Terug commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)

ma 18/10/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk borg te stellen voor de financiering van strategische participaties die Zefier cvba, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel, op verzoek van de Stad Gent zou aangaan, volgens de modaliteiten opgenomen in het Information Memorandum. Via dit gemeenteraadsbesluit wordt de stadswaarborg beperkt tot een bedrag van 2.616.569 euro, zijnde het bedrag dat nodig is voor de financiering van de participatie in het windenergieproject Zo-Fier voor het windturbineproject Gent-Gadot.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 54.963,65 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan Rode Kruis-Vlaanderen in het kader van Crowdfundingsactie Noodweer.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om:

  Zefier te verzoeken om in te tekenen op het windenergieproject ‘Gent Gadot" voor een investeringsbedrag van maximaal 2.953.869 euro, hetgeen neerkomt op een participatie van 49% in het project van Zo-Fier.

  -  deze participatie ten belope van 337.300 euro te financieren door overboeking van beschikbare middelen in Zefier (namelijk van de rekeningsectoren EGPF en Storm Wachtebeke);

  -  het saldo ten belope van maximaal 2.616.569 euro  te financieren door middel van vreemd vermogensfinanciering aangegaan door Zefier, mét stadswaarborg

  -  de opbrengsten van de participatie van Zefier in Zo-Fier, die geraamd worden op gemiddeld 35.000 euro per jaar, aan te wenden voor investeringen in energiebesparing en hernieuwbare energie en om de uitgave voor deze investeringen in te schrijven op het begrotingsartikel m.b.t. het rollend klimaatfonds van zodra de stad kennis heeft gekregen van de brief met de te verwachten dividendontvangsten. 

Dienst Communicatie
Departement Financiën
Team Belastingen Wonen
Team Hulpdiensten
IVA Mobiliteitsbedrijf
N.E.S.T.
Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
HRM
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Staf Strategie en Organisatie
Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Stedelijke Vernieuwing/Archief
Dienst Internationale Relaties en Netwerken
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Strategische Subsidies

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

Besloten vergadering

Agendapunten

Bevoegdheid Stad

Politie - Directie Beheer
HRM
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst