Terug
Gepubliceerd op 02/12/2021

2021_GR_00439 - Subsidieovereenkomst voor laagdrempelige basisactivering en integratie van jongeren met een ondersteuningsnood in kwetsbare posities - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 08/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker
2021_GR_00439 - Subsidieovereenkomst voor laagdrempelige basisactivering en integratie van jongeren met een ondersteuningsnood in kwetsbare posities - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring 2021_GR_00439 - Subsidieovereenkomst voor laagdrempelige basisactivering en integratie van jongeren met een ondersteuningsnood in kwetsbare posities - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Via het traject middenveld willen Stad en OCMW Gent de samenwerking met het sociale middenveld versterken. Het financieel versterken van het sociale middenveld is een eerste van de zes werven die werden vastgelegd op basis van de aanbevelingen van het participatief onderzoek ‘Het Gentse sociale middenveld en middenveldbeleid: een ecosysteem in beweging’.

De keuzes over welke doelstellingen en organisaties hierbij prioritair extra ondersteuning krijgen, is gebaseerd op een inspraakmoment met de Gentse organisaties dat plaats vond op 8 en 9 mei. Daarnaast werden de actuele noden uit het middenveld, via de signalenbundel en de coronasignalen én de beleidslijnen in de beleidsnota’s van betrokken schepenen mee in rekening genomen. Op basis van deze informatie werd een keuze gemaakt welke organisaties een verdere financiële duw in de rug kunnen krijgen. Alle informatie over het traject is terug te vinden op stad.gent/trajectmiddenveld.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voorliggend de subsidieovereenkomst met vzw Zwerfgoed in kader van het aanbod voor jongeren verruimen (kinderen en jongeren als prioritaire doelgroep).

Stad en OCMW Gent hadden in 2021 een overeenkomst met vzw Zwerfgoed voor integratie en activering van jongeren uit bijzonder kwetsbare situaties. Op de zitting van 14 december 2020 keurden de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn deze subsidieovereenkomst goed. Deze overeenkomst loopt echter af op 31/12/2021.

Vanuit de opvolging van deze overeenkomst bleek dat vzw Zwerfgoed sterk aan de slag gaat in het voorzien van activering en integratie voor jongeren uit zeer precaire situaties. Jongeren die moeilijk (her)aansluiting vinden bij onderwijs of arbeid, en zich vaak kenmerken door geloste verbindingen met de samenleving en het niet vinden van een plaats op de bestaande plekken van onderwijs, werk of vrije tijd, vinden vaak een plek op Zwerfgoed. Vzw Zwerfgoed zet hierbij sterk in op begeleiding voor de jongeren en (her)aansluiting vinden met de maatschappij. Samenwerkingen binnen de verschillende levensdomeinen en co-creatieprojecten met andere organisaties en de buurt(bewoners) staan hierbij centraal.

Om het aanbod voor jongeren te verruimen en de continuïteit van deze werking te garanderen wordt met vzw Zwerfgoed een overeenkomst opgemaakt voor de verdere uitbouw van deze prestaties. Voor de jaren 2022-2025 wordt daarom een extra budget toegekend van 60.000 euro in het kader van het traject middenveld. Binnen de prestaties en indicatoren van deze subsidieovereenkomst verwachten we dat vzw Zwerfgoed toewerkt naar een meer structurele omkadering vanuit middelen voor jeugd- en welzijnswerk. 

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Lokaal sociaal beleid - staf BO 
Budgetplaats B10132100 
Categorie* E - 6491000 
Subsidiecode
2022

54.000,00 euro

2023

61.355,40 euro

2024

62.895,42 euro

2025

64.474,10 euro

2026

6.463,24 euro

Totaal

249.188,15 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

ACB1013 Coördineren van een geïntegreerd (kinder)armoedebeleidsplan

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor laagdrempelige basisactivering en integratie van jongeren met een ondersteuningsnood in kwetsbare posities - werkingsjaren 2022-2025 met vzw Zwerfgoed, Beekstraat 30 te 9030 Mariakerke, zoals gevoegd in bijlage.