Terug
Gepubliceerd op 02/12/2021

2021_GR_00419 - Toekenning van een eenmalige subsidie aan vzw Lejo voor initiatielessen vrijetijd voor jongeren in de bijzondere jeugdzorg - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 08/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere
2021_GR_00419 - Toekenning van een eenmalige subsidie aan vzw Lejo voor initiatielessen vrijetijd voor jongeren in de bijzondere jeugdzorg - Goedkeuring 2021_GR_00419 - Toekenning van een eenmalige subsidie aan vzw Lejo voor initiatielessen vrijetijd voor jongeren in de bijzondere jeugdzorg - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 4.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Eén van de terugkomende vragen vanuit de bijzondere jeugdzorg rond vrije tijd is om de jongeren meer kansen te geven om vrijetijd uit te proberen. Dit bleek ook op het overlegplatform bijzondere jeugdzorg - vrije tijd in juni 2021.

De jongeren hebben vaak niet veel kansen om zaken uit te proberen waardoor ze niet goed weten wat ze graag zouden doen. Daarnaast vragen vrijetijds/sport organisaties vaak om onmiddellijk in te schrijven en is de eerste activiteit op locatie wat al een grote drempel is. Om hier een antwoord op te bieden bedacht het overlegplatform een manier om het aanbod naar hen toe te brengen door in elke leefgroep vierinitiaties te organiseren op basis van de interesse van de jongeren (vb. circus, freerunning, tekenen, theater, dans, lasercutten, boks…) . Lejo vzw en de Jeugddienst zoeken samen naar partners om de initiaties te organiseren.

Om dit financieel mogelijk te maken wordt er een vergoeding voorzien voor de lesgevers/organisaties en voor het nodige materiaal. Zowel de Gentse voorzieningen als de aanwezige vrijwilligersorganisaties van het overlegplatform gaven aan dat ze willen deelnemen. De initiatielessen zorgen er meteen ook voor dat de begeleiders van de vrijetijdsorganisaties de voorzieningen, jongeren en leefgroepbegeleiders leren kennen en zo contacten voor de toekomst kunnen leggen. Op het einde van het jaar wordt de actie geëvalueerd met de voorzieningen, jongeren en vrijetijdsorganisaties.

Er wordt €100/initiatie voorzien, vier initiatief per leefgroep, over een tiental leefgroepen. In totaal geeft dat een budget van €4.000. Dit budget wordt in het beheer gegeven van Lejo vzw die instaat voor de praktische organisatie van de initiaties en de onderlinge contacten.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het betreft in totaal een subsidiebedrag van 4.000 euro aan Lejo vzw, Antwerpsesteenweg 701, 9000 Gent

De subsidie wordt integraal uitbetaald na de goedkeuring van de gemeenteraad door overschrijving op rekeningnummer BE41 8900 1466 4310. 

De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het stadsbestuur.

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.

Voormelde wet geeft de Stad Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden.

De verantwoording van de subsidie moet ten laatste op 31 december 2022 verantwoord worden en kan slechts gebruikt worden voor vrijetijdsacties voor jongeren in bijzondere jeugdzorg.

De stad heeft al een goede samenwerking heeft met Lejo vzw , enerzijds met de subsidieovereenkomst ‘bruggenbouwer bijzondere jeugdzorg & jeugd(welzijns)werk’ en subsidieovereenkomst ‘jeugdwelzijnswerk voor tieners/jongeren in meest precaire situaties met focus op tienerouders’. Daarnaast is er ook een nieuw samenwerkingsverband rond kruispuntplek XL voor 2022.

Overzicht van de uitgaven

 

Dienst

Jeugddienst

budgetplaats

3406300JW

budgetpositie

6491000

categorie

E subsidies

subsidiecode

NIET_RELEVANT

2021

4.000 euro

Totaal

4.000 euro

 

Overzicht van de inkomsten

nvt

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34063 Ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuurinitiatieven

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 4.000 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan vzw Lejo, Antwerpsesteenweg 701, 9000 Gent met als doel de organisatie van initiaties vrijetijd voor jongeren in de bijzondere jeugdzorg.


Bijlagen

  • 20211116_DO_Eenmalige subsidie Lejo vzw.docx