Terug
Gepubliceerd op 07/10/2021

2021_GR_00230 - Subsidieovereenkomst voor het project Buurtverankering en toeleiding naar buurtcentrum Gentbrugge - Werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/10/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Bevoegde schepen

Astrid De Bruycker
2021_GR_00230 - Subsidieovereenkomst voor het project Buurtverankering en toeleiding naar buurtcentrum Gentbrugge - Werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring 2021_GR_00230 - Subsidieovereenkomst voor het project Buurtverankering en toeleiding naar buurtcentrum Gentbrugge - Werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 129.785,50

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §1

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In 2017 werd bij wijze van experiment aan de hand van een publieke oproep een partnerorganisatie gezocht die het aanbod van open ontmoeting binnen het voorheen weinig actieve buurtcentrum Gentbrugge, Emiel Hullebroeckplein 1, op zich zou kunnen nemen. In de vergadering van 23 januari 2017 keurde de gemeenteraad het nieuwe reglement met het oog op een oproep en uitbouw van een buurtontmoetingsplaats in buurtcentrum Gentbrugge goed. Het college van burgemeester en schepenen duidde in vergadering van 30 maart 2017 Kaffie is Kaffie vzw, met als toenmalige zetel Schoonmeersstraat 49, 9000 Gent, als partner aan.

Op 4 jaar tijd ontplooide Kaffie is Kaffie vzw een stevige werking die gedurende 4 dagen in de week en 2 weekends per maand voorziet in een aanbod van open ontmoeting en buurtactiviteiten. Mede door Kaffie is Kaffie vzw is het aanbod aan open ontmoeting en buurtactiviteiten sterk uitgebreid en hiermee ook de bekendheid van het buurtcentrum. Diverse bewoners gebruiken de polyvalente zaal om er zelf een activiteit in te organiseren. 

Om na te gaan hoe de wijkbewoners het aanbod binnen het buurtcentrum, en in het bijzonder de werking van Kaffie is Kaffie vzw, vandaag ervaren organiseerde de Dienst Ontmoeten en Verbinden begin 2021 een bevraging bij de bewoners van de wijk Oud Gentbrugge. Uit deze bevraging maar ook uit signalen van wijkactoren bleek dat het huidige aanbod in het buurtcentrum zeker wordt gewaardeerd door wijkbewoners. Men voelt er zich welkom en de inhoud van het aanbod speelt in op een vraag. Tegelijk worden bepaalde doelgroepen nog te weinig bereikt (o.a. mensen met migratieachtergrond, ouderen en mensen in armoede), vinden niet alle groepen aansluiting bij het huidige aanbod en ervaren bewoners nog bepaalde drempels. Er is m.a.w. nog potentieel om van het buurtcentrum een plek te maken waar diverse groepen over de vloer komen, gebruik van maken en verder te evolueren tot een bruisend sociaal kruispunt dat een positief effect heeft voor de ruimere buurt. 

Om dit potentieel aan te spreken is het aangewezen om Kaffie is Kaffie vzw, als huidig hoofdactor in het buurtcentrum, een bijkomende en meer uitreikende opdracht te geven. Vanuit Dienst Ontmoeten en Verbinden zal wel in de nodige begeleiding en terreinkennis worden voorzien. Ook de samenwerking met andere huispartners, de aangewezen inzet van ruimtes,… wordt herbekeken.

De bijkomende opdracht aan Kaffie is Kaffie vzw kadert binnen de acties gericht op een rijker aanbod in de buurtcentra en de ontwikkeling van sociale kruispunten van de beleidsnota 'Samen stad maken begint in de wijken 2020 – 2025'.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd met de vzw Kaffie is Kaffie, met maatschappelijke zetel Snoekstraat 52, 9000 Gent, een subsidieovereenkomst gesloten waarbij aan de vereniging een subsidie van 31.250 euro voor de jaren 2022 t.e.m. 2025 wordt toegekend. Na het eerste jaar van deze overeenkomst volgt een tussentijdse evaluatie.

De subsidie dient gebruikt te worden voor het project 'Buurtverankering en toeleiding naar  buurtcentrum Gentbrugge'.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Ontmoeten en Verbinden 
Budgetplaats 3515500AW 
Categorie* E_SUBS 
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2022 28.125,00
2023 31.955,94
2024 32.758,03
2025 36.946,53
Totaal 129.785,50 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35451 Initiëren en begeleiden van trajecten naar laagdrempelige buurtontmoetingsplaatsen van, door en voor de buurt

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met Kaffie is Kaffie vzw, Snoekstraat 52, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage, waarbij een subsidie wordt toegekend van 31.250 euro voor de jaren 2022-2025 voor het project Buurtverankering en toeleiding naar buurtcentrum Gentbrugge.


Bijlagen