Terug
Gepubliceerd op 07/10/2021

2021_GR_00240 - Reglement betreffende de subsidiëring van speelpleinwerkingen - Wijziging

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/10/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2021_GR_00240 - Reglement betreffende de subsidiëring van speelpleinwerkingen - Wijziging 2021_GR_00240 - Reglement betreffende de subsidiëring van speelpleinwerkingen - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Naar aanleiding van het nieuwe reglement voor erkenning als jeugdwerkinitiatief en het nieuwe subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven die werden goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 januari 2021, werd ook het reglement betreffende de subsidiëring van speelpleinwerkingen licht gewijzigd zodat deze reglementen complementair zijn. In samenspraak met de Gentse Stuurgroep Speelpleinwerk werden ook een aantal inhoudelijke wijzigingen aangebracht. 

Op 13 september bracht de Jeugdraad positief advies uit op het reglement.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Om complementair te zijn aan het erkenningsreglement voor jeugdwerkinitiatieven (zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 januari 2021) past de Stad de definities voor eerstelijns plaatselijk jeugdwerkinitiatief en speelpleinwerking aan. De Stad stimuleert ook het gebruik van een sociaal tarief door dit op te leggen voor alle gesubsidieerde jeugdwerkinitiatieven. 

In samenspraak met de Gentse Stuurgroep Speelpleinwerk deed de Stad ook nog een aantal inhoudelijke wijzigingen. Zo wil de Stad graag zorgen voor continuïteit op de speelpleinwerking door een minimum van 4 dagen werking per vakantieweek op te leggen. Ook het artikel betreffende het huishoudelijk reglement werd aangepast aangezien de speelpleinwerkingen hun reglementen online verspreiden en niet meer fysiek op de werking ophangen. 

Een ander inhoudelijke aanpassing is de inzet van animatoren met een beperking. Vanuit de Stad willen we de inzet van deze animatoren stimuleren door deze mee op te nemen in de animatorentoelage. Er is ook een blijvende stimulans voor animatorenactiviteiten, waar er vanaf werkjaar 2021-2022 ook animatorenactiviteiten in de zomervakantie mogen worden ingediend ter subsidiëring.
De stimulans voor mobiele werkingen werd in samenspraak met de werkingen geschrapt aangezien dit niet gebruikt wordt. De Stad blijft inzetten op de herkenbaarheid in de buurt door het subsidiëren van opendeurdagen. Omdat er in het nieuwe reglement gekozen werd om extra in te zetten op animatoren met een beperking en we budgetneutraal wensten te blijven, is er een limiet van 2 opendeurdagen per jaar toegevoegd. 

Daarnaast werden alle bedragen in het reglement correct vermeld, conform de jaarlijkse verhogingen sinds de vorige goedkeuring. 

Gezien het een reglementswijziging betreft, worden de opheffings-en overgangsbepaling weggelaten. 

Voormelde wijzigingen aan het subsidiereglement treden in werking vanaf 1 november 2021. 

De Jeugddienst is belast met de uitvoering van het reglement. 


Adviezen

Jeugdraad Gent Gunstig advies

Activiteit

AC34063 Ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuurinitiatieven

Besluit

Artikel 1

Wijzigt artikel 2 van het reglement betreffende de subsidiëring van speelpleinwerkingen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2015, als volgt:

"Erkend jeugdwerkinitiatief: jeugdwerkinitiatief erkend op basis van het reglement voor erkenningen van jeugdwerkinitiatieven, zoals goedgekeurd in de Gemeenteraad van 25 januari 2021.

Speelpleinwerking: een erkend jeugdwerkinitiatief dat een werking opzet in een externaatsverband en dat onder gekwalificeerde begeleiding aangepaste speelkansen biedt, hoofdzakelijk in openlucht, tijdens de schoolvakantie, door middel van een avontuurlijk speelterrein en avontuurlijk spelmateriaal en een gevarieerd, extra spelaanbod."

Deze wijziging treedt in werking op 1 november 2021.

Artikel 2

Wijzigt artikel 3 van het reglement betreffende de subsidiëring van speelpleinwerkingen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2015, als volgt:

"Voor de subsidie komen enkel de door de Stad Gent erkende jeugdwerkinitiatieven in aanmerking."

Deze wijziging treedt in werking op 1 november 2021.

Artikel 3

Wijzigt artikel 4c van het reglement betreffende de subsidiëring van speelpleinwerkingen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2015, als volgt:

"De speelpleinwerking mag zich niet exclusief tot eigen leden of leden van een bestaande organisatie richten, en moet zich actief openstellen voor alle Gentse kinderen en jongeren. Er mag inzake inschrijvingsgeld geen onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende deelnemers, met uitzondering van kortingen omwille van de financiële toegankelijkheid voor kwetsbare groepen of kortingen voor verschillende deelnemers uit hetzelfde gezin, op basis van objectieve en duidelijk gecommuniceerde criteria (= sociaal tarief). De deelnameprijs per dag (inclusief de maaltijden/dranken) mag niet hoger zijn dan 8,50 euro. Indien de werking betalend is, is het aanbieden van een sociaal tarief verplicht."

Deze wijziging treedt in werking op 1 november 2021.

Artikel 4

Wijzigt artikel 4e van het reglement betreffende de subsidiëring van speelpleinwerkingen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2015, als volgt:

"Een speelpleinwerking komt enkel in aanmerking voor een subsidie indien er minstens 25 schoolvakantiedagen per jaar een effectief aanbod aan activiteiten is, met dien verstande dat het aanbod minimum vier werkingsdagen per week dient te omvatten. Indien er een feestdag in een week plaatsvindt, bedraagt het minimum drie werkingsdagen. Per dag dienen er bovendien minstens drie uur activiteiten te worden aangeboden."

Deze wijziging treedt in werking op 1 november 2021.

Artikel 5

Wijzigt artikel 5§1 van het reglement betreffende de subsidiëring van speelpleinwerkingen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2015, als volgt:

"Algemene subsidie
Aan de speelpleinwerkingen wordt jaarlijks een subsidie verleend die uit volgende onderdelen bestaat :

  1. Een basissubsidie van 35euro per dagdeel activiteitenaanbod. Indien de werking gratis is ontvangt men 70 euro per dagdeel.  
  2. Een deelnemerssubsidie van 23 euro per dagdeel voor iedere begonnen schijf van 10 deelnemers. 
  3. Een subsidie voor de begeleiding: per gekwalificeerd animator of animator met een matig tot ernstige beperking (of animator met nood aan extra zorg) ontvangt de werking 12 euro per dagdeel. 

Onder de 25 deelnemers heeft de werking recht op maximaal 4 gesubsidieerde (waarvan max. 1 met beperking of extra zorg) animatoren per dagdeel. Per begonnen schijf van 10 deelnemers boven de 25 deelnemers heeft de werking recht op een extra gesubsidieerde animator per dagdeel. De subsidie wordt niet toegekend aan beroepskrachten of stagiaires in het kader van hun schoolopdracht.

Voor het bepalen van de deelnemerssubsidie en de subsidie voor begeleiding wordt een kind of jongere met een matige tot ernstige mentale, visuele of fysieke beperking die specifieke begeleiding vereist als 3 deelnemers gerekend.

Bovenstaande subsidies worden jaarlijks verhoogd met 0,85%. "

Deze wijziging treedt in werking op 1 november 2021.

Artikel 6

Wijzigt artikel 5§2a van het reglement betreffende de subsidiëring van speelpleinwerkingen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2015, als volgt:

"Speelpleinwerkingen die een jaarwerking ontplooien voor de animatoren ontvangen een subsidie van 50 euro per activiteit. Deze jaarwerking omvat een activiteitenaanbod voor animatoren waarin vorming, animatie, planning, evaluatie en inspraak aan bod kan komen. Er nemen minstens 8 animatoren deel aan de activiteit. Maximaal 50% van de animatorenactiviteiten mogen in de vakanties plaatsvinden. Er kunnen maximum 10 activiteiten per speelpleinwerking ingebracht worden voor subsidiëring."

Deze wijziging treedt in werking op 1 november 2021.

Artikel 7

Wijzigt artikel 5§2d van het reglement betreffende de subsidiëring van speelpleinwerkingen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2015, als volgt:

"Als de speelpleinwerking een opendeurdag organiseert voor de buurt en/of de ouders van de werking ontvangt deze hiervoor een subsidie van 250 euro per opendeurdag (met een maximum van 2 opendeurdagen per jaar)."

Deze wijziging treedt in werking op 1 november 2021.

Artikel 8

Wijzigt artikel 6§2c van het reglement betreffende de subsidiëring van speelpleinwerkingen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2015, als volgt:

"Speelpleinwerkingen die een aanvraag indienden maar die na het indienen van het werkingsverslag niet voldoen aan de voorwaarden zoals opgesomd in artikel 4, punten e, f en/of h ontvangen een basissubsidie van € 1.750"

Deze wijziging treedt in werking op 1 november 2021.

Artikel 9

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het Subsidiereglement voor speelpleinwerkingen, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Gecoördineerde versie
  • Te wijzigen reglement zoals goedgekeurd in GR van 25 oktober 2015
  • Gecoördineerde versie reglement SPW - met markeringen.pdf