Terug
Gepubliceerd op 02/12/2021

2021_GR_00435 - Subsidieovereenkomst voor uitbouw basiswerking in kader van materiële hulp (traject middenveld) - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 08/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker
2021_GR_00435 - Subsidieovereenkomst voor uitbouw basiswerking in kader van materiële hulp (traject middenveld) - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring 2021_GR_00435 - Subsidieovereenkomst voor uitbouw basiswerking in kader van materiële hulp (traject middenveld) - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Via het traject middenveld willen Stad en OCMW Gent de samenwerking met het sociale middenveld versterken. Het financieel versterken van het sociale middenveld is een eerste van de zes werven die werden vastgelegd op basis van de aanbevelingen van het participatief onderzoek ‘Het Gentse sociale middenveld en middenveldbeleid: een ecosysteem in beweging’. De keuzes over welke doelstellingen en organisaties hierbij prioritair extra ondersteuning krijgen, is gebaseerd op een inspraakmoment met de Gentse organisaties dat plaats vond op 8 en 9 mei. Daarnaast werden de actuele noden uit het middenveld, via de signalenbundel en de coronasignalen én de beleidslijnen in de beleidsnota’s van betrokken schepenen mee in rekening genomen. Op basis van deze informatie werd een keuze gemaakt welke organisaties een verdere financiële duw in de rug kunnen krijgen. Alle informatie over het traject is terug te vinden op stad.gent/trajectmiddenveld.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voorliggend is de subsidieovereenkomst met vzw Open Plaats met betrekking tot het uitbouwen van een basiswerking in kader van materiële hulp in de cluster Brugse Poort.

Vanuit het traject materiële hulp ontwikkelden stad en middenveld samen een toekomstmodel waarbij enerzijds een visie naar voor geschoven wordt over de verdere uitbouw van de materiële hulp en anderzijds ook afgesproken is om te gaan werken in clusters. Een cluster is dan een verzameling van wijken waarbinnen afgestemd en samengewerkt wordt met noodhulporganisaties en aanmelders / doorverwijzers. Deze clusters zijn gebaseerd op de territoriale afbakening van de werking van de Welzijnsbureaus.

In 2022 wordt in 2 clusters gestart met de ondersteuning van een ‘basiswerking materiële hulp’ zodat het toekomstmodel duurzaam kan verankerd worden. Deze 2 basiswerkingen worden financieel ondersteund zodat telkens een 0,5 FTE kan worden aangeworven. In een tweede fase (vanaf 2023) worden er 2 extra ‘basiswerkingen materiële hulp’ opgestart in 2 andere clusters. In 2025 volgt de derde fase, waarin we een basiswerking ondersteunen in de laatste drie clusters.

Voor deze prestaties wordt een budget van 37.500 euro voorzien in kader van het traject middenveld waarmee een halftijdse medewerker kan ingezet worden om de basiswerking te voorzien, het kwaliteitskader verder uit te werken en te implementeren, de trekkende organisatie te zijn voor materiële hulp in de desbetreffende cluster en samen te werken met andere basiswerkingen en de bestaande netwerken m.b.t. materiële (nood)hulp.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Team Beleidsondersteuning 
Budgetplaats B10152100 
Categorie* 6491000 
Subsidiecode
2022

33.750,00 euro

2023 37.786,88 euro
2024

38.108,06 euro

2025

38.431,98 euro

2026

3.846,44 euro

Totaal

151.923,36 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

ACB1015 Regisseren van materiële ondersteuning

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor uitbouw basiswerking in kader van materiële hulp (traject middenveld) - werkingsjaren 2022-2025 met vzw Open Plaats, Haspelstraat 49, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen