Terug
Gepubliceerd op 02/12/2021

2021_GR_00412 - Reglement betreffende de subsidiëring voor kampvervoer voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven - Wijziging

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 08/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere
2021_GR_00412 - Reglement betreffende de subsidiëring voor kampvervoer voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven - Wijziging 2021_GR_00412 - Reglement betreffende de subsidiëring voor kampvervoer voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Naar aanleiding van het nieuwe reglement voor erkenning als jeugdwerkinitiatief en het nieuwe subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven die werden goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 januari 2021, werd ook het reglement betreffende de subsidiëring voor kampvervoer voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven gewijzigd zodat deze reglementen complementair zijn.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Om complementair te zijn aan het erkenningsreglement voor jeugdwerkinitiatieven (zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 januari 2021) past de Stad de titel van het subsidiereglement, het doel, de definities, de doelgroep en toepassingsgebied en de procedure aan.

Voormelde wijzigingen aan het subsidiereglement treden in werking vanaf 1 januari 2022. 

De Jeugddienst is belast met de uitvoering van het reglement. 

Activiteit

AC34063 Ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuurinitiatieven

Besluit

Artikel 1

Wijzigt titel van het reglement betreffende het Subsidiereglement voor kampvervoer voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 januari 2015, als volgt:

"Subsidiereglement voor kampvervoer voor  gesubsidieerde activiteitenwerkingen, open werkingen en vakantiekampinitiatieven."

Deze wijziging treedt in werking op 1 januari 2022.

Artikel 2

Wijzigt artikel 1 van het Subsidiereglement voor kampvervoer voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 januari 2015, als volgt:

"De Stad Gent voorziet de mogelijkheid om kampvervoer tegen een verminderd tarief te verlenen aan de door het college van burgemeester en schepenen gesubsidieerde activiteitenwerkingen, open werkingen en vakantiekampinitiatieven."

Deze wijziging treedt in werking op 1 januari 2022.

Artikel 3

Wijzigt artikel 2 van het reglement betreffende de subsidiëring van speelpleinwerkingen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2015, als volgt:

"Jeugd: kinderen en jongeren van 3 tot en met 30 jaar. 

Jeugdwerk: sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor en door jeugd van 3

tot en met 30 jaar, in de vrije tijd, groepsgericht, onder educatieve begeleiding en ter bevordering

van de algemene en integrale ontwikkeling van de jeugd die daaraan deelneemt op vrijwillige basis.

Jeugdwerkinitiatieven: Jeugdwerkinitiatieven die gesubsidieerd worden via het subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 januari 2021 of via het Subsidiereglement voor vakantiekampinitiatieven, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 mei 2021. 

Activiteitenwerking: jeugdwerkinitiatieven die op regelmatige basis activiteiten organiseren voor kinderen en/of jongeren en die voornamelijk met een vaste groep ingeschreven leden werkt. 

Open werking: jeugdwerkinitiatieven gericht op ontmoeting waar kinderen en/of jongeren zonder lidmaatschap kunnen participeren aan het aanbod.

Vakantiekampinitiatief: een door de Stad Gent erkend jeugdwerkinitiatief (conform het ‘Erkenningsreglement voor jeugdwerkinitiatieven’ zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 januari 2021) dat een werking opzet in een internaatsverband en dat onder gekwalificeerde begeleiding aangepaste speelkansen biedt tijdens de schoolvakantie."

Deze wijziging treedt in werking op 1 januari 2022.

Artikel 4

Wijzigt artikel 3 van het Subsidiereglement voor kampvervoer voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 januari 2015, als volgt:

"Voor het kampvervoer tegen verminderd tarief komen enkel gesubsidieerde activiteitenwerkingen, open werkingen en vakantiekampinitiatieven in aanmerking."

Deze wijziging treedt in werking op 1 januari 2022.

Artikel 5

Wijzigt artikel 6 van het Subsidiereglement voor kampvervoer voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven, als volgt:

" §1. Aanvraag

    a. De aanvraag dient te gebeuren via https://stad.gent/kampvervoer of via het daartoe voorziene aanvraagformulier ter beschikking gesteld door de Jeugddienst van de stad Gent. 

§3. Betaling

g. Verenigingen gesubsidieerd als activiteitenwerking en die in het werkingsjaar voorafgaand aan de aanvraag van het kampvervoer enkel een basissubsidie ontvingen worden vrijgesteld van betaling. "

Deze wijziging treedt in werking op 1 januari 2022.

Artikel 6

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het Subsidiereglement voor kampvervoer voor  erkende en gesubsidieerde activiteiten- en open werkingen, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Subsidiereglement Kampvervoer gecoördineerde versie
  • Subsidiereglement Kampvervoer gecoördineerde versie met markeringen
  • te wijzigen reglement kampvervoer