Terug
Gepubliceerd op 02/12/2021

2021_GR_00401 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor het versterken van het mentaal welzijn van Gentse studenten - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 08/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere
2021_GR_00401 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor het versterken van het mentaal welzijn van Gentse studenten - Goedkeuring 2021_GR_00401 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor het versterken van het mentaal welzijn van Gentse studenten - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 10.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het betreft de toekenning van een eenmalige subsidie aan Broeinest gevestigd te Kleindokkaai 10 bus 303, 9000 Gent die noch door een reglement, noch door een overeenkomst geregeld wordt en niet nominatief in de meerjarenplanning werd opgenomen.

Het behoeft geen verdere uitleg dat de coronacrisis heel wat druk heeft gelegd op het mentaal welzijn van studenten. De wachtlijsten bij (studenten)psychologen zijn lang en het is erg moeilijk om een afspraak te maken. 

Broeinest focust zich op het versterken van het mentaal welzijn van Gentse studenten door innovatieve, emancipatorische en laagdrempelige groepssessies. In die groepssessies gaan deelnemers dieper in op de vraagstukken, twijfels en onzekerheden die leven bij studenten en jongvolwassenen. De studenten worden, met behulp van onderbouwde coachingsmethodieken, uitgedaagd om in alle openheid te praten en te reflecteren over mentaal welzijn. Zo wil de organisatie handvaten aanreiken aan studenten voor het aanpakken van twijfels en onzekerheden en studenten de tools bieden om hier bewuster mee om te gaan.  

Broeinest wil: 

 • Studenten een hernieuwde vorm van zelfzorg, kracht en motivatie bieden
 • Studenten opnieuw rust en richting geven
 • Jongeren in hun kracht zetten
 • Een veilige plek creëren waar studenten zichzelf kunnen zijn
 • Studenten begeleiden om duurzame keuzes te maken
 • Eigenaarschap en verantwoordelijkheidszin geven
 • Studenten zelfredzaam en standvastig maken

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De subsidie (afkomstig uit het Noodfonds ikv corona) dient gebruikt te worden voor het versterken van het mentaal welzijn van Gentse studenten door het organiseren van groepssessies.

I.h.k.v. deze subsidie stellen we een paar doelstellingen op:

 • Broeinest zal minstens 120 workshops organiseren in 2022
 • Broeinest engageert zich om per workshop 5 - 6 deelnemers te bereiken
 • Broeinest zal inzetten op een groter bereik via online en offline reclame
 • Broeinest wil verder professionaliseren door:
  • het aankopen van pedagogisch materiaal en het volgen van extra opleidingen
  • een vrijwilligerswerking uit te rollen
  • op zoek te gaan naar bijkomende subsidies en financiering
 • Broeinest zal de deelnemers een evaluatieformulier laten invullen en de feedback verzamelen
 • Broeinest verzamelt relevante beleidssignalen en geeft die door aan team Student in Gent
 • Jaarlijks wordt de werking van Broeinest geëvalueerd door het team Student in Gent


Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.

Broeinest is vrijgesteld van de verplichting tot het bijbrengen van haar balans en rekeningen alsook van het verslag inzake beheer en financiële toestand.

Voormelde wet geeft de Stad Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden.

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na de goedkeuring van de gemeenteraad door overschrijving op rekeningnummer BE32 7360 7146 3402 van Broeinest gevestigd te Kleindokkaai 10 bus 303, 9000 Gent.

De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het stadsbestuur.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Jeugddienst 
Budgetplaats 3440000NO 
Categorie* Subsidie 
Subsidiecode NIET_REL 
2021 10.000 
Totaal 10.000 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34400 Ondersteunen van studenten en studentenverenigingen

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 10.000 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan Broeinest gevestigd te Kleindokkaai 10 bus 303, 9000 Gent met als doel het versterken van het mentaal welzijn van Gentse studenten door het organiseren van groepssessies.


Bijlagen

 • Financiele bijlage - Broeinest-mentaal welzijn studenten.docx