Terug
Gepubliceerd op 07/10/2021

2021_GR_00242 - Subsidiereglement 'Samen aan Zet - Subsidiereglement voor initiatieven die ontmoeting, samenleven en emancipatie bevorderen' - Wijziging

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/10/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Bevoegde schepen

Astrid De Bruycker
2021_GR_00242 - Subsidiereglement 'Samen aan Zet - Subsidiereglement voor initiatieven die ontmoeting, samenleven en emancipatie bevorderen' - Wijziging 2021_GR_00242 - Subsidiereglement 'Samen aan Zet - Subsidiereglement voor initiatieven die ontmoeting, samenleven en emancipatie bevorderen' - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het subsidiereglement voor initiatieven die ontmoeting, samenleven en emancipatie bevorderen (Samen aan Zet) werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 januari 2020. Dit reglement trad in werking op 01 februari 2020 waarbij de werking 3-jaarlijks zou worden geëvalueerd. 

Bij de installatie van dit reglement is geopteerd voor een pilootjaar in 2020. Tijdens dit pilootjaar werd het reglement nauwgezet gemonitord en geëvalueerd met als doel om na het pilootjaar het reglement te herwerken. Gelet op de noodzaak van heel wat wijzigingen aan dit bestaande subsidiereglement, is het aangewezen om een nieuw subsidiereglement Samen aan Zet op te maken.

Dit nieuwe subsidiereglement zal ter goedkeuring worden voorgelegd op de gemeenteraad van oktober en in werking treden op 01 januari 2022. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Teneinde te vermijden dat op basis van het bestaande subsidiereglement na de indiendatum van 15 november 2021 nog nieuwe aanvragen voor initiatieven in categorie 1b, 2 en 3 worden ingediend, is het aangewezen om het bestaande subsidiereglement te wijzigen.  

De indientermijn voor initiatieven in categorie 1b, 2 en 3 dient beperkt te worden tot 15 november 2021 en 28 februari 2022 dient als uitdrukkelijke einddatum van het bestaande reglement opgenomen te worden. Op die manier kunnen aanvragen voor initiatieven in categorie 1a dan binnen het bestaande reglement doorlopen tot 31.12.2021 en is er geen onzekerheid voor toekomstige aanvragers.

Huidig reglement bepaalt in artikel 7 Procedure:

§ 1. Categorie 1a

a. Aanvraag

1) Een subsidieaanvraag kan het hele jaar door worden ingediend, uiterlijk zes weken voor de datum of start van het initiatief.

Zoals hierboven aangegeven dient de uiterlijke indiendatum opgenomen te worden. Bijgevolg dringt een wijziging van het bestaande artikel 7 § 1 a. 1) zich op en wordt voorgesteld dit op te nemen als volgt:

§ 1. Categorie 1a

a. Aanvraag

1) Een subsidieaanvraag kan het hele jaar door worden ingediend, uiterlijk zes weken voor de datum of start van het initiatief. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 31 december 2021 worden ingediend.

Daarnaast bepaalt huidig reglement in artikel 7 Procedure:

§ 2. Categorie 1b, 2, 3

a. Aanvraag

2) De aanvraag gebeurt aan de hand van zes oproepen per jaar

(a) oproep 1 met als uiterlijke indiendatum 15 januari; enkel voor 2020 geldt als uiterlijke indiendatum 15 februari

(b) oproep 2 met als uiterlijke indiendatum 15 maart

(c) oproep 3 met als uiterlijke indiendatum 15 mei

(d) oproep 4 met als uiterlijke indiendatum 15 juli

(e) oproep 5 met als uiterlijke indiendatum 15 september

(f) oproep 6 met als uiterlijke indiendatum 15 november

Zoals hierboven aangegeven dringt ook hier een wijziging zich op en wordt voorgesteld dit op te nemen als volgt:

§ 2. Categorie 1b, 2, 3

a. Aanvraag

2) Aanvragen voor initiatieven die starten tussen 16 november 2021 en 31 januari 2022 moeten uiterlijk op 15 november 2021 worden ingediend.

 

Aangezien een nieuw subsidiereglement zal goedgekeurd worden met inwerkingtreding op 01 januari 2022, dient het bestaande subsidiereglement in tijd beperkt te worden. 

Huidig reglement bepaalt in artikel 12 Inwerkingtreding (en duurtijd):

Dit reglement treedt in werking op 01 februari 2020. 3-jaarlijks wordt de werking van dit reglement geëvalueerd.

Er wordt voorgesteld om dit te wijzigen als volgt: 

Artikel 12 'Inwerkingtreding (en duurtijd)' als volgt:

Dit reglement treedt in werking op 01 februari 2020 en eindigt op 28 februari 2022.

Alle voorgestelde wijzigingen dienen in werking te treden op 01 november 2021.

Activiteit

AC35150 Ondersteunen van verenigingen

Besluit

Artikel 1

Wijzigt artikel 7 'Procedure' van het subsidiereglement 'Samen aan Zet - Subsidiereglement voor initiatieven die ontmoeting, samenleven en emancipatie bevorderen', als volgt:

§ 1. Categorie 1a

a. Aanvraag

1) Een subsidieaanvraag kan het hele jaar door worden ingediend, uiterlijk zes weken voor de datum of start van het initiatief. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 31 december 2021 worden ingediend.

§ 2. Categorie 1b, 2, 3

a. Aanvraag 

2) Aanvragen voor initiatieven die starten tussen 16 november 2021 en 31 januari 2022 moeten uiterlijk op 15 november 2021 worden ingediend.

Wijzigt artikel 12 'Inwerkingtreding (en duurtijd)' als volgt:

Dit reglement treedt in werking op 01 februari 2020 en eindigt op 28 februari 2022.

De wijzigingen treden in werking op 01 november 2021. 

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het subsidiereglement 'Samen aan Zet - Subsidiereglement voor initiatieven die ontmoeting, samenleven en emancipatie bevorderen', zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Subsidiereglement Samen aan Zet.pdf
  • Subsidiereglement_Samen aan Zet_gecoordineerde versie.docx