Terug
Gepubliceerd op 15/09/2021

2021_GR_00164 - Lichten van een optie tot kosteloze verwerving van een onroerend goed gelegen Sint-Bernadettestraat, Gent - Goedkeuring

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 21/09/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms
2021_GR_00164 - Lichten van een optie tot kosteloze verwerving van een onroerend goed gelegen Sint-Bernadettestraat, Gent - Goedkeuring 2021_GR_00164 - Lichten van een optie tot kosteloze verwerving van een onroerend goed gelegen Sint-Bernadettestraat, Gent - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop'.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

WoninGent is eigenaar van diverse appartementsgebouwen in de Sint-Bernadettestraat 242+ te Gent.

WoninGent heeft deze gebouwen opgericht, gesubsidieerd met middelen van de Vlaamse Overheid, op last de delen met een publieke nabestemming aan de Stad kosteloos af te staan.

Deze delen zijn thans afgewerkt en opgeleverd waardoor deze kunnen worden overgedragen.

Het gaat hierbij concreet over:

Stad Gent - Twaalfde afdeling

Een perceel grond gelegen te 9000 Gent, Sint-Bernadettestraat 242+, thans gekend bij het kadaster of het geweest zijnde onder Gent, 12e afdeling, sectie O, deel van perceelnummer 1689F4P0000:

  • Lot 2 met een oppervlakte volgens meting van zeshonderdvijf komma zesenzeventig vierkante meter (605,76 m²);
  • Lot 5 met een oppervlakte volgens meting van negentien komma vierennegentig vierkante meter (19,94 m²);
  • Lot 6 met een oppervlakte volgens meting van tweehonderdzesennegentig komma tweeëntwintig vierkante meter (296,22 m²).

Het goed werd opgemeten door de ontwerper Studieburo Goegebeur, landmeter-expert, hiertoe beëdigd door de Rechtbank van Eerste aanleg te Gent.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De gemeenteraad wordt uitgenodigd tot het lichten van de optie, aan de Stad Gent verleend door de verkoper bij de bijgevoegde verkoopbelofte, tot kosteloze verwerving van voormeld onroerend goed.

Activiteit

ACO1500 Organiseren interne werking Dienst Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Beslist tot het lichten van de optie, aan de Stad Gent verleend door de verkoper bij de bijgevoegde verkoopbelofte, tot kosteloze verwerving van het onroerend goed gelegen te Gent, Sint-Bernadettestraat 242+, thans gekend bij het kadaster of het geweest zijnde onder Gent, 12e afdeling, sectie O, deel van perceelnummer 1689F4P0000:

  • Lot 2 met een oppervlakte volgens meting van zeshonderdvijf komma zesenzeventig vierkante meter (605,76 m²);
  • Lot 5 met een oppervlakte volgens meting van negentien komma vierennegentig vierkante meter (19,94 m²);
  • Lot 6 met een oppervlakte volgens meting van tweehonderdzesennegentig komma tweeëntwintig vierkante meter (296,22 m²).

Bijlagen

  • Verkoopbelofte Sint-Bernadettestraat
  • Plan