Terug
Gepubliceerd op 15/09/2021

2021_GR_00158 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving om reden van openbaar nut van grond gelegen te Gent, Zeeschipstraat - Goedkeuring

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 21/09/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms
2021_GR_00158 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving om reden van openbaar nut van grond gelegen te Gent, Zeeschipstraat - Goedkeuring 2021_GR_00158 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving om reden van openbaar nut van grond gelegen te Gent, Zeeschipstraat - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop'.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag tot omgevingswerken, ingediend door Lumco NV, met als adres Zeeschipstraat 9000 Gent, ontvangen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres zeeschipstraat 107, 9000 Gent en met als kadastrale omschrijving afdeling 13 sectie S nr. 493X, sectie S nr. 412S2, sectie S nr. 412T2, sectie S nr. 494D.

De vergunning werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen, waarbij als last de verkavelaar de openbare wegenis en het openbaar groen kosteloos moet overdragen naar de Stad Gent (last 5).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De openbare wegenis is intussen definitief opgeleverd.

Het openbaar groen is definitief opgeleverd.

Het opmetingsplan werd conform verklaard door een landmeter van de stad Gent.

De overeenkomst tot kosteloze verwerving om reden van openbaar nut van grond ligt ter beslissing voor, meer bepaald betreffende:

STAD GENT, dertiende afdeling

Een perceel weg en groenzone (gekend ten kadaster als bouwgrond en bouwland), gelegen aan de Zeeschipstraat, gekadastreerd volgens titel deel van nummers 497/D, 495/A, 416bis, 416, 415, 417b, 419b, 413e, 412e, 412k, 412p, 409/W, 409/Y/2, 411/G, 409/N/3, 409/S/3, 409/T/3, 409/V/3, 409/X/3, 409/Z/3, 409/C/3, 409/H/3, 409/K/3, 409/L/3, perceel zonder nummer en volgens recent kadaster sectie S, nummers 409/P4/P0000, 412/L3/P0000 en deel van nummer 493/Z/P0000 met een totale oppervlakte volgens nagemelde meting van 12.543,00 m².

De jaarlijkse gevolgkosten worden geraamd op 13.875,4 euro.

Activiteit

AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de bijgevoegde overeenkomst tot kosteloze verwerving om reden van openbaar nut van volgende grond:

STAD GENT, dertiende afdeling

Een perceel weg en groenzone (gekend ten kadaster als bouwgrond en bouwland), gelegen aan de Zeeschipstraat, gekadastreerd volgens titel deel van nummers 497/D, 495/A, 416bis, 416, 415, 417b, 419b, 413e, 412e, 412k, 412p, 409/W, 409/Y/2, 411/G, 409/N/3, 409/S/3, 409/T/3, 409/V/3, 409/X/3, 409/Z/3, 409/C/3, 409/H/3, 409/K/3, 409/L/3, perceel zonder nummer en volgens recent kadaster sectie S, nummers 409/P4/P0000, 412/L3/P0000 en deel van nummer 493/Z/P0000 met een totale oppervlakte volgens nagemelde meting van 12.543,00 m².


Bijlagen

  • Ontwerpakte
  • PV definitieve oplevering wegenis
  • PV definitieve oplevering groen
  • Conformverklaring Opmetingsplan