Terug
Gepubliceerd op 02/12/2021

2021_GR_00460 - Subsidieovereenkomst voor hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 08/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens
2021_GR_00460 - Subsidieovereenkomst voor hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring 2021_GR_00460 - Subsidieovereenkomst voor hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 75.881,95

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Stad Gent zet in op hulpverlening aan zelfstandigen. De Werkgroep Zelfstandigen zette de laatste jaren veel in op hulpverlening aan zelfstandigen, meer specifiek aan zelfstandigen in moeilijkheden.

Het argument dat zelfstandigen eerst hun economische activiteit stop moeten zetten vooraleer er een recht is op financiële steun (leefloon of equivalent leefloon), was te weinig genuanceerd. Van dit principe werd soms wel al afgeweken, doch dit diende steeds bij bijzonder verzoek aan het Bijzonder Comité Sociale Dienstverlening te worden voorgelegd.

Voor de toekenning van financiële steun is het huidig algemeen uitgangspunt dat:

  • ondernemingen die zich in staat van discontinuïteit bevinden, het advies krijgen om de activiteit stop te zetten. De ondernemer wordt doorverwezen naar vzw Dyzo die hen de nodige begeleiding biedt om de onderneming stop te zetten. Het OCMW van Gent geeft geen financiële steun als de activiteit toch wordt verdergezet.  
  • zelfstandigen met een onderneming waarvan de continuïteit tijdelijk bedreigd is, kunnen onder voorwaarden gedurende een beperkte periode financieel ondersteund kunnen worden. Eén van deze voorwaarden is een verplichte begeleiding door vzw Dyzo die met hen een herstelplan opstelt. De financiële steun is beperkt tot de duur van het herstelplan met een maximum van 6 maanden. We gaan er namelijk vanuit dat een ondernemingsactiviteit die voldoende perspectieven heeft, in staat moet zijn om na 6 maanden van herstelmaatregelen een inkomen te genereren dat minstens gelijk is aan het (equivalent) leefloon waarop de zelfstandige recht zou hebben. VZW Dyzo doet dan een maandelijks inkomensonderzoek en communiceert dit aan de maatschappelijk werker.  Zo weet de maatschappelijk werker met welk bedrag er moet rekening gehouden worden bij het verlenen van een leefloon in opleg.

Door het uitwerken van een nieuw standpunt rond financiële steun aan ondernemers in moeilijkheden, kwam de werkgroep tot de vaststelling dat vzw Dyzo een heel belangrijke rol kon spelen. Stad en OCMW Gent willen de Gentse ondernemers steunen in de verschillende levensfasen, ook als het wat minder gaat. Deze ondersteuning wordt gratis aangeboden en de ondernemers wordt de mogelijkheid geboden om op een neutrale plek, via zitdagen in de stadsgebouwen, vzw Dyzo te ontmoeten.

Zelfstandigen in moeilijkheden hebben net als andere burgers recht op maatschappelijke dienstverlening. De hulpverlening aan zelfstandigen is complex. Door die complexiteit is er behoefte aan expertise. Vzw Dyzo heeft die expertise. Deze organisatie verleent advies aan ondernemers in moeilijkheden en begeleidt hen. Vzw Dyzo doet dit door begeleiding op maat van ondernemers (individueel of samen met een tussenpersoon bv. OCMW), door ondersteuning van tussenpersonen (bv. via organiseren van vormingen voor OCMW’s of door adviesverlening aan OCMW’s via haar helpdesk), door studie van het doelpubliek en door sensibilisering van de maatschappij. Op deze manier wordt er aandacht besteed aan de keerzijde van de medaille, namelijk dat ondernemers ook moeilijkheden kunnen ondervinden.

Een samenwerkingsovereenkomst zorgt er voor dat enerzijds zelfstandigen in moeilijkheden rechtstreeks geholpen kunnen worden door vzw Dyzo en anderzijds dat het OCMW van Gent bij haar hulpverlening vzw Dyzo kan inschakelen en zo kan voorzien in een adequate maatschappelijke dienstverlening aan zelfstandigen.

Gelet op al deze elementen werkte de werkgroep een algemeen kader uit voor hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden en werd er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen vzw Dyzo enerzijds, en OCMW Gent en Stad Gent anderzijds voor ‘Hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden’. Deze overeenkomst werd goedgekeurd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 september 2016. De samenwerking startte op 1 juli 2016 en werd gecontinueerd loopt tot 31 december 2021.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De samenwerking met vzw Dyzo verliep ook in 2020 positief. De inhoudelijke evaluatie van werkingsjaar 2020 is in bijlage toegevoegd. De nood aan deze hulpverlening blijft bovendien hoog. Er wordt daarom een nieuwe subsidieovereenkomst afgesloten met vzw Dyzo, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, voor werkingsjaren 2022-2025. Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Economie  Juridische Dienst  
Budgetplaats 354090000  B11110000 
Categorie* 6491000  6491000 
Subsidiecode
2022

6.394,85 euro

6.394,85 euro
2023

9.296,01 euro

9.296,01 euro
2024

9.529,34 euro

9.529,34 euro
2025

9.768,53 euro

9.768,53 euro
2026

2.952,24 euro

2.952,24 euro
Totaal

37.940,97 euro

37.940,97 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35409 Ondersteunen van ondernemerschap in alle levensfasen samen met partners

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden - werkingsjaren 2022-2025 met Dyzo vzw, Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel, zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen