Terug
Gepubliceerd op 02/12/2021

2021_GR_00441 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor opvangen acute noden materiële ondersteuning bij deelwerking De Fontein (traject middenveld) - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 08/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker
2021_GR_00441 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor opvangen acute noden materiële ondersteuning bij deelwerking De Fontein (traject middenveld) - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring 2021_GR_00441 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor opvangen acute noden materiële ondersteuning bij deelwerking De Fontein (traject middenveld) - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Via het traject middenveld willen Stad en OCMW Gent de samenwerking met het sociale middenveld versterken. Het financieel versterken van het sociale middenveld is een eerste van de zes werven die werden vastgelegd op basis van de aanbevelingen van het participatief onderzoek ‘Het Gentse sociale middenveld en middenveldbeleid: een ecosysteem in beweging’. De keuzes over welke doelstellingen en organisaties hierbij prioritair extra ondersteuning krijgen, is gebaseerd op een inspraakmoment met de Gentse organisaties dat plaats vond op 8 en 9 mei. Daarnaast werden de actuele noden uit het middenveld, via de signalenbundel en de coronasignalen én de beleidslijnen in de beleidsnota’s van betrokken schepenen mee in rekening genomen. Op basis van deze informatie werd een keuze gemaakt welke organisaties een verdere financiële duw in de rug kunnen krijgen. Alle informatie over het traject is terug te vinden op stad.gent/trajectmiddenveld.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voorliggend is het addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Kras in kader van coördinatie en ondersteuning van de Krasdiensten.

OCMW Gent heeft sinds 2014 een overeenkomst met vzw Kras vzw voor de coördinatie en ondersteuning van de verschillende Krasdiensten. De bevoegde collega bij departement Sociale Dienstverlening evalueerde de subsidieovereenkomsten met vzw Kras de voorbije jaren steeds positief. 

De huidige subsidieovereenkomst loopt tot eind 2022. In deze overeenkomst worden ook middelen voorzien voor specifieke Krasdiensten naar aanleiding van de gestegen vraag. De nood aan materiële hulpverlening blijft echter hoog. De Fontein zet zich specifiek in om de meest kwetsbare Gentenaars zoals mensen die leven in dakloosheid te bereiken en te ondersteunen in hun dagelijks overleven. Hierbij richten ze zich in grote mate op gezinnen die in onzekere leefomstandigheden verkeren. Door hun specifiek aanbod aan douche- en wasmogelijkheden en medische verzorging dragen ze bij aan het thuis- en daklozenbeleid van stad en OCMW. De werkingskosten om deze (groeiende) nood te blijven opvangen stijgen nog steeds. Om tegemoet te komen aan de gestegen werkingskosten bij Krasdienst De Fontein wordt via dit addendum een budget van 10.000 euro voorzien voor De Fontein in het kader van het traject middenveld. Bij positieve evaluatie worden deze beleidsintenties eveneens meegenomen in de convenant voor 2023 - 2025. 

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Team Beleidsondersteuning 
Budgetplaats B10152100 
Categorie* 6491000 
Subsidiecode
2022  9.000 euro
2023  1.000 euro
Totaal 10.000 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

ACB1015 Regisseren van materiële ondersteuning

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het addendum bij de subsidieovereenkomst voor opvangen acute noden materiële ondersteuning bij deelwerking De Fontein (traject middenveld) - werkingsjaar 2022 met vzw KRAS, Sint-Salvatorstraat 30, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.