Terug
Gepubliceerd op 02/12/2021

2021_GR_00411 - Subsidieovereenkomst Onderzoeksproject 'Op het randje' (Onderzoeksjaar 2 - fase 3) - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 08/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere
2021_GR_00411 - Subsidieovereenkomst Onderzoeksproject 'Op het randje' (Onderzoeksjaar 2 - fase 3) - Goedkeuring 2021_GR_00411 - Subsidieovereenkomst Onderzoeksproject 'Op het randje' (Onderzoeksjaar 2 - fase 3) - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 40.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het onderzoeksproject 'Op het randje' vindt zijn oorsprong in een prioritaire praktijknood die binnen verschillende diensten van Stad Gent wordt ervaren, zoals de Jeugddienst en het interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Er is een groep jongeren die zich op het kruispunt van jeugdwelzijnswerk en jeugdhulp bevinden. Zij vinden de instap naar het jeugdwelzijnswerk via het vrijetijdsaanbod. De jeugdwelzijnswerker is vaak een vertrouwensfiguur waar zij ook met hun zorgen terecht kunnen. De jeugdwelzijnswerker luistert, vangt op en probeert waar nodig de jongeren toe te leiden naar jeugdhulp. Zowel jeugdwelzijnswerk als jeugdhulp merken dat deze transitie moeizaam verloopt. Een aantal eerste vragen duiken op. Wat is nodig om jongeren de stap naar jeugdhulp te laten zetten? Hoe kan jeugdhulp aansluiting vinden bij deze groep jongeren? Wat kan jeugdwelzijnswerk hierin betekenen? Kortom, wat is nodig om jeugdwelzijnswerk en jeugdhulp te laten samenwerken en afstemmen zodat het aanbod meer is afgestemd op de hulpnood van deze jongeren.

Om een antwoord te kunnen bieden op deze vragen, is er nood aan verder praktijkonderzoek. Het doel van het praktijkonderzoek is vooral om via intervisie en vorming te komen tot input voor een gedragen jeugdbeleid en een sterkere ondersteuning van praktijkwerkers. In een driejarig onderzoeksproject zullen onderzoekers van de Arteveldehogeschool deze problematiek onder de loep nemen (deze overeenkomst betreft enkel fase 3 van de in totaal 5 fasen). Kinderrechten en sociale grondrechten zullen het kompas zijn. Het onderzoek zal vertrekken vanuit het leefwereldperspectief van de jongeren. Dit betekent dat de stem van de jongeren in het onderzoeksproces een centrale plaats zal krijgen. Er zal gewerkt worden met een combinatie van actieonderzoek en experimentele case-studies. Contextuele diepte-interviews en participerende observaties zullen de nodige data opleveren. Centraal hierbij staan de reconstructie van het netwerk, de relaties en belevingen van de jongeren, alsook van de professionals en organisaties waarmee ze wel en niet in aanraking komen. 

Voor de experimentele case-studies zal een selectie worden gemaakt van labo's en vrijplaatsen vanuit verschillende ingangen zoals jeugdwelzijnswerk, CLB, brugfiguren, jeugdstraathoekwerkers, tutoringprojecten,… Er zullen hierbij samen met de veldwerkers praktijken worden ontwikkeld. 

Accent zal liggen op het reflecteren over de eigen praktijk en de samenwerking met andere diensten. Doelstelling is om vanuit deze reflectie te komen tot een concept voor een afsprakenkader, een training en ondersteunend materiaal voor professionals die werken met de doelgroep.

Dit zijn de uiteindelijke onderzoeksvragen van het project: 

  1. Wat werkt ondersteunend voor jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties op de breuklijn tussen vrije tijd, onderwijs en jeugdhulp?
  2. Wat werkt ondersteunend voor veldwerkers op de breuklijn tussen vrije tijd, onderwijs en jeugdhulp?  
  3. Hoe krijgt samenwerking tussen verschillende lokale actoren vorm om tegemoet te komen aan deze ondersteuningsbehoeften?

en dit telkens op micro-, meso- en macroniveau.

De gemeenteraad keurde in zitting van 2 december 2020 de subsidieovereenkomst Onderzoeksproject 'Op het randje' (fase 1 en 2) met Arteveldehogeschool vzw, Hoogpoort 15, 9000 Gent, goed.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voorliggende subsidieovereenkomst betreft fase 3 (2de onderzoeksjaar) van dit onderzoek: actieonderzoek in samenwerking met lerende netwerken en de organisatie van een intervisiemoment. Dit onderzoek draagt bij aan de grote nood die zowel uit het jeugdwerk, onderwijs en hulpverleningssector wordt ervaren om sterker samen te werken en beter af te stemmen. Het volledige onderzoekstraject loopt over drie jaar en wordt in sterke samenspraak met het werkveld opgebouwd. 

Dit onderzoek verloopt vanuit een samenwerking tussen de Stad Gent (Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd) en de Arteveldehogeschool. Via een breed samengestelde adviescommissie zal er twee keer per jaar feedback gevraagd worden op het onderzoek. Het CLB en een aantal stadsdiensten maken worden hierbij betrokken.

Bovendien maken zowel de Jeugddienst, het CLB als in de toekomst het Onderwijscentrum deel uit van de stuurgroep en ondersteunen ze praktisch-logistiek (doorgeven van contacten, aanwenden communicatiekanalen). Daarnaast zal de Stad Gent mee ondersteunen bij de disseminatie en implementatie van de resultaten.

De Arteveldehogeschool brengt middelen voor dit onderzoek in via het PWO (Praktijkgericht wetenschappelijk Onderzoek). 

De overeenkomst gaat in op 1/11/2021 en eindigt op 31/08/2022.

Overzicht van de uitgaven

Dienst

Jeugddienst

Budgetplaats

3406300JW

Budgetpositie

64910000

Categorie

Werkingsubsidie

Subsidiecode

NIET_RELEVANT

2021

36.000

2023

4.000

Totaal

40.000

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34054 Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst Onderzoeksproject 'Op het randje' (onderzoeksjaar 2 - fase 3) met Arteveldehogeschool vzw, Hoogpoort 15, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.

 

Bijlagen