Terug
Gepubliceerd op 07/10/2021

2021_GR_00241 - Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven - Wijziging

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/10/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2021_GR_00241 - Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven - Wijziging 2021_GR_00241 - Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In de gemeenteraad van 26 januari 2021 werd het nieuw 'Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven' goedgekeurd.

In dit reglement werden voor het bepalen van het bedrag voor de toegankelijkheidstoelagen verouderde bedragen gebruikt, zijnde 66,00 euro per lid of deelnemer uit de beoogde doelgroep met een maximum van 1336,00 euro per jeugdwerkinitiatief.

Het betreft een materiële vergissing die aangepast dient te worden. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Om de correcte bedragen te hanteren, dienen artikel 10, § 4 en artikel 10, § 6 van het Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven als volgt te worden gewijzigd:

Artikel 10, § 4: 'Deze subsidie bedraagt 71,00 euro per lid of deelnemer uit de beoogde doelgroep met een maximum van 1431,00 euro per jeugdwerkinitiatief.'.

Artikel 10, § 6: 'De bedragen van bovenstaande subsidies, uitgezonderd de stimulanssubsidie, worden jaarlijks verhoogd met 0,85% en zijn geldig vanaf het werkingsjaar 2020-2021.'.

Omdat het om de rechtzetting van een administratieve fout gaat waarbij de oude niet-geïndexeerde bedragen uit het vorige reglement ten onrechte werden opgenomen, treden de wijzigingen in werking met ingang van de datum van inwerkingtreding van het oorspronkelijke subsidiereglement van 26 januari 2021.

Activiteit

AC34063 Ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuurinitiatieven

Besluit

Artikel 1

Wijzigt artikel 10, § 4 van het Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 januari 2021, als volgt:

'Deze subsidie bedraagt 71,00 euro per lid of deelnemer uit de beoogde doelgroep met een maximum van 1431,00 euro per jeugdwerkinitiatief.'.

Deze wijziging treedt in werking op datum van inwerkingtreding van het initieel op 26 januari 2021 goedgekeurde Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven.

Artikel 2

Wijzigt artikel 10, § 6 van het Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 januari 2021, als volgt:

'De bedragen van bovenstaande subsidies, uitgezonderd de stimulanssubsidie, worden jaarlijks verhoogd met 0,85% en zijn geldig vanaf het werkingsjaar 2020-2021.'.

Deze wijziging treedt in werking op datum van inwerkingtreding van het initieel op 26 januari 2021 goedgekeurde Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven.

Artikel 3

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven - gecoördineerde versie
  • Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven - met wijzigingen gemarkeerd
  • Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 januari 2021