Terug
Gepubliceerd op 15/09/2021

2021_GR_00171 - overheidsopdracht van diensten - opdracht aan poolstok voor uitzendarbeid - Goedkeuring

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 21/09/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Bevoegde schepen

Bram Van Braeckevelt
2021_GR_00171 - overheidsopdracht van diensten - opdracht aan poolstok voor uitzendarbeid - Goedkeuring 2021_GR_00171 - overheidsopdracht van diensten - opdracht aan poolstok voor uitzendarbeid - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2
 • Gemeenteraadsbesluit van 27 juni 2000 betreffende medeoprichting van het Vlaams Selectiecentrum voor het overheidspersoneel 
 • Voorgestelde uitgaven

  € 2.769.750,00

  Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, 10°

  Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  Vanuit de organisatie komt geregeld de vraag om op een meer flexibele manier behoeften te kunnen invullen, in aanvulling op de inzet van reguliere medewerkers wat uiteraard primeert. Het voorzien van een interimbudget is één van de middelen die we als organisatie kunnen aanwenden om flexibel te kunnen inspelen op behoeften.


  Vanuit Dienst Selectie wordt aan Stadszijde en aan OCMWzijde jaarlijks een budget voorzien om organisatiebreed aan te wenden in het kader van uitzendarbeid. Aan stadszijde wordt de komende 4 jaar 700.000 euro voorzien, aan OCMW zijde 400.000 euro. Er wordt gewerkt met een co-financiering (van 50%) vanuit de diensten bij aanwenden van dit budget.


  Departement Onderwijs, opvoeding en Jeugd voorziet omwille van de impact van de corona-pandemie op haar diensten en omwille van de blijvende tekorten aan kinderbegeleiders een bedrag van 263.500 euro aan interimbudget voor de resterende maanden in 2021. De bedragen zijn inclusief btw. Vanaf 2022 voorziet Dienst Kinderopvang voor de duurtijd van de overeenkomst rond uitzendarbeid een jaarlijkse omzetting van niet aangewende personele middelen voor een bedrag van 350.000 euro inclusief btw. Voor het Onderwijscentrum Gent en iCLB wordt geen structureel interimbudget voorzien. 


  De redenen voor de inzet op uitzendarbeid bij Dienst Kinderopvang zijn meervoudig. De sector kinderopvang kampt met grote personeelstekorten inzake kinderbegeleiders. Stad Gent levert grote inspanningen om selectieprocedures te organiseren en kinderbegeleiders regulier aan te werven. Dienst Kinderopvang zet tevens op diverse manieren in op het behoud van de medewerkers, onder meer door het bieden van een uitgebreid vormings-, trainings- en ondersteuningsbeleid. Naast de  trajecten die lopen voor zij-instroom, onder meer in samenwerking met Dienst Werk, VDAB en opleidingsinstellingen voor kinderbegeleiders, biedt het voorzien van een interimbudget extra mogelijkheden om de tekorten aan kinderbegeleiders te beperken. Extra handen op de werkvloer op dagbasis vormt een meerwaarde om de bestaande teams in nood zo vlug mogelijk te ondersteunen, alsook om de decretaal vereiste normen inzake kinderbegeleider/kindratio te behalen. Dienst Kinderopvang stimuleert tijdelijke medewerkers om deel te nemen aan reguliere selectieprocedures of om in te stromen in één van de zij-instroomtrajecten.

  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  Gezien Stad en OCMW Gent is aangesloten bij Poolstok, Stad Gent stichtend lid is en Poolstok dienstverlening rond uitzendarbeid aanbiedt, wordt goedkeuring gevraagd om beroep te doen op de door Poolstok afgesloten overeenkomsten rond uitzendarbeid. Omdat het hier een decretale machtiging betreft, gaat het niet om een gegunde overheidsopdracht. 


  Poolstok werkt, overeenkomstig de geldende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen, voor het uitvoeren van opdrachten gerelateerd aan personeelsselectie samen met erkende uitzend-, wervings- en selectiekantoren. Poolstok organiseert marktraadpleging en fungeert als aankoopcentrale. Voor de dienstverlening rond uitzendarbeid valt Poolstok onder het tweede type van aankoopcentrale (art. 2, 7, b) Overheidsopdrachtenwet 2016. De leveranciers factureren rechtstreeks aan de Stad en OCMW Gent. Een vennoot van Poolstok kan eenzijdig beslissen om Poolstok te belasten met een opdracht of een bepaalde vorm van dienstverlening.


  De komende 4 jaar wordt een budget voorzien van 1.606.250 euro bij Dienst Kinderopvang, voor Stad Gent bedraagt het budget 700.000 euro en voor OCMW Gent bedraagt het budget 400.000 euro. De bedragen zijn inclusief btw. 


  Aanvang van de opdracht is voorzien met onmiddellijke ingang. 


  Er wordt goedkeuring gevraagd om gedurende 4 jaar beroep te doen op de door Poolstok afgesloten overeenkomsten rond uitzendarbeid tegen de prijzen van de goedgekeurde offertes. De uitvoerders van de overeenkomsten zijn Start People, Express Medical, Agilitas, Ago Jobs & HR, Randstad, Asap en X-Care. 

  Overzicht van de uitgaven

   

  Dienst*

  Entiteit STAD 

  exclusief onderwijs, DIKO en ICLB

   Entiteit OCMW 

  Onderwijs, DIKO en ICLB

   

  Budgetplaats

  budgetplaats van de betrokken dienst

   

  budgetplaats van de betrokken dienst

  /

  Categorie*

  werking 6171000 

  werking 6171000  

  werking 6171000  

  Subsidiecode

  subsidiecode van de betrokken dienst

  subsidiecode van de betrokken dienst

   

  /

  2021

  43.750,00 euro

  25.000,00 euro

  263.500,00 euro

  2022

  175.000,00 euro

  100.000,00 euro

  375.000,00 euro

  2023

  175.000,00 euro

  100.000,00 euro

  375.000,00 euro

  2024

  175.000,00 euro

  100.000,00 euro

  375.000,00 euro

  2025

  131.250,00 euro

  75.000,00 euro

  281.250,00 euro

  Totaal

  700.000,00 euro  

  400.000,00 euro

  1.669.750,00 euro

   

  Voor Dienst Kinderopvang zijn volgende kredieten (1.406.250,00 EUR) nog niet voorzien in het meerjarenplan:


  - voor 2022 : er werd een aanvraag ingediend bij BW212/BO22 voor de omzetting van personeelsmiddelen naar werkingsmiddelen.


  - voor  2023 ev : naargelang de behoefte zal jaarlijks een aanvraag ingediend worden om personeelsmiddelen om te zetten naar werkingsmiddelen.


  Overzicht van de inkomsten

  niet van toepassing

  Verwachte ontvangsten

  € 0,00

  Activiteit

  AC34640 Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago

  Besluit

  Artikel 1

  Keurt goed om gedurende 4 jaar beroep te doen op de door Poolstok afgesloten overeenkomsten rond uitzendarbeid tegen de prijzen van de goedgekeurde offertes. De uitvoerders van de overeenkomsten zijn Start People, Express Medical, Agilitas, Ago Jobs & HR, Randstad, Asap en X-Care.