Terug
Gepubliceerd op 02/12/2021

2021_GR_00416 - Afwijking van het 'Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven' omwille van COVID-19 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 08/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere
2021_GR_00416 - Afwijking van het 'Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven' omwille van COVID-19 - Goedkeuring 2021_GR_00416 - Afwijking van het 'Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven' omwille van COVID-19 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
  • Het Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 januari 2021.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het 'Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven' werd door de gemeenteraad in vergadering van 26 januari 2021 goedgekeurd.

In artikel 4 van het subsidiereglement worden de algemene voorwaarden opgesomd waaraan een jeugdwerkinitiatief dient te voldoen om voor een subsidie in aanmerking te komen: het jeugdwerkinitiatief dient minstens 25 activiteiten met gemiddeld 15 deelnemers per jaar te organiseren.

Ten gevolge van de maatregelen die genomen werden ter bestrijding van COVID-19, zijn er heel wat jeugdwerkinitiatieven die in het werkingsjaar 2020-2021 geen 25 activiteiten hebben kunnen organiseren.

Dit jaar valt het op dat een groot deel (ca. 2/3) van jeugdwerkinitiatieven niet kunnen voldoen aan de voorwaarden opgenomen in artikel 4. De Jeugddienst heeft via het werkingsverslag vragen gesteld over de impact van corona op de werking van de jeugdwerkinitiatieven en de inspanningen die zij gedaan hebben om de kinderen en jongeren te blijven bereiken. De Jeugddienst ziet in hun motivatie voldoende redenen om aan te nemen dat zij al het mogelijke gedaan hebben om de werking te continueren binnen de geldende coronamaatregelen. 

Maatregelen die effect hadden op het jeugdwerk gedurende het werkjaar 2020-2021: 

  • De '1 hobby per kind'-regel zorgde voor minder deelnemers per activiteit, waardoor zij het gevraagde gemiddelde van 15 deelnemers  per activiteit niet steeds behaalden.
  • Werken in bubbels van max. 25 of max. 10 deelnemers, daardoor diende men groepen te splitsen, waarbij er nood was een meer begeleiding en meer (binnen)ruimte. Niet elk initiatief beschikte over de mogelijkheid daarin (op korte termijn) te voorzien. Waardoor zij het gevraagde gemiddelde van 15 deelnemers per activiteit niet behaalden. Waardoor zij het gevraagde aantal activiteiten van 25 niet behaalden.
  • Verbod op kampen of weekends met overnachting, dit zorgt voor een veel lager aantal activiteiten per jaar, waardoor zij de gevraagde 25 activiteiten niet behaalden.
  • Verbod op (binnen)activiteiten voor +12-jarigen,  dit zorgt voor een veel lager aantal activiteiten per jaar, waardoor zij de gevraagde 25 activiteiten niet behaalden.

Door niet aan de vooropgestelde voorwaarden te voldoen, zouden de jeugdwerkinitiatieven geen recht hebben op subsidiëring voor het werkjaar 2020-2021,  terwijl hun vaste kosten (huur gebouw, EGW, inzet begeleiding, ...) bleven doorlopen.  Daarenboven waren er strikte beperkingen op het organiseren van evenementen en activiteiten die de verenigingen normaal gezien organiseren om fondsen te werven.

Met betrekking tot de algemene werking van jeugdwerkinitiatieven wordt gevraagd billijkheid na te streven als overheidsdienst.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Om deze billijkheid te kunnen toepassen, wordt volgende afwijking van artikel 4 van het 'Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven' gevraagd:

Indien uit de cijfers van het werkingsjaar 2020-2021 blijkt dat het jeugdwerkinitiatief er niet in slaagde om 25 activiteiten te organiseren, wordt voor het werkingsjaar 2020-2021 enkel de basissubsidie toegekend ten bedrage van € 1.750,00 (artikel 10, §1 van het Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven).

Activiteit

AC34063 Ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuurinitiatieven

Besluit

Artikel 1

Keurt goed volgende afwijking van artikel 4 van het 'Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven' en dit voor het werkingsjaar 2020-2021:

"Indien uit de cijfers van het werkingsjaar 2020-2021 blijkt dat het jeugdwerkinitiatief niet voldoet aan artikel 4 van het Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven, wordt voor het werkingsjaar 2020-2021 de basissubsidie ten bedrage van € 1.750 toegekend.".


Bijlagen

  • Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven