Terug
Gepubliceerd op 02/12/2021

2021_GR_00470 - Subsidieovereenkomst voor het project 'stadsresidentie Watersportbaan' voor de periode 1 januari 2022 - 31 december 2024 - Addendum - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 08/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker
2021_GR_00470 - Subsidieovereenkomst voor het project 'stadsresidentie Watersportbaan' voor de periode 1 januari 2022 - 31 december 2024 - Addendum - Goedkeuring 2021_GR_00470 - Subsidieovereenkomst voor het project 'stadsresidentie Watersportbaan' voor de periode 1 januari 2022 - 31 december 2024 - Addendum - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 183.041,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Via het traject middenveld willen Stad en OCMW Gent de samenwerking met het sociale middenveld versterken. Het financieel versterken van het sociale middenveld is een eerste van
de zes werven die werden vastgelegd op basis van de aanbevelingen van het participatief onderzoek ‘Het Gentse sociale middenveld en middenveldbeleid: een ecosysteem in beweging’.
De keuzes over welke doelstellingen en organisaties hierbij prioritair extra ondersteuning krijgen, is gebaseerd op een inspraakmoment met de Gentse organisaties dat plaats vond op 8
en 9 mei. Daarnaast werden de actuele noden uit het middenveld, via de signalenbundel en de coronasignalen én de beleidslijnen in de beleidsnota’s van betrokken schepenen mee in
rekening genomen. Op basis van deze informatie werd een keuze gemaakt welke organisaties een verdere financiële duw in de rug kunnen krijgen. Alle informatie over het traject is terug te vinden op stad.gent/trajectmiddenveld.

Voorliggend is het addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Aan de Kant waarbij hun opgebouwde ervaring in Nieuw Gent ook wordt aangewend in de sociale hoogbouw aan de Watersportbaan.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Vaststelling is ook dat er momenteel weinig mogelijkheden in de wijk zijn om bewoners een creatieve uitlaatklep, een activeringsmogelijkheid, kansen om talenten te ontwikkelen, … te geven en de noden zijn hoog. De opdracht betreft een creatief project dat inzet op kwalitatieve (vrije)tijdsbesteding, talentontwikkeling, ontmoeting, verbinding en verbeelding in de wijk door middel van ingrepen in het openbaar domein. Dit op een laagdrempelige manier, aan de hand van een open atelier waar bewoners vanuit verschillende rollen een bijdrage kunnen leveren: actieve medewerking, samenwerking met partners en zichtbare aanwezigheid in de publieke ruimte. Zo levert het Campus atelier een vernieuwende bijdrage aan de revitalisering van de Watersportbaan  én is het gericht op de activering en aansluiting van groepen die geconfronteerd worden met drempels die hun participatie beperken.

De stadsresidentie wordt ingezet als alternatief inspraak- en participatietraject, voornamelijk voor de herontwikkeling van het openbaar domein in de Watersportbaan.  Campus atelier is een voortraject en biedt bewoners de kans te laten zien wat ze wensen op die plek door het gewoon letterlijk te maken. Campusatelier is zichtbaar aanwezig op het terrein, capteert signalen en speelt deze door naar het beleid.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Beleidsparticipatie 
Budgetplaats 3454000GW
Categorie*
Subsidiecode niet relevant 
2022 54.000
2023 60.907
2024
61.931
2025
6.203
Totaal 183.041 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34540 Ontwikkelen van een stadsbrede ‘gebiedsgerichte werking’

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het bij dit besluit gevoegde en integraal van de beslissing deel uitmakende Addendum bij de subsidieovereenkomst met Aan de Kant vzw voor het project 'stadsresidentie Watersportbaan' voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024.