Terug
Gepubliceerd op 02/12/2021

2021_GR_00443 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met De Zuidpoort vzw voor verbreden doelgroep (traject middenveld) - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 08/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker
2021_GR_00443 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met De Zuidpoort vzw voor verbreden doelgroep (traject middenveld) - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring 2021_GR_00443 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met De Zuidpoort vzw voor verbreden doelgroep (traject middenveld) - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Via het traject middenveld willen Stad en OCMW Gent de samenwerking met het sociale middenveld versterken. Het financieel versterken van het sociale middenveld is een eerste van de zes werven die werden vastgelegd op basis van de aanbevelingen van het participatief onderzoek ‘Het Gentse sociale middenveld en middenveldbeleid: een ecosysteem in beweging’. De keuzes over welke doelstellingen en organisaties hierbij prioritair extra ondersteuning krijgen, is gebaseerd op een inspraakmoment met de Gentse organisaties dat plaats vond op 8 en 9 mei. Daarnaast werden de actuele noden uit het middenveld, via de signalenbundel en de coronasignalen én de beleidslijnen in de beleidsnota’s van betrokken schepenen mee in rekening genomen. Op basis van deze informatie werd een keuze gemaakt welke organisaties een verdere financiële duw in de rug kunnen krijgen. Alle informatie over het traject is terug te vinden op stad.gent/trajectmiddenveld.  

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voorliggend is het addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw De Zuidpoort in kader van het verbreden van hun doelgroep.

OCMW Gent heeft sinds 2014 een overeenkomst met de Verenigingen waar Armen het Woord Nemen: vzw SIVI, vzw BMLIK en vzw De Zuidpoort. Op de zitting van 17 februari 2020 keurden de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn de nieuwe subsidieovereenkomsten met deze drie verenigingen goed.

In deze overeenkomst met vzw De Zuidpoort die loopt tot eind 2022, is een luik voorzien omtrent een sterkere aanwezigheid en profilering in de wijk en het binnenbrengen van superdiversiteit in de werking. Dit luik loopt echter maar tot eind 2021. 

Het eerste werkingsjaar werd positief geëvalueerd. Om de continuïteit te garanderen wordt met vzw De Zuidpoort een addendum opgemaakt voor de verdere uitbouw van deze prestatie waarin de prestaties en indicatoren zijn opgenomen die hieraan gelinkt zijn. Voor het jaar 2022 wordt via dit addendum een extra budget toegekend van 30.000 euro in het kader van het traject middenveld. Bij positieve evaluatie wordt deze beleidsintentie eveneens meegenomen in de convenant voor 2023 - 2025.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Team Beleidsondersteuning 
Budgetplaats B10132100 
Categorie* 6491000 
Subsidiecode
2022  27.000 euro
2023 3.000 euro
Totaal 30.000 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

ACB1013 Coördineren van een geïntegreerd (kinder)armoedebeleidsplan

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het addendum bij de subsidieovereenkomst voor verbreden doelgroep (traject middenveld) - werkingsjaar 2022 met De Zuidpoort vzw, Rerum Novarumplein 25, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen