Terug
Gepubliceerd op 02/12/2021

2021_GR_00459 - Subsidieovereenkomst Kruispuntplek voor jongeren in kwetsbare situaties: kruispuntplek L - werkingsjaar 2021-2022 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 08/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens
2021_GR_00459 - Subsidieovereenkomst Kruispuntplek voor jongeren in kwetsbare situaties: kruispuntplek L - werkingsjaar 2021-2022 - Goedkeuring 2021_GR_00459 - Subsidieovereenkomst Kruispuntplek voor jongeren in kwetsbare situaties: kruispuntplek L - werkingsjaar 2021-2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Jaarlijks wordt budget voorzien om uitvoering te geven aan het Armoedebeleidsplan. Hiermee wordt vanuit de regie armoedebestrijding ingespeeld op opportuniteiten, worden bepaalde acties een duwtje in de rug gegeven of wordt extra expertise in huis gehaald. In het Armoedebeleidsplan 2020-2025, zijn doelstellingen/acties geformuleerd rond extra ondersteuning voor jongeren en zinvolle dagbesteding. Zowel vanuit verschillende stadsdiensten als vanuit de inspraakmomenten binnen het Platform Gent tegen Armoede en traject middenveld werd de grote nood gesignaleerd rond extra plekken in Gent zelf waar jongeren vanuit een veilige haven die deze plek vormt geprikkeld worden via activiteit en beweging om terug verbinding te maken met zichzelf, anderen en de maatschappij. Deze plekken worden vorm gegeven als kruispuntplekken: plekken waar jongeren in verbinding komen met anderen op kruispunten tussen rust en beweging, tussen ontdekken en ondersteuning krijgen, tussen eigen interesses en talenten en passies en talenten van anderen. Op deze plekken worden jongeren geprikkeld om (nieuwe) wegen te verkennen en worden sterke verbindingen geïnstalleerd naar mobiele jeugdwerkers en waar nodig met hulpverlening op de verschillende levensdomeinen. Het project van kruispuntplekken beantwoordt zowel aan een actuele nood voor jongeren in precaire leefsituaties, met specifiek aandacht voor jongeren in de scharnierleeftijd minder-meerderjarigheid als aan de lokale openheid om toekomstige, co-creatieve antwoorden vorm te geven naar die doelgroep.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Een kruispuntplek geeft zinvolle dagbesteding vorm binnen een regelluw kader op maat van jongeren in precaire leefsituaties en experimenteert met een nieuwe opstap voor jongeren in kwetsbare of precaire leefsituaties: die van een aanbod van activiteiten binnen een dagstructuur waarbij deze jongeren op nabije plekken kunnen landen en tot rust kunnen komen en vanuit die veilige plek geprikkeld worden om deel te nemen aan activiteiten. Die activiteiten stimuleren jongeren positief, waarmee ze zichzelf leren kennen en zich kunnen ontplooien en die mee bijdragen tot de inbedding in de buurten waar de jongeren vaak vertoeven en die intergenerationele contacten stimuleren. Het regelluw kader wordt samen met de jongeren vorm gegeven. De klemtoon van de huisregels ligt op respectvol omgaan met mensen en materiaal: respect voor jezelf, voor elkaar, voor de plek en voor de nabije omgeving. De kruispuntplekken werken aanvullend op mogelijkheden tot activering binnen meer formele contexten en organisaties en zetten in op verbindingen met het breed gamma van activeringsmogelijkheden dat aanwezig is binnen Stad Gent. Deze plekken zijn vooral toegankelijk tijdens de dag en stimuleren de jongeren tot het opnemen van engagementen, op die manier vormen ze een complementair aanbod met het vrije tijdsaanbod voor jongeren binnen het jeugdwerk en jeugdwelzijnswerk.

Dit project wil rekening houden met de brede diversiteit in de Stad Gent en zal twee stijlen van kruispuntplekken realiseren: Plek L en Plek XL. De evaluatie van deze twee plekken, geeft richting aan de keuzes voor de toekomst.  

Voorliggend betreft de overeenkomst voor Plek L. De deelwerking van BMLIK, Jong Gent In Actie (de jongerenafdeling van de drie Gentse Armoedeverenigingen) zal de prestaties uitvoeren en hiervoor samenwerken met VZW Apart. Deze samenwerking garandeert een kruisbestuiving van deskundigheid, methodisch werken en ervaring in het jeugdwelzijnswerk en de jeugdzorg die toelaat verbindingen te leggen met en voor jongeren in de meest precaire leefsituaties en wordt vorm gegeven op een bestaande locatie, gelegen nabij een transitieplek voor jongeren. Om dit proeftuinproject vorm te geven wordt voor de jaren 2021-2022 een budget toegekend van 55.000 euro. Binnen de prestaties en indicatoren van deze subsidieovereenkomst verwachten we dat JGIA samen met VZW Apart en de projectpartners de werking van PLEK L evalueert en toewerkt naar een meer structurele omkadering.

 

Activiteit

ACB1013 Coördineren van een geïntegreerd (kinder)armoedebeleidsplan

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor 'Kruispuntplek voor jongeren in kwetsbare situaties': kruispuntplek L - werkingsjaar 2021-2022, met VZW Beweging van Mensen met een Laag inkomen en Kinderen, Nieuwebosstraat 3, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.