Terug commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)

Wed 08/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Openbare vergadering

Agendapunten

Punten voor alle raadsleden

Bevoegdheid Stad en OCMW
Departement Financiën
Bespreking meerjarenplanning 2020-2025/budget 2022

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Dienst Kinderopvang
Onderwijscentrum Gent
Jeugddienst
Departement Welzijn en Samenleving
Outreachend werken, Asiel en Vluchtelingen - Straathoekwerk
Lokaal sociaal beleid
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
  • De gemeenteraad van de Stad Gent keurde de samenwerkingsovereenkomst met EVA vzw IN-Gent goed op 22 juni 2020. Vervolgens keurde zij op 29 maart 2021 een eerste addendum bij deze samenwerkingsovereenkomst goed ingevolge de transitie van Digipolis naar District09 en het AMIF project Verbinding Gent. Om volgende 3 redenen wordt nu een tweede addendum bij betrokken samenwerkingsovereenkomst voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring: (1) verduidelijking van de afspraken ter beschikking stelling personeel, (2) traject middenveld en (3) kinderopvang.


  • Aan de gemeenteraad wordt  gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 27 januari 2022 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw IN-Gent en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van de stad Gent die deelnemen aan deze algemene vergadering om:
    - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
    - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
     

Departement Gezondheid en Zorg
Dienst Regie Gezondheid en Zorg
Departement Facility Management
Dienst FM Onderwijs
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie

Bevoegdheid OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Dienst Werk en Activering (WS)

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Dienst Kinderopvang
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed