Terug
Gepubliceerd op 02/12/2021

2021_GR_00407 - Addendum bij de subsidieovereenkomst samen sterker in begeleiding voor kwetsbare doelgroepen+ - werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 08/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere
2021_GR_00407 - Addendum bij de subsidieovereenkomst samen sterker in begeleiding voor kwetsbare doelgroepen+ - werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring 2021_GR_00407 - Addendum bij de subsidieovereenkomst samen sterker in begeleiding voor kwetsbare doelgroepen+ - werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 30.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent en het OCMW van Gent sloten met TOPunt vzw, Halvemaanstraat 96, 9040 Sint-Amandsberg de subsidieovereenkomst samen sterker in begeleiding voor kwetsbare doelgroepen+ af. Deze subsidieovereenkomst ging in op 1 juli 2020 en loopt tot en met 31 december 2022. De overeenkomst bundelt de prestaties voor de deelwerkingen OLB (onderwijsloopbaanbegeleiding), Steunpunt Leerrecht-Leerplicht, Leerwinkel De Stap/LevensLangLeren en Word Wijs!.  

De invulling van het voorliggend addendum kwam participatief tot stand in samenspraak met het werkveld en de betrokken partners. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Net als in andere centrumsteden blijft het aantal vroegtijdig schoolverlaters in Gent stijgen. Omdat deze jongeren in een zeer kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en in onze samenleving terechtkomen, willen we dit met de Stad Gent tegengaan. 

Met voorliggend addendum wil de Stad Gent samen met TOPunt vzw extra inzetten op meer gekwalificeerde uitstroom door jongeren in het derde jaar secundair onderwijs die risico lopen op vroegtijdig schoolverlaten te ondersteunen bij het behalen van een kwalificatie via een motiverende, flexibele leerloopbaan met (toekomst)perspectief. De keuze voor het derde jaar is er niet toevallig. Het derde jaar is immers vaak een belangrijk kantelmoment in de leerloopbaan van jongeren en ook de huidige hervorming binnen het secundair onderwijs biedt opportuniteiten. 

Binnen het derde jaar wordt preventief gewerkt met klasgroepen. In partnerschap met de school verkent Onderwijscentrum Gent in nauwe samenwerking met TOPunt vzw en relevante stakeholders de mogelijkheden om in te zetten op de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen, een motiverende leer- en leefomgeving, een flexibele leerloopbaan met extra aandacht voor de valorisatie van competenties, alsook op leren leren, remediëren en oriënteren. Een rodedraadfiguur biedt daarenboven intensieve en aanklampende individuele begeleiding voor wie het nodig heeft (interventie). Deze gecombineerde aanpak met oog voor preventie en interventie biedt extra kansen om een reëel verschil te maken in de strijd tegen vroegtijdig schoolverlaten. Het project is complementair aan en versterkend voor de schoolwerking en het schoolteam. Een gelijklopend addendum wordt opgemaakt met vzw aPart en Groep INTRO vzw. De organisaties zullen hun aanpak en aanbod naar scholen in nauw overleg met elkaar, de Stad Gent, de betrokken schoolteams en relevante stakeholders vormgeven.

Het addendum met TOPunt vzw gaat in op 20 december 2021 en eindigt op 31 december 2022, waarbij aan TOPunt vzw een subsidie wordt toegekend van 30.000 euro.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Onderwijscentrum Gent 
Budgetplaats 3541800OL 
Categorie* E subs. 
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2021 € 24.000,00
2023 € 6.000,00
Totaal € 30.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35418 Ondersteunen van scholen en partners in het garanderen van een optimaal leertraject

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het addendum bij de subsidieovereenkomst Samen sterker in begeleiding voor kwetsbare doelgroepen+ - werkingsjaren 2020-2022 met vzw TOPunt Gent, Halvemaanstraat 96, 9040 Sint-Amandsberg, zoals gevoegd in bijlage.