Terug
Gepubliceerd op 02/12/2021

2021_GR_00461 - Subsidieovereenkomst met netwerk van hartelijke handelaars voor het project ‘Brooddoosnodig’- werkingsjaar 2021-2022 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 08/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens
2021_GR_00461 - Subsidieovereenkomst met netwerk van hartelijke handelaars voor het project ‘Brooddoosnodig’- werkingsjaar 2021-2022 - Goedkeuring 2021_GR_00461 - Subsidieovereenkomst met netwerk van hartelijke handelaars voor het project ‘Brooddoosnodig’- werkingsjaar 2021-2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Jaarlijks wordt budget voorzien om uitvoering te geven aan het Armoedebeleidsplan. Hiermee wordt vanuit de regie armoedebestrijding ingespeeld op opportuniteiten, worden bepaalde acties een duwtje in de rug gegeven of wordt extra expertise in huis gehaald. In het Armoedebeleidsplan 2020-2025, zijn doelstellingen/acties geformuleerd rond extra ondersteuning voor kinderen. Binnen het armoedebeleidsplan en vanuit het lokaal onderwijsbeleid wordt via innovatieve projecten en wetenschappelijk onderzoek gezocht naar nieuwe manieren om de onderwijs- en ontplooiingskansen van kwetsbare kinderen te verhogen. In het kader van de bestrijding van kinderarmoede is het cruciaal dat kinderen en jongeren voldoende toegang hebben tot een gezonde en volwaardige maaltijd. Binnen het pilootproject Lekker(s) Op School onderzoekt Stad Gent hoe binnen de Gentse context scholen gezonde, betaalbare en duurzame (zie ook Gentse voedselstrategie) maaltijden kunnen aanbieden voor kleuters, wat ze daarvoor nodig hebben en welke positieve effecten op ontwikkelingskansen van kleuters deze maaltijden kunnen hebben. Hierbij wordt gestreefd naar het maximaal bereiken van kinderen die opgroeien in kwetsbare situaties.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Binnen het streven naar gelijke onderwijskansen en het verhogen van de toegang tot gezonde en duurzame voeding voor kinderen en jongeren, hebben we aandacht voor innovatieve projecten. We willen bijgevolg het initiatief van Enchanté en Let Us ‘Brooddoosnodig’ ondersteunen in hun opstartfase. Brooddoosnodig zet een samenwerking op met scholen in het (Gentse) kleuter-, lager en secundair onderwijs. Via een donatiesysteem worden deze scholen financieel ondersteund om solidaire maaltijden voor de meest kwetsbare leerlingen te voorzien. Dit verloopt via een vertrouwenspersoon of brugfiguur binnen de school en wordt ingezet om ontbijt, tussendoortje, fruit, warme of koude lunch te voorzien. We zien dit project als één van de te verkennen pistes om aan de slag te gaan rond de signalen van lege en ongezonde brooddozen en willen nagaan welke impact hiermee gegenereerd kan worden. Gezien het project Lekker(s) Op School focust op het kleuteronderwijs, zullen de resultaten van het project Brooddoosnodig in deelnemende lagere en secundaire scholen een belangrijke aanvulling bieden op de onderzoeksresultaten van de verschillende scenario's binnen Lekker(s) Op School.  

Om in de opstart en eerste opschaling van Brooddoosnodig binnen Stad Gent te voorzien wordt een subsidieovereenkomst afgesloten met Enchanté VZW met een subsidie van 10.000 euro voor de werkingsjaren 2021-2022.

 

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Lokaal Sociaal beleid - staf BO 
Budgetplaats B10130000 
Categorie* E - 6491000
Subsidiecode
2021

9.000 euro

2023

1000 euro

Totaal

10.000 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

ACB1013 Coördineren van een geïntegreerd (kinder)armoedebeleidsplan

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde subsidieovereenkomst met netwerk van hartelijke handelaars voor het project Brooddoosnodig - werkingsjaar 2021-2022, met Enchanté vzw, Koning Albertlaan 210, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 10.000 euro.