Terug
Gepubliceerd op 02/12/2021

2021_GR_00417 - Afwijking van het 'Subsidiereglement voor experimentele jeugdinitiatieven' omwille van COVID-19 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 08/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere
2021_GR_00417 - Afwijking van het 'Subsidiereglement voor experimentele jeugdinitiatieven' omwille van COVID-19 - Goedkeuring 2021_GR_00417 - Afwijking van het 'Subsidiereglement voor experimentele jeugdinitiatieven' omwille van COVID-19 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
  • Het Subsidiereglement voor experimentele jeugdinitiatieven, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2017.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het 'Subsidiereglement voor experimentele jeugdinitiatieven' werd door de gemeenteraad in vergadering van 25 september 2017 goedgekeurd.

In artikel 4 van het subsidieregelement worden de algemene voorwaarden opgesomd waaraan een experimenteel jeugdinitiatief dient te voldoen om voor een subsidie in aanmerking te komen: de aanvrager dient per werkingsjaar minstens 8 activiteiten met minstens 10 deelnemers te organiseren.

Ten gevolge van de maatregelen die genomen werden ter bestrijding van COVID-19, zijn er heel wat jeugdverenigingen die in het werkingsjaar 2020-2021 geen 8 activiteiten met minstens 10 deelnemers hebben kunnen organiseren.

Dit jaar valt het op dat heel wat experimentele jeugdinitiatieven niet kunnen voldoen aan deze voorwaarden. De Jeugddienst heeft via het werkingsverslag vragen gesteld over de impact van corona op de werking van de verenigingen en de inspanningen die zij gedaan hebben om de kinderen en jongeren te blijven bereiken. De Jeugddienst ziet in hun motivatie voldoende redenen om aan te nemen dat zij al het mogelijke gedaan hebben om de werking te continueren binnen de geldende coronamaatregelen. 

Maatregelen die effect hadden op het jeugdwerk gedurende het werkjaar 2020-2021: 

  • De '1 hobby per kind'-regel zorgde voor minder deelnemers per activiteit, waardoor zij het gevraagde gemiddelde van 10 deelnemers voor experimentele jeugdwerkinitiatieven per activiteit niet steeds behaalden.
  • Werken in bubbels van max. 25 of max. 10 deelnemers, daardoor diende men groepen te splitsen, waarbij er nood was een meer begeleiding en meer (binnen)ruimte. Niet elk initiatief beschikte over de mogelijkheid daarin (op korte termijn) te voorzien. Waardoor zij het gevraagde gemiddelde van 10 deelnemers per activiteit niet behaalden. Waardoor zij het gevraagde aantal activiteiten van 8 niet behaalden.
  • Verbod op kampen of weekends met overnachting, dit zorgt voor een veel lager aantal activiteiten per jaar, waardoor zij de gevraagde 8 activiteiten niet behaalden.
  • Verbod op (binnen)activiteiten voor +12-jarigen, dit zorgt voor een veel lager aantal activiteiten per jaar, waardoor zij de gevraagde 8  activiteiten niet behaalden.
  • Verbod op het organiseren van evenementen.

Door niet aan de vooropgestelde voorwaarden te voldoen, zouden zij geen recht hebben op subsidiëring voor het werkjaar 2020-2021, terwijl hun vaste kosten (huur gebouw, EGW, inzet begeleiding, ...) bleven doorlopen.  Daarenboven waren er strikte beperkingen op het organiseren van evenementen en activiteiten die de verenigingen normaal gezien organiseren om fondsen te werven.

Met betrekking tot de algemene werking van verenigingen wordt gevraagd billijkheid na te streven als overheidsdienst.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Om deze billijkheid te kunnen toepassen, wordt volgende afwijking van artikel 4 van het 'Subsidiereglement voor experimentele jeugdinitiatieven' gevraagd:

Indien uit de cijfers van het werkingsjaar 2020-2021 blijkt dat de aanvrager minstens 4 activiteiten heeft georganiseerd, wordt voor het werkingsjaar 2020-2021 de werkingssubsidie  toegekend voor een geïndexeerd bedrag (2020) van 630 euro (artikel 5, § 2 Subsidiereglement voor experimentele jeugdinitiatieven).

Activiteit

AC34063 Ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuurinitiatieven

Besluit

Artikel 1

Keurt goed volgende  afwijking van artikel 4 van het 'Subsidiereglement voor experimentele jeugdinitiatieven':

"Indien uit de cijfers van het werkingsjaar 2020-2021 blijkt dat de aanvrager minstens 4 activiteiten heeft georganiseerd, wordt de werkingssubsidie voor het werkingsjaar 2020-2021 toegekend.".


Bijlagen

  • Subsidiereglement voor experimentele jeugdinitiatieven