Terug
Gepubliceerd op 02/12/2021

2021_GR_00450 - Samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en EVA vzw IN-Gent - Addendum nr. 2 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 08/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker
2021_GR_00450 - Samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en EVA vzw IN-Gent - Addendum nr. 2 - Goedkeuring 2021_GR_00450 - Samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en EVA vzw IN-Gent - Addendum nr. 2 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 2, § 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 346.116,02

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41, 2de lid, 5°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad van de Stad Gent keurde op 22 juni 2020 de samenwerkingsovereenkomst goed met het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) IN-Gent vzw goed. Op 29 maart 2021 keurde de gemeenteraad een eerste addendum goed bij deze samenwerkingsovereenkomst ingevolge (1) de transitie van Digipolis naar District 09 en (2) ESF/AMIF project Verbinding Gent.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De huidige samenwerkingsovereenkomst dient nu aangepast te worden om drie redenen.

1. Verduidelijking afspraken ivm ter beschikking stelling personeel

Artikel 9 ‘Personeel’ wordt integraal vervangen om de afspraken te verduidelijken bij het (al dan niet vervroegd) einde van ter beschikking stellingen/uitleningen. Dit naar aanleiding van de nieuwe individuele detacheringscontracten zoals goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen van 6 mei 2021.

2.Traject Middenveld

Via het traject middenveld willen Stad en OCMW Gent de samenwerking met het sociale middenveld versterken. Het financieel versterken van het sociale middenveld is een eerste van de zes werven die werden vastgelegd op basis van de aanbevelingen van het participatief onderzoek ‘Het Gentse sociale middenveld en middenveldbeleid: een ecosysteem in beweging’.

De keuzes over welke doelstellingen en organisaties hierbij prioritair extra ondersteuning krijgen, is gebaseerd op een inspraakmoment met de Gentse organisaties dat plaats vond op 8 en 9 mei 2021. Daarnaast werden de actuele noden uit het middenveld, via de signalenbundel en de coronasignalen én de beleidslijnen in de beleidsnota’s van betrokken schepenen mee in rekening genomen. Op basis van deze informatie werd een keuze gemaakt welke organisaties een verdere financiële duw in de rug kunnen krijgen. Alle informatie over het traject is terug te vinden op stad.gent/trajectmiddenveld.

In de samenwerkingsovereenkomst met IN-Gent worden 6 resultaatsgebieden beschreven met bijhorende acties. Dit zijn de opdrachten die IN-Gent uitvoert voor de Stad Gent. Resultaatsgebied 2 betreffende “toegankelijkheid” wordt met voorliggend addendum nr. 2 uitgebreid met de thema’s discriminatie- en racismebestrijding. Daarnaast wordt ook het aspect “taalbeleid” dat onder resultaatsgebied 2 valt, versterkt. De bijkomende financiering die hiervoor wordt voorzien, wordt tevens in beeld gebracht in de financiële tabel van de Samenwerkingsovereenkomst. 

Met dit addendum nr. 2 maakt de Stad werk van een van de prioritair gekozen doelstellingen uit het inspraakmoment: organisaties ondersteunen in taalbeleid en -promotie en antidiscriminatie en antiracisme. Daarnaast wordt ingezet op het stimuleren van een sterkere samenwerking binnen het sociale middenveld.

3. Kinderopvang

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om een huur-en onkostensubsidie te voorzien voor de kinderopvang georganiseerd en ondersteund door Partena Kinderopvang (nu Helan) in Villa Kakelbont (Blekerijstraat 61) en Babelhuisje (Schoolkaai 16) voor de jaren 2022 en 2023. Ook dit wordt in beeld gebracht in de financiële tabel. Er worden afspraken gemaakt over de besteding en verantwoording van de middelen.

Om deze 3 redenen wordt het addendum nr. 2 bij de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en EVA vzw IN-Gent voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* dienst Lokaal sociaal beleid  dienst Lokaal sociaal beleid   
Budgetplaats 351370000  35137MT00   
Categorie* E_subs  E_Subs   
Subsidiecode Niet_relevant                 NIET_Relevant                       

     

     
2022 50.000  54.000,00    
2023 50.000  60.907,20    
2024   61.930,44    
2025   62.970,87    
2026
  6.307,51    
Totaal 100.000  246.116,02   

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het addendum nr. 2 bij de samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en EVA vzw IN-Gent, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • 20211118_DO_addendum nr 2 samenwerkingsovereenkomst_EVA vzw IN-Gent.pdf