Terug commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)

ma 13/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Openbare vergadering

Agendapunten

Punten voor alle raadsleden

Bevoegdheid Stad en OCMW
Departement Financiën
Bespreking meerjarenplanning 2020-2025/budget 2022

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Economie
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Departement Financiën
Team Belastingen Wonen
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Team Belastingen Economie
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken' te wijzigen, met ingang van 1 januari 2022:

    door toevoeging van de volgende tekst na de derde alinea van artikel 3 van het reglement: 

    "Met het op de vergunning vermelde aantal kalenderdagen kan slechts rekening worden gehouden op voorwaarde van de schriftelijke melding van de start en het einde van de inname aan de bevoegde Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Afdeling Innames Publieke Ruimte. Deze kennisgeving gebeurt conform de verdere bepalingen opgenomen in de vergunningsvoorwaarden.". 

Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Preventie voor Veiligheid
Bedrijfsvoering
Dienst Communicatie
Juridische Dienst
Politie - Directie Beheer
HRM
Financiën en Middelen
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de politiebegroting 2022 te bespreken en vast te stellen, rekening houdend met de vigerende wetten, decreten, besluiten, omzendbrieven, onderrichtingen en gegevens, en toelating te geven om buitengewone uitgaven die met leningen worden gefinancierd te prefinancieren met eigen middelen voor zover de kasvoorraad van de zone dit toelaat.

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën
Team Beheer en Ondersteuning

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Strategische Subsidies

Bevoegdheid OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Welzijnsbureaus+ - Staf FTH

Besloten vergadering

Agendapunten

Bevoegdheid Stad

Politie - Directie Beheer
HRM
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst