning  bekeken kan worden hoe met het gebruik van de tuinzone om te gaan. 

Wanneer de werken starten verliest men aldus het gebruik van de tuinzone. 

Er is nadien de optie om de tuin terug wat te vergroten met een deel grond dat thans nog begrepen is in  de straat maar dat na de heraanleg zal vrijkomen.  

De timing van de heraanleg van de straat moet nog verder uitgewerkt worden en kan er mogelijks toe leiden dat  gedurende een zekere periode die extra tuinruimte nog niet meteen in gebruik kan genomen worden.

Met de voormelde eigenaar, de Vereniging der Parochiale Werken van de  Kristus-Koningparochie Gen kon binnen de grenzen van het schattingsverslag een overeenkomst worden bereikt.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de verkoopbeloftes, die hiertoe werden opgemaakt, goed te keuren.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* SGW  SGW 
Budgetplaats 408680002  408680004 
Categorie*
Subsidiecode NIET_RELEVANT  NIET_RELEVANT
2021 25.859,00 175.431,00
Totaal
201.290,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1


Beslist tot de goedkeuring van de aankoop middels bijgevoegde ontwerpakte van twee percelen grond gelegen aan het Rerum Novarumplein 187-188, kadastraal bekend 8ste afdeling sectie H  nr 680T2/deel met een gemeten oppervlakte van 197,25m² (lot 1 van het plan) en nr 680S2/deel met een gemeten oppervlakte van 61,34m² (lot 2 van het plan) jegens VZW  Onderwijspatrimonium Bisdom Gent mits de som van 25. 859€.

Artikel 2

Beslist tot de goedkeuring van de aankoop middels bijgevoegde ontwerpakte van  een perceel grond gelegen aan het Rerum Novarumplein 10, kadastraal bekend 8ste afdeling sectie H  nr 679W/deel met  een gemeten oppervlakte van 416.70m² jegens de Vereniging der Parochiale Werken van de  Kristus-Koningparochie Gent mits de som van 175.431€